Scalenia gruntów w powiecie hajnowskim. Wyłożenie projektu klasyfikacji

Kategoria: Informacje prasowe

Powiat Hajnowski w 2016r. pozyskał ponad 14 milionów złotych na scalenia gruntów w gminie Narew i gminie Narewka.

Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym obiektu „Kotłówka i inne” w gminie Narew: 834,1620 ha w tym pow. gruntów rolnych: 740,0240 ha pow. gruntów leśnych: 62,9158 ha. Operacja zostanie zrealizowana w miejscowościach: Kotłówka, Koweła, Łopuchówka. Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym obiektu „Tarnopol” w gminie Narewka: 1046,9598 ha, w tym pow. gruntów rolnych: 330,3647 ha pow. gruntów leśnych: 494,9325 ha. Operacja zostanie zrealizowana w miejscowości: Tarnopol, gm. Narewka. Beneficjentowi - Powiatowi Hajnowskiemu została przyznana pomoc w wysokości:  6 569 836,93 zł na scalanie gruntów obiektu „Kotłówka i inne”, 7 869 802,49 zł na scalanie gruntów obiektu „Tarnopol”.

Inwestycja realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizacja inwestycji trwa. Obecnie przeprowadzana jest gleboznawcza klasyfikacja gruntów, której efektem będzie aktualizacja danych ewidencyjnych w zakresie oznaczenia użytków gruntowych i klas gleboznawczych gruntu. Najprościej mówiąc – chodzi o uporządkowanie stanu faktycznego na gruncie ze stanem w ewidencji. Kulminacyjnym punktem harmonogramu przeprowadzonych prac będzie wyłożenie projektu klasyfikacji w dniach 26.06.-13.07 w Starostwie Powiatowym w Hajnówce w godz. 8.00-15.00. W okresie wyłożenia projektu właściciele gruntów, objętych postępowaniem scaleniowym, mogą zgłaszać zastrzeżenia do projektu klasyfikacji.

Etap klasyfikacji jest niezbędny do przystąpienia do dalszych prac scaleniowych.

Scalenia gruntów, które najogólniej mówiąc, polegają na wydzieleniu nowych działek, odgrywają istotną rolę w urządzaniu przestrzeni wiejskich, stymulując spełnianie przez te obszary swoich funkcji m.in. w sferze gospodarczej, społecznej czy środowiskowej.  Pomoc udzielana w ramach scalania gruntów służy bowiem poprawie struktury obszarowej poszczególnych gospodarstw rolnych oraz gruntów leśnych. W wyniku zmniejszania liczby działek ewidencyjnych uzyskuje się poprawę efektywności gospodarowania poprzez zmniejszenie kosztów transportu oraz ułatwienie mechanizacji upraw polowych, jednocześnie zapewniając każdej z poscaleniowych działek ewidencyjnych dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej. W ramach projektu scalenia przeprowadza się bowiem prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu, uwzględniające wymogi środowiska naturalnego. Prace te obejmują w szczególności zapewnienie niezbędnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, stanowiących własność gmin.

Uzyskane wsparcie w wysokości 14 mln zł, które trafią do powiatu hajnowskiego to nie jedyne środki, które zostaną wydatkowane na scalenia w regionie. W ramach PROWu na lata 2007– 2013 oraz krajowych środków publicznych Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Hajnówce realizował prace scaleniowe na obiekcie „Olchówka” w gm. Narewka na kwotę ok. 2,7 mln zł.

Katarzyna Miszczuk

 

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Piosenka Białoruska 2018 – 11.02.2018

KINO CINEMA LUMIERE w Hajnówce, 12.02.2018

 

                     Więcej zapowiedzi