31 stycznia 2017 r. upływa termin składania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe

Kategoria: Informacje prasowe

Określona grupa przedsiębiorców ma obowiązek złożyć w ZUS do końca stycznia informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe na formularzu ZUS IWA.

Zasady różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określają: ustawa z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

31 stycznia upływa termin na przekazanie do ZUS formularza ZUS IWA tzn. informacji o danych za 2017 r. służących do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Znajduje się w niej klasyfikacja rodzaju działalności gospodarczej, liczba wypadków przy pracy zgłoszonych w ubiegłym roku oraz dane dotyczące przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który składana jest informacja ZUS IWA. Od treści tego dokumentu zależy wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe, które przedsiębiorca będzie opłacał w okresie kwiecień 2017 r. – marzec 2018 r.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest uzależniona od kategorii ryzyka. Grupy działalności zostały podzielone na 13 gatunków zagrożenia, a stopa procentowa składki wynosi od 0,4% do 3,6% podstawy wymiaru.

Obowiązek przesyłania informacji nie dotyczy wszystkich firm. Zobowiązani są do tego jedynie przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2018 r.,
  • zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego w 2017 r. co najmniej 10 ubezpieczonych oraz
  • byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2017 r.

Należy pamiętać, że jeżeli chociaż w jednym miesiącu poprzedniego roku ubezpieczeniu wypadkowemu nie podlegała chociażby jedna osoba, nie ma konieczności złożenia informacji ZUS IWA.

                                                                                                                                                            Katarzyna Krupicka

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa podlaskiego