Ogłoszenie o naborze kandydatów do prowadzenia zajęć programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych

Kategoria: Ogłoszenia

Hajnówka, dnia 30.06.2017 r.

Ogłoszenie z dnia 30 czerwca 2017 r. o naborze kandydatów do prowadzenia zajęć

programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (2 osoby – umowa zlecenie)

I.            Nazwa i adres jednostki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10a, 17-200 Hajnówka tel. 85 6825983; tel./fax 85 6823642, mail: pcpr@powiat.hajnowka.pl;  http://bip.pcprh.wrotapodlasia.pl/

 II.            Nazwa naboru i rodzaj zatrudnienia

Osoby prowadzące zajęcia programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (umowa zlecenie)

III.            Do naboru może przystąpić osoba, która:

a)      ukończyła studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji,

b)      posiada zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie

c)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

d)      nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie.

IV.            Wykaz niezbędnych dokumentów:

  1. uwierzytelnione kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o ukończonych studiach) potwierdzone za zgodność z oryginałem notarialnie lub w PCPR w Hajnówce,
  2. kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje potwierdzone za zgodność z oryginałem jak powyżej,
  3. kserokopia dowodu osobistego,
  4. proponowana stawka za godzinę zegarową prowadzenia zajęć w kwocie brutto,
  5. oświadczenie pisemne: o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji opatrzone klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” oraz podpisane własnoręcznie przez kandydata

 

  1. Zakres zadań do realizacji:
  1. przygotowanie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących

przemoc w rodzinie pod kierunkiem Kierownika PCPR w Hajnówce uwzględniającego wszystkie wytyczne Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,

  1. prowadzenie zajęć dla osób stosujących przemoc w rodzinie zgodnie z założeniami          programu i harmonogramem,
  1. Kryterium wyboru oferty

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do prowadzenia programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych”  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10A, 17-200 Hajnówka lub za pośrednictwem poczty w terminie do 14 lipca 2017 r. do godziny 15.30. Aplikacje, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje

Kandydaci, których aplikacje spełnią wymagania formalne mogą zostać zaproszeni do uszczegółowienia swoich ofert oraz omówienia zasad podejmowanej współpracy.

Informacja o wyniku postępowania zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Hajnówce.

                                                                                              Paweł Szymaniuk

                                                                                  Kierownik PCPR w Hajnówce

 

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Piosenka Białoruska 2018 – 11.02.2018

KINO CINEMA LUMIERE w Hajnówce, 12.02.2018

 

                     Więcej zapowiedzi