Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

INFORMACJE...

   AKTUALNOŚCI -  2008  SIERPIEŃ

OPIS PROJEKTU
Rozwój turystyki transgranicznej w regionie Puszczy Białowieskiej”
realizowanego przez Powiat Hajnowski
Projekt jest współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz funduszy TACIS w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/ TACIS CBC 2004-2006

       

 

Całkowita wartość projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
787 232,38 PLN
w tym wartość wkładu UE:
590 424,28 PLN
Całkowita wartość projektu współfinansowanego z funduszy TACIS:
199 979 EUR
w tym wartość wkładu UE:
179 981 EUR
 
Wnioskodawcą jest Powiat Hajnowski, a partnerami w projekcie są:
po stronie polskiej:
- Gmina Białowieża
- Gmina Czyże
- Gmina Hajnówka
- Gmina Narew
- Gmina Narewka
- Miasto Hajnówka
- Nadleśnictwo Browsk
- Nadleśnictwo Hajnówka
- Nadleśnictwo Białowieża
- UNDP Polska
- Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska
po stronie białoruskiej:
- Park Narodowy „Puszcza Białowieska”
- Rejonowy Komitet Wykonawczy w Kamieńcu
- Rejonowy Komitet Wykonawczy w Prużanach
- Rejonowy Komitet Wykonawczy w Swisłoczy
- Mestnij Ekologiceskij Fond „Euroregion Belovezskaya Puscha”


Termin realizacji:  po stronie polskiej: listopad 2006 r. - maj 2008 r.

   po stronie białoruskiej: listopad 2006 r. – listopad 2008 r.

Miejsce realizacji: po stronie polskiej: Powiat Hajnowski

   po stronie białoruskiej: białoruska część Euroregionu Puszcza Białowieska, który administracyjnie obejmuje granice trzech Rejonów: Kamienieckiego, Prużańskiego i Swisłockiego

Region Puszczy Białowieskiej to jeden z najciekawszych przyrodniczych transgranicznych obszarów w Europie, posiadający unikalne walory turystyczne. Unikatowe lasy naturalne Puszczy Białowieskiej (150 tys. ha), położone na pograniczu Polski i Białorusi, będące matecznikiem żubra i wielu innych rzadkich w skali europejskiej gatunków zwierząt i roślin, to jeden z nielicznych tego typu transgranicznych obszarów chronionych: po stronie polskiej - Białowieski Park Narodowy a po stronie białoruskiej - Park Narodowy "Puszcza Białowieska". Ten obszar został uznany przez UNESCO jako polsko-białoruski transgraniczny obiekt Światowego Dziedzictwa Ludzkości. Poza walorami przyrodniczymi region Puszczy posiada atrakcyjne dla rozwoju turystyki walory kulturowe, o czym decyduje różnorodność kulturowo – religijna regionu związana z położeniem na pograniczu polsko-białoruskim oraz doskonale zachowany wiejski krajobraz kulturowy z tradycyjną drewnianą zabudową wsi.

Niniejszy projekt został przygotowany jako zintegrowane działanie służące rozwiązaniu istniejących problemów związanych z niedostatkiem bazy usług turystycznych i zróżnicowanej infrastruktury turystycznej po stronie polskiej i białoruskiej. W regionie najbardziej odczuwalnymi problemami były mała dostępność informacji turystycznej, brak centrów obsługi turystów, ograniczona ilość taniej bazy noclegowej; a także mała różnorodność lokalnych produktów turystycznych oraz słaby poziom promocji regionu i niedostatek informacji o jego walorach, zwłaszcza kulturowych, również prawie całkowity brak promocji regionu jako obszaru/produktu transgranicznego.

Celem projektu jest wzmocnienie infrastruktury turystycznej w transgranicznym regionie Puszczy Białowieskiej, wzmocnienie współpracy transgranicznej w dziedzinie turystyki oraz promocja w ujęciu transgranicznym.

W związku z tym w projekcie zaplanowano wspólne po obu stronach granicy działania polegające na:

1. Utworzeniu transgranicznego szlaku rowerowego z trasami alternatywnymi (ok. 160 km po stronie polskiej i ok. 500 km po stronie białoruskiej) oraz budowa infrastruktury przy szlaku (dożwirowanie i wyrównanie nawierzchni szlaków, oznakowanie, budowa tablic i drogowskazów oraz małej infrastruktury turystycznej). Ustawione w Powiecie Hajnowskim drogowskazy, tablice informacyjne (z mapami szlaków rowerowych oraz o atrakcjach turystycznych), miejsca odpoczynku, wiaty ustawione przy szlaku są wykonane z drewna i swymi zdobieniami nawiązują do tradycyjnej architektury regionu. Poza tym tablice dotyczące atrakcji turystycznych (m.in. miejsc, obiektów sakralnych, miejscowości) zostały ozdobione grafikami nawiązującymi do treści zawartych na tablicach.

2. Rewitalizacja Centrum Informacji Turystycznej Regionu Puszczy Białowieskiej w Hajnówce oraz wzmocnienie potencjału turystycznego białoruskich Rejonów Swisłockiego, Prużańskiego i Kamienieckiego oraz Parku Narodowego Puszcza Białowieska, polegającą na: zakupie wyposażenia, szkoleniu personelu, założeniu monitoringu turystyki z uwzględnieniem wymogu ochrony Puszczy Białowieskiej, szkoleniu przewodników turystycznych po obu stronach granicy, opracowaniu koncepcji produktu turystycznego dla Rejonu Prużańskiego oraz opracowaniu strategii rozwoju turystyki dla Rejonów.

3. Modernizacja Schroniska Młodzieżowego w Białowieży jako taniej bazy noclegowej.

4. Wspólne działania marketingowe – wspólny udział partnerów polskich i białoruskich w promocji (6 targów turystycznych w Warszawie, Katowicach, Warszawie, Poznaniu oraz Kijowie i Mińsku, wspólnie tworzona strona internetowa dot. turystyki transgranicznej w regionie (dostępna poprzez: www.powiat.hajnowka.pl ) oraz objazd terenowy dla prasy.

5. Przekazanie polskich doświadczeń na stronę białoruską w zakresie standaryzacji i jakości usług w turystyce - poprzez szkolenia, spotkania doradcze dotyczące turystyki (m.in. agroturystyki, informacji turystycznej, materiałów promocyjnych, usług hotelarskich, edukacji ekologicznej oraz ochrony krajobrazu kulturowego) i udział w wypracowaniu strategii rozwoju turystyki u białoruskich partnerów.

6. Promocja dziedzictwa kulturowego i krajobrazu kulturowego w rozwoju turystyki poprzez Wydanie turystycznych materiałów promocyjnych i informacyjnych – mapy transgraniczne i przewodniki oraz pocztówki – łącznie 10 tytułów, wśród nich:

- wydanie publikacji „Krajobraz kulturowy, czyli o tym jak miejsca opowiadają swoją historię”,

- wydanie przewodnika turystycznego po „Krainie otwartych okiennic”,

- wydanie przewodnika i mapy po szlakach rowerowych w regionie Puszczy Białowieskiej,

- wydanie przewodników, map i pocztówek dot. atrakcji turystycznych i szlaków rowerowych na terenie Rejonów: Kamienieckiego, Prużańskiego i Swisłockiego oraz Narodowego Parku „Puszcza Białowieska”

- szkolenie dla przedstawicieli urzędów gmin nt. ochrony zabytków, krajobrazu kulturowego i obowiązujących przepisów w tym zakresie.

7. Ułatwienie dostępu do informacji turystycznej poprzez zakup i ustawienie trzech infokiosków multimedialnych (znajdują się w Białowieży, Czyżach, Narewce) oraz stworzenie podstrony internetowej dot. turystyki transgranicznej w regionie Puszczy Białowieskiej.

Projekt „Rozwój turystyki transgranicznej w regionie Puszczy Białowieskiej” był skierowany do szerokiego grona odbiorców. Ze względu na różnorodność przewidzianych działań grupami docelowymi są m.in. mieszkańcy przygranicznych terenów – Euroregionu Puszcza Białowieska, którzy poprzez projekt podnieśli swoją świadomość o znaczeniu rozwoju turystyki w lokalnej gospodarce, walorów przyrodniczych i kulturowych regionu; turyści krajowi i zagraniczni odwiedzający region Puszczy Białowieskiej, którzy korzystają ze szlaków, rozbudowanej infrastruktury przy szlaku, wydanych materiałów promocyjnych, punktów informacji turystycznej i bazy noclegowej; podmioty zajmujące się usługami turystycznymi, które na bazie nowopowstałej infrastruktury tworzą lub będą tworzyć oferty turystyczne co w rezultacie spowoduje rozszerzenie ich działalności; osoby zarządzające turystyką - kadry urzędów samorządowych i pracownicy służb ochrony przyrody, dla których dokumenty strategiczne, opracowane koncepcje oraz opracowania dotyczące rynku turystycznego będą stanowiły dokumenty źródłowe w ich codziennej pracy w zarządzaniu; przewodnicy turystyczni, którzy poprzez szkolenia rozszerzyli zakres wiedzy na temat walorów turystycznych Euroregionu Puszcza Białowieska.

Realizacja projektu przyczyniła się do szeregu pozytywnych zmian w obszarze przygranicznym. Przede wszystkim stworzone zostały możliwości rozwoju usług turystycznych po obu stronach granicy. Rozbudowa sieci szlaków rowerowych wzbogaciła ofertę turystyczną (o oferty turystyki rowerowej, w tym turystyki transgranicznej), podniosła atrakcyjność regionu a jednocześnie stała się bardzo atrakcyjnym atutem regionu zachęcającym turystów. Ustawienie przy szlakach rowerowych stylizowanych drewnianych drogowskazów, tablic o atrakcjach oraz miejsc postojowych wpłynęło na pozytywny wizerunek regionu przy zachowaniu tradycyjnej architektury. Również inne działania, takie jak wydanie materiałów promocyjnych o transgranicznych obiektach i szlakach turystycznych oraz wspólny udział przedstawicieli polskich i białoruskich partnerów projektu w 6 targach turystycznych w Polsce i za granicą przyczyniły się do szerokiej promocji regionu i jego walorów przyrodniczych i kulturowych. Stworzenie podstrony internetowej o bazie turystycznej w transgranicznym regionie Puszczy Białowieskiej dało możliwość szerszego informowania o walorach regionu oraz przyczyniło się do promocji turystyki transgranicznej w Puszczy.

Poprawie uległa sfera informacji turystycznej dzięki ustawieniu 3 infokiosków multimedialnych (jest ich obecnie 5 sztuk w Powiecie Hajnowskim), zakupie sprzętu i mebli do Centrum Turystyki w Hajnówce, a także punktu it w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Białowieży. Docieplenie, nowa elewacja budynku, wymiana stolarki okiennej w Schronisku Młodzieżowym „Paprotka” w Białowieży stwarza nową jakość usług noclegowych w tym obiekcie.