Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Powiatu Hajnowskiego i posiedzeniach Komisji

Kategoria: Ogłoszenia

Zawiadamiam, iż dnia 26 października 2017r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Hajnówce (ul. A.Zina 1) odbędzie się XXVI sesja Rady Powiatu Hajnowskiego

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXVI sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z  XXV sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.
 4. Informacja o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu.
 7. Informacja na temat działalności dydaktyczno – wychowawczej i organizacyjno – ekonomicznej szkół i placówek oświatowych powiatu hajnowskiego.
 8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 9. Informacja o zamierzeniach związanych z zagospodarowaniem linii kolejowej Nieznany Bór – Białowieża.
 10. Powzięcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie na 2017r.;
  2. zmiany uchwały Nr XXIX/198/13 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 października 2013 roku w sprawie emisji obligacji;
  3. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023;
  4. określenia zasad umarzania, odraczania terminu spłaty, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Hajnowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym;
  5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu na realizację zadania związanego z pokryciem kosztów usuwania skutków nawałnicy;
  6. darowizny nieruchomości;
  7. zmiany uchwały Nr XX/151/12 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Hajnówce;
  8. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Podstawowej Szkoły Specjalnej funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hajnówce w ośmioletnią Podstawową Szkołę Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hajnówce;
  9.  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hajnówce w trzyletnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, przeznaczoną wyłącznie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hajnówce;
  10. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Tadeusza Kościuszki funkcjonującej w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce w trzyletnią Branżową Szkołę I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce;
  11. określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017r.
  12.  przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”;
  13.  rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Powiatu Hajnowskiego. 

 

 

 

                        PRZEWODNICZĄCY

                          RADY POWIATU

                          Lech Jan Michalak

 

________________________________

Przewodniczący Komisji                                           Hajnówka, dnia 12 października 2017r.

Spraw Społecznych

BR.0012.2. 7 (26).2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

            Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbędzie się dnia 23 października 2017r. ( poniedziałek) o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce ( sala Nr 12).

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Informacja na temat działalności dydaktyczno – wychowawczej i organizacyjno – ekonomicznej szkół i placówek oświatowych powiatu hajnowskiego.
 5. Informacja o sytuacji w zakresie sportu, kultury i turystyki na terenie powiatu hajnowskiego.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXVI sesję Rady Powiatu.
 7. Sprawy różne.

 

Wiceprzewodnicząca Komisji

Joanna Kojło

 

 

 

____________________________________________________________________

 

Hajnówka, dnia 12 października  2017r.

Przewodniczący Komisji

Rozwoju Gospodarczego

Rady Powiatu Hajnowskiego

BR.0012.3.9 (29).2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

            Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego odbędzie się dnia 23 października 2017r. ( poniedziałek ) o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce (sala Nr 12).

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Informacja o działalności spółek wodnych na terenie powiatu.
 5. Informacja o działalności Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na terenie powiatu.
 6. Ocena realizacji planu zadań inwestycyjno – remontowych na drogach powiatowych w 2017r. oraz aktualne zaawansowanie prac do zimowego utrzymania dróg powiatowych.
 7. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXVI sesję Rady Powiatu.
 8. Sprawy różne.

 

 

Przewodnicząca Komisji

 

Alla Gryc

 

_______________________________________________________________________-

                                                                                Hajnówka, dnia 17 października 2017r.

Przewodniczący

Komisji Budżetu                                                      

Rady Powiatu Hajnowskiego

BR. 0012.1.6 (24).2017

 

 

ZAWIADOMIENIE                       

Zawiadamiam, że w dniu 23 października 2017r. (poniedziałek) o godz. 13:30  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce odbędzie się  posiedzenie Komisji Budżetu z  proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Informacja o działalności dydaktyczno – wychowawczej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji organizacyjno – ekonomicznej szkół i placówek oświatowych powiatu.
 5. Aktualne zaawansowanie prac do zimowego utrzymania dróg powiatowych.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXVI sesję Rady Powiatu.
 7. Sprawy różne.

 

 

                                                                                   Przewodniczący Komisji

                                                                                   Piotr Filimoniuk

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi