Strona główna

Puszcza Białowieska

     Główną atrakcję turystyczną tego regionu stanowi Puszcza Białowieska z Białowieskim Parkiem Narodowym, licznymi rezerwatami i pomnikami przyrody, szlakami turystycznymi prowadzącymi do najbardziej odległych jej zakątków, ścieżkami dydaktycznymi, osadami śródleśnymi oraz kolejką wąskotorową z Hajnówki do miejscowości Topiło.

     Powiat hajnowski jest jednym z obszarów najbardziej cennych przyrodniczo w Polsce. Bioróżnorodność, piękno i unikalność przyrody stanowi jego wielkie bogactwo. Zachowanie środowiska naturalnego w niezmienionej postaci jest unikalne w skali Europy.

     W Puszczy występują różne typy zbiorowisk– od skrajnie ubogich do wybitnie żyznych i od skrajnie suchych do bagiennych. Zbiorowiskom leśnym towarzyszą liczne naturalne zbiorowiska roślinności zielnej: wodne, torfowiskowe, łąkowe i murawowe.

     Występujące zbiorowiska roślinne reprezentują 143 zespoły, w tym 96 ma charakter naturalny i 47 antropogeniczny. Rozmaitości zbiorowisk odpowiada duże bogactwo flory i fauny, z szeregiem gatunków bardzo rzadkich, występujących tylko w Puszczy Białowieskiej.

 

W ostępach puszczy

 

     Flora roślin naczyniowych liczy 1017 gatunków, z tego 664 gatunki stanowią składniki naturalnych zbiorowisk roślinnych, a pozostałe 353 to gatunki, które pojawiły się w wyniku działalności człowieka. Mchów jest ponad 200 gatunków, wątrobowców ponad 60. Flora porostów liczy około 334 gatunki. Flora grzybów Puszczy szacowana jest na ponad 3500 gatunków, w tym ponad 430 gatunków grzybów wieloowocnikowych. Oprócz tego występują śluzowce, glony, bakterie.

     Puszcza wyróżnia się obecnością pełnego inwentarza dużych ssaków żyjących w warunkach naturalnych, licznymi gatunkami ptaków, wśród których jest wiele rzadkich, dużych ptaków drapieżnych oraz ogromną liczbą bezkręgowców. Aktualny stan badań wskazuje, że na terenie Puszczy Białowieskiej żyje ponad 11600 gatunków zwierząt. Występuje tu prawie 9 300 gatunków owadów, w tym ponad 2880 gatunków chrząszczy, prawie 1 600 gatunków motyli, ponad 2000 gatunków błonkoskrzydłych i przeszło 1750 gatunków muchówek. W puszczy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie stwierdzono występowanie lub pojawianie się 250 gatunków ptaków, z tego 177 to gatunki lęgowe. Puszczę zamieszkuje 58 gatunków ssaków. W faunie Puszczy występują liczne gatunki rzadkie, zwłaszcza relikty lasów pierwotnych i lasów o charakterze naturalnym. Ich przedstawicielami są między innymi: żubr, dzięcioł trójpalczasty, dzięcioł białogrzbiety, sóweczka, nastrosz osinowiec, bogatek wspaniały, wynurt, kostrzeń.

 

Puszcza Białowieska – miejsce odpoczynku królów i książąt polskich (puszczańska knieja gościła m.in. Stefana Batorego, Władysława Jagiełło i Zygmunta Augusta), po dziś dzień kusi spragnionych oddechu od codzienności. Unikatowa przyroda, wielokulturowy klimat pogranicza, zachwycająca architektura drewniana, gościnni ludzie – to wszytko tu jest!

 

 

Wiosna