Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Kategoria: Informacje prasowe

Szkolenia zaplanowano na wrzesień 2017 r. a jego Realizatorem będzie Ośrodek Adopcyjny w Białymstoku.

W związku z powyższym apelujemy do osób, które są odpowiedzialni, potrafiący zrozumieć dziecko, o rozważenie możliwości podjęcia się roli rodzica zastępczego.

Pełnienie tej funkcji może być powierzone osobom, które:

  • Dają rękojmię należytego sprawowania funkcji rodziny zastępczej.
  • Nie są i nie były władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona.
  • Wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego.
  • Nie są ograniczone w zdolności czynności prawnych.
  • Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  • Przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Posiadają stałe źródło dochodów.
  • Zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

- rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

- właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

- wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

 

Kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 10A, od poniedziałku do piątku  w godz. 8-15 lub pod nr tel. 85 6823642 do dnia 30 czerwca 2017 r.