Wyniki konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi odziałalność pożytku publicznego na 2018 rok”

Kategoria: Ogłoszenia

Hajnówka, dnia 09.10.2017 r.

Wyniki konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Hajnowskiego

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi odziałalność pożytku publicznego na 2018 rok”

Konsultacje przeprowadzono w trybie Uchwały Nr XXXI/221/10 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowaniaz radami  działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 267, poz. 3299).

Treść projektu programu została umieszczona na stronie internetowej powiatu oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 13.09.2017 r. Projekt programu był również dostępny do wglądu w Starostwie Powiatowym w Hajnówce w Wydziale Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych. Podmioty mogły wyrażać swoje opinie w formie pisemnej na ,,Formularzu zgłaszania uwag i wniosków do projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Hajnowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” w terminie od 21.09.2017 r. do 06.10.2017 r.

            W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i wnioski dotyczące projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

 

Ewa Cieślik

 

Naczelnik

Wydziału Ochrony Środowiska

i Spraw Społecznych