Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Powiatu Hajnowskiego i posiedzeniach Komisji

Kategoria: Ogłoszenia

Zawiadamiam, iż dnia 26 października 2017r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Hajnówce (ul. A.Zina 1) odbędzie się XXVI sesja Rady Powiatu Hajnowskiego

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXVI sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z  XXV sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.
 4. Informacja o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu.
 7. Informacja na temat działalności dydaktyczno – wychowawczej i organizacyjno – ekonomicznej szkół i placówek oświatowych powiatu hajnowskiego.
 8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 9. Informacja o zamierzeniach związanych z zagospodarowaniem linii kolejowej Nieznany Bór – Białowieża.
 10. Powzięcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie na 2017r.;
  2. zmiany uchwały Nr XXIX/198/13 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 października 2013 roku w sprawie emisji obligacji;
  3. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023;
  4. określenia zasad umarzania, odraczania terminu spłaty, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Hajnowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym;
  5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu na realizację zadania związanego z pokryciem kosztów usuwania skutków nawałnicy;
  6. darowizny nieruchomości;
  7. zmiany uchwały Nr XX/151/12 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Hajnówce;
  8. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Podstawowej Szkoły Specjalnej funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hajnówce w ośmioletnią Podstawową Szkołę Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hajnówce;
  9.  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hajnówce w trzyletnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, przeznaczoną wyłącznie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hajnówce;
  10. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Tadeusza Kościuszki funkcjonującej w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce w trzyletnią Branżową Szkołę I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce;
  11. określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017r.
  12.  przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”;
  13.  rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Powiatu Hajnowskiego. 

 

 

 

                        PRZEWODNICZĄCY

                          RADY POWIATU

                          Lech Jan Michalak

 

________________________________

Przewodniczący Komisji                                           Hajnówka, dnia 12 października 2017r.

Spraw Społecznych

BR.0012.2. 7 (26).2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

            Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbędzie się dnia 23 października 2017r. ( poniedziałek) o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce ( sala Nr 12).

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Informacja na temat działalności dydaktyczno – wychowawczej i organizacyjno – ekonomicznej szkół i placówek oświatowych powiatu hajnowskiego.
 5. Informacja o sytuacji w zakresie sportu, kultury i turystyki na terenie powiatu hajnowskiego.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXVI sesję Rady Powiatu.
 7. Sprawy różne.

 

Wiceprzewodnicząca Komisji

Joanna Kojło

 

 

 

____________________________________________________________________

 

Hajnówka, dnia 12 października  2017r.

Przewodniczący Komisji

Rozwoju Gospodarczego

Rady Powiatu Hajnowskiego

BR.0012.3.9 (29).2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

            Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego odbędzie się dnia 23 października 2017r. ( poniedziałek ) o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce (sala Nr 12).

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Informacja o działalności spółek wodnych na terenie powiatu.
 5. Informacja o działalności Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na terenie powiatu.
 6. Ocena realizacji planu zadań inwestycyjno – remontowych na drogach powiatowych w 2017r. oraz aktualne zaawansowanie prac do zimowego utrzymania dróg powiatowych.
 7. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXVI sesję Rady Powiatu.
 8. Sprawy różne.

 

 

Przewodnicząca Komisji

 

Alla Gryc

 

_______________________________________________________________________-

                                                                                Hajnówka, dnia 17 października 2017r.

Przewodniczący

Komisji Budżetu                                                      

Rady Powiatu Hajnowskiego

BR. 0012.1.6 (24).2017

 

 

ZAWIADOMIENIE                       

Zawiadamiam, że w dniu 23 października 2017r. (poniedziałek) o godz. 13:30  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce odbędzie się  posiedzenie Komisji Budżetu z  proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Informacja o działalności dydaktyczno – wychowawczej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji organizacyjno – ekonomicznej szkół i placówek oświatowych powiatu.
 5. Aktualne zaawansowanie prac do zimowego utrzymania dróg powiatowych.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXVI sesję Rady Powiatu.
 7. Sprawy różne.

 

 

                                                                                   Przewodniczący Komisji

                                                                                   Piotr Filimoniuk