Zarząd Powiatu Hajnowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku w Powiecie Hajnowskim

Kategoria: Ogłoszenia

Uchwała Nr 101/214/2017

Zarządu Powiatu Hajnowskiego

z dnia 16 października 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

w Powiecie Hajnowskim

Na podstawie art. 4 ust. 4 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku w Powiecie Hajnowskim.

 

§ 2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 2 podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd Powiatu:

 1. Mirosław Romaniuk                   ..........................................
 2. Jadwiga Dąbrowska                    ..........................................
 3. Jan Adamczuk                            ..........................................
 4. Olga Rygorowicz                       ……..................................
 5. Barbara Zdzisława Wasiluk       ..........................................

 

 

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr 101/214/2017

Zarządu Powiatu Hajnowskiego

z dnia 16 października 2017 r.

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku w Powiecie Hajnowskim

 

 1. Rodzaj zadania:

Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie określonym
w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

Na realizację zadania przeznacza się kwotę: 60 725,88 zł. brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy)

 

 1. Zasady przyznawania dotacji:

Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:

 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (Dz. U. z 2016 poz. 1817 ze zm.)
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)
 • ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 ze zm.)

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania:

Zadanie ma być realizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją będzie uchwała Zarządu Powiatu Hajnowskiego. Umowa o powierzenie realizacji zadania podpisana zostanie bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.

Zleceniobiorca zobowiązany jest m. in. do:

 1. prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie,
 2. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w art. 5 ust. 2, art. 7 oraz art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,
 3. przekazywania informacji i zestawień w terminach i formie określonych przez Starostę Hajnowskiego, umożliwiających mu wykonanie obowiązku określonego w art. 12 ustawy
  z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
 4. złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego
  w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) w terminie
  30 dni od zakończenia realizacji zadania.

 

 1. Termin składania ofert:
 1. Oferty sporządzone według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Konkurs ofert – prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku w Powiecie Hajnowskim”
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2017 roku godz. 15.30 na adres: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka (decyduje data wpływu). Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną.

 

 1. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 2. w przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – statut, sprawozdania za rok ubiegły: merytoryczne z prowadzonej działalności i finansowe,
 3. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
 4. zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,
 5. pisemne zobowiązania:
 1. zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
 2. zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
 1. dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej 2-letniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,
 2. oświadczenie, że składający ofertę nie jest wykluczony z ubiegania się o powierzenie realizacji zadania ze względów, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
 3. statut.

 

 1. Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność
  z oryginałem. Załączniki dla swojej ważności muszą być opatrzone datą oraz pieczęcią podmiotu oraz podpisami uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób ( w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów).

 

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone według obowiązującego wzoru w terminie określony w ogłoszeniu.

 

 1. Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się
  z przyznanej dotacji.

 

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

 

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
 1. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Hajnowskiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.
 2. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 24 listopada 2017 r.
 3. Skład komisji oraz zasady jej pracy określa uchwała Zarządu Powiatu Hajnowskiego.
 4. Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
 1. zgodność przedstawionego w ofercie zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu
  o konkursie,
 2. jakość przygotowanego projektu, przejrzystość, ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 3. kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 4. udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł,
 5. wkład rzeczowy, osobowy oraz kwalifikacje osób przy udziale których zadanie będzie realizowane,
 6. dotychczasowe doświadczenie organizacji.

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

 

 1. Zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju i wielkość udzielonego dofinansowania:
 1. Fundacja HONESTE VIVERE w Warszawie na realizację zadania publicznego ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku” w kwocie 59 946 zł.
 2. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Opolu na realizację zadania publicznego ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. w Powiecie Hajnowskim” w kwocie 60 725,88 zł.

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi