Zawiadomienie o obradach XXIV sesji Rady Powiatu i posiedzeniach Komisji

Kategoria: Ogłoszenia

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam, iż dnia 27 czerwca 2017r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Hajnówce (ul. A.Zina 1) odbędzie się XXIV sesja Rady Powiatu Hajnowskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXIV sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z  XXIII sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.
 4. Informacja o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2016r.:

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2016r.;

- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

 1. Informacja o wykonaniu w 2016r. planu finansowego SP ZOZ w Hajnówce:

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 SP ZOZ
w Hajnówce.

 1. Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej SP ZOZ w Hajnówce.
 2. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.
 3. Informacja na temat działań związanych z promocją powiatu, współpracą z zagranicą ( zawarte porozumienia)
  i funkcjonowania Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej.
 4. Powzięcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie na 2017r.;
  2. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023;
  3. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za I półrocze;
  4. 1wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Hajnowskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansowanego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020;
  5. udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Hajnówka;
  6. udzielenia pomocy finansowej Gminie Narewka;
  7. udzielenia pomocy finansowej Gminie Hajnówka;
  8. pozbawienia części drogi Nr 1626B oraz drogi Nr 1627B kategorii drogi powiatowej;
  9. statutu Domu Dziecka w Białowieży;
  10. odmowy wyrażenia zgody na odwołanie radnego Andrzeja Szwarc z zajmowanego stanowiska zastępcy kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Hajnówce;
  11. rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce;
  12. rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Hajnowskiego;
  13. rozpatrzenia skargi na działalność Wicestarosty Hajnowskiego.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Powiatu Hajnowskiego. 

 

 

                        WICEPRZEWODNICZĄCY

                          RADY POWIATU

                          Andrzej Szwarc

 

________________________________________________________________________

ZAWIADOMIENIE

                                             

 

            Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbędzie się dnia 26 czerwca 2017r. ( poniedziałek) o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce ( sala Nr 12).

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Informacja o stanie sanitarnym powiatu.
 5. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016r.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXIV sesję Rady Powiatu.
 7. Sprawy różne.

 

              Wiceprzewodnicząca Komisji

                  Joanna Kojło

 

 

___________________________________________________________________________

ZAWIADOMIENIE

 

 

            Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego odbędzie się dnia  26 czerwca 2017r. ( poniedziałek ) o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce (sala Nr 12).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Analiza programu gospodarowania nieruchomościami ( sprzedaż działek, nieruchomości, planowane remonty obiektów, tereny pod inwestycje).
 5. Działania związane z promocją powiatu, współpraca z zagranicą ( zawarte porozumienia) i funkcjonowanie Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej.
 6. Pozyskanie środków zewnętrznych przez Starostwo i jednostki powiatowe.
 7. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXIV sesję Rady Powiatu.
 8. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

  Alla Gryc

 

 

 

____________________________________________________________________________

ZAWIADOMIENIE

                      

Zawiadamiam, że w dniu 26 czerwca 2017r. (poniedziałek) o godz. 13:30  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce odbędzie się  posiedzenie Komisji Budżetu z  proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016r.
 5. Informacja o realizacji inwestycji zaplanowanych na 2017r.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXIV sesję Rady Powiatu.
 7. Sprawy różne.

 

                                                                                      Przewodniczący Komisji

                                                                                           Piotr Filimoniuk

 

 

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Piosenka Białoruska 2018 – 11.02.2018

KINO CINEMA LUMIERE w Hajnówce, 12.02.2018

 

                     Więcej zapowiedzi