Oferta pracy na stanowisko sekretarka- asystent koordynatora z dnia 2017-08-28

Kategoria: Ogłoszenia

 

Hajnówka, 28.08.2017 r.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

A. Zina 1

17-200 Hajnówka

 

 

 

Starosta Hajnowski

na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 902)

w związku z realizacją projektu "Puszcza i ludzie"

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.4 Ochrona Przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

ogłasza nabór na stanowisko

sekretarki - asystenta koordynatora

w wymiarze 1/2 etatu

zatrudnienie na czas określony od września 2017 do  30 czerwca 2019

 

 

I. Określenie stanowiska urzędniczego:

sekretarka - asystent koordynatora

 

II. Kandydaci przystępujący do naboru muszą spełniać następujące wymagania:

 

 

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Możliwość pracy w ustalonym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz w miejscach związanych z realizacją projektu.
 3. Biegła umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, pakietu biurowego, Internetu, poczty elektronicznej i narzędzi internetowych do planowania zadań;
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych (potwierdzone oświadczeniem).
 5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego, umyślne przestępstwo skarbowe (potwierdzone oświadczeniem).
 6. Obywatelstwo polskie.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Ogólna wiedza o samorządzie powiatowym.
 2. Doświadczenie w realizacji zadań, w tym zespołowych/projektów/współpracy przy projektach współfinansowanych ze środków UE.
 3. Znajomość zasad realizowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 4. Cechy osobowościowe: bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, odporność na stres, skrupulatność, odpowiedzialność.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przygotowanie, realizacja i dokumentowanie działań przewidzianych w projekcie "Puszcza i ludzie" wg zasad zgodnych z wnioskiem o dofinansowanie projektu i harmonogramem projektu.
 2. Przygotowywanie raportów, protokołów i informacji z realizacji działań.
 3. Przygotowywanie zapytań ofertowych i ofert przetargowych do wyboru wykonawców działań projektu zgodnie z ustalonymi procedurami.
 4. Przeprowadzanie naboru uczestników działań oraz bezpośredni kontakt z uczestnikami.
 5. Prowadzenie prac biurowych związanych z realizacją projektu.
 6. Promocja projektu w środowisku lokalnym i w kraju, na stronie internetowej projektu i starostwa, facebooku.
 7. Zapewnienie wysokiego poziomu realizacji projektu w ujęciu organizacyjnym i merytorycznym.
 8. Aktywne uczestnictwo w spotkaniach i naradach członków zespołu ds. realizacji projektu.
 9. Stała współpraca z członkami zespołu projektowego w zakresie organizacji działań i dokumentacji projektu.

10.Wykonywanie innych zadań zleconych przez koordynatora projektu.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17 -200 Hajnówka.

Praca w warunkach biurowych, stanowisko wyposażone w komputer/laptop z oprogramowaniem, drukarkę, kserokopiarkę,  telefon. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe.

 1. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

 

V. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

 

VI. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny własnoręcznie podpisany
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, udział w szkoleniach, kursach.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej.
 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

7.Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

 1. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydata w związku z naborem.

 

W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu i nie zostanie dopuszczony do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

 

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka, sekretariat (I piętro, pokój nr 19)

Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem:

„Oferta Pracy: „ Sekretarka - asystent koordynatora”.

Nieprzekraczalny termin składania ofert:  8 września 2017 r. do godz. 9:00. - decyduje data wpływu oferty do Starostwa. W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

O terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu. Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowani.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz na tablicy ogłoszeń.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Hajnówce zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Każda osoba, której dane są przetwarzane w związku z naborem, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Dodatkowych informacji udziela p. Lucyna Lewczuk, tel. 85 682 3046

Ogłoszenie o naborze II.pdf (PDF, 1.04 MB)

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi