OGŁOSZENIE Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnym w Białowieży o naborze kandydata na stanowisko głównego księgowego

Kategoria: Ogłoszenia

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białowieży ul. Stoczek 2,  17-230 Białowieża zgodnie     z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. u. 2016 poz. 902) ogłasza nabór na stanowisko: główny księgowy.

 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godzin tygodniowo)
 2. Zatrudnienie: Umowa o pracę
 3. Planowane zatrudnienie: 15 lutego 2018 r.

Wymagania niezbędne do zatrudnienia osoby na w/w stanowisku:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku księgowego – wykształcenie co najmniej wyższe zawodowe o profilu ekonomicznym oraz 3 lata stażu
  w księgowości,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 6. jej stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku księgowego.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy i systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o rachunkowości,
 2. biegła znajomość obsługi komputera,
 3. znajomość obsługi programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowy, rejestr VAT Płatnik, obsługa bankowości elektronicznej,
 4. znajomość zasad rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych,
 5. znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,
 6. znajomość zasad sporządzania sprawozdań  budżetowych i finansowych,
 7. znajomość przepisów płacowych,
 8. umiejętność pracy w zespole i  na samodzielnym stanowisku, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność,
 9. preferowane doświadczenie i zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego w placówkach oświatowych.

Główne obowiązki:

 1. obsługa finansowo-księgowa placówki (budżet i fundusz socjalny)
 2. sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków, prowadzonych dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej i prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont,
 3. uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w ustawowych terminach,
 4. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 5. rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych,
 6. sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych i analiz,
 7. sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 8. nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,
 9. prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
 10. należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo- księgowych,
 11. sporządzanie umów wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz wykonywanie usług,
 12. opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora,
 13. prowadzenie i rozliczanie ZFŚS,
 14. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub  
 15. przepisów wewnętrznych, wydanych przez dyrektora jednostki, należą do kompetencji głównego księgowego,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. oferta z wnioskiem o zatrudnienie
 2. kwestionariusz osobowy
 3. CV, list motywacyjny
 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 6. oświadczenie o niekaralności
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynno0ści prawnych i korzystaniu w pełni praw publicznych
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zawartych w ofercie pracy, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a także o przyjęciu do wiadomości, iż dane te w przypadku  niewykorzystania
  w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy
 2. stanowisko pracy znajduje się w budynku szkoły zlokalizowanym w na pierwszym piętrze, wyposażonym w meble i urządzenia biurowe,
 3. budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, nie posiada jednak windy do przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami.
 4. Praca przy monit6orze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 5. Praca wymagająca poruszania się na terenie budynku szkoły, poza budynkiem oraz realizacji poleceń wyjazdu służbowego.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Powyższe dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego  2018 r.
w godz. 8.00 do 14.00 w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białowieży, ul. Stoczek 2, 17-230 Białowieża.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Konkurs  na stanowisko urzędnicze - główny księgowy"

Inne informacje:

 1. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane
 2. Po upływie terminu do złożenia dokumentów informacja o wyniku konkursu podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białowieży
 3. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Białowieży pod numerem telefonu (85 68 12 397)

 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białowieży

Krzysztof Petruk

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

Hajnowski Dom Kultury ogłasza XI PRZEGLĄD NA HAFT I KORONKĘ – Powiatu Hajnowskiego 2018

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Spotkajmy się na ławeczce – czyli promocja książki, 16.03.2018

                     Więcej zapowiedzi