Kampania PIT 2017 - sprawdź co możesz odliczyć! Ulgi podatkowe

Kategoria: Informacje prasowe

Ulgi podatkowe

 • Ulga na dzieci
 • Ulga na internet
 • Ulga odsetkowa
 • Ulga rehabilitacyjna
 • Ulga B+R na badania i rozwój
 • Darowizny i ulga dla krwiodawców

Ulga na dzieci

Rodzice składający deklarację PIT za rok 2016 mogą skorzystać z ulgi na dzieci, czyli tzw. ulgi prorodzinnej. Odliczenie przysługuje zarówno rodzinom wielodzietnym, jak i tym mniej licznym.

Ulga jest przeznaczona dla opiekunów prawnych mieszkających z dzieckiem oraz rodzicom zastępczym. Z ulgi nie mogą skorzystać osoby pozbawione władzy rodzicielskiej oraz opiekunowie prawni w sytuacji, gdy dziecko z nimi nie mieszka.

Ulga prorodzinna przysługuje na:

 • dzieci małoletnie;
 • dzieci, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny, rentę socjalną (bez względu na wiek i dochody);
 • dzieci do 25. roku życia, jeśli się uczą lub studiują, a także w danym roku podatkowym nie uzyskały dochodu wyższego niż 3089 zł (do tej kwoty nie wlicza się renty ani wynagrodzenia z tytułu umów zleceń do 200 zł);

Ile wynoszą kwoty obniżające podatek za 2016 rok?

 • 1112,04 zł/rok za pierwsze i drugie dziecko;
 • 2000,04 zł/rok za trzecie dziecko;
 • 2700 zł/rok za czwarte i każde kolejne dziecko;

Roczna kwota odliczenia odnosi się do obojga rodziców. Należność mogą podzielić na części równe lub w dowolnej proporcji. Nie dotyczy to jednak małżeństw w separacji, a także związków, w których jedna osoba została pozbawiona praw rodzicielskich lub przebywa w więzieniu.

Co ważne, rodzice dwójki i więcej dzieci mają prawo skorzystać z ulgi bez względu na wysokość uzyskanych dochodów. W przypadku rodziny z jednym dzieckiem, sytuacja wygląda nieco inaczej. Osoby wychowujące jedynaka otrzymają zwrot podatku pod warunkiem, że ich roczne dochody nie przekroczą 112000 zł (w przypadku samotnych rodziców - 56000 zł).

Ulga na internet

 

Osoba, która w roku podatkowym płaciła za internet może odliczyć te wydatki od dochodu w rocznym rozliczeniu. Taką możliwość mają podatnicy, korzystający z dostępu do sieci w celach prywatnych. W skład kwoty ulgi internetowej wchodzi sam abonament. Nie można wliczyć kosztów instalacji, modernizacji czy serwisu technicznego.

Od 2011 roku nie ma znaczenia miejsce dostępu do sieci. Odliczeniu od podatku podlegają zatem nie tylko opłaty za internet stacjonarny, ale także za internet w telefonie czy bezprzewodowy (na użytek w laptopie), a nawet za korzystanie z kafejki internetowej.

Uwaga!

Od 2014 roku (czyli rozliczenie PIT za 2013 rok) z ulgi korzystać można tylko przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe, czyli w dwóch kolejno składanych po sobie deklaracjach. Jeśli podatnik odliczał wydatki na internet po raz pierwszy za 2015 rok, przy okazji PIT 2016 zrobi to po raz ostatni.

Jakie warunki należy spełnić?

Z ulgi na internet mogą skorzystać podatnicy, którzy:

 • w roku podatkowym płacili za internet;
 • byli opodatkowani według skali podatkowej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt);
 • posiadają dowód poniesionych wydatków (np. faktury, rachunki, potwierdzenia przelewu) z wyszczególnieniem: danych identyfikujących odbiorcę i sprzedającego usługę, rodzaj zakupionej oferty oraz kwotę zapłaty;
 • nie korzystali z ulgi w latach wcześniejszych albo po raz pierwszy skorzystali z niej w zeznaniu za rok 2015;
 • wydatków na internet nie zaliczyli do kosztów uzyskania przychodów, nie odliczyli ich wcześniej od dochodu (przychodu) albo nie otrzymali zwrotu za płatność w jakiejkolwiek formie;

 

Kwota odliczenia

Ulga internetowa jest limitowana. Odliczeniu podlega faktycznie zapłacona kwota, jednak nie więcej niż 760 zł. Nierozliczona kwota, np. z powodu braku dochodu, nie może przejść na następny rok.

Przykład
Podatnik płaci abonament za internet stacjonarny w wysokości 80 zł miesięcznie. W sumie za rok 2016 wydatek wyniesie 960 zł, a każda kwota została udokumentowana fakturą VAT. Od dochodu można odliczyć i tak jedynie 760 zł. Pozostałe 200 zł nie zostanie uwzględnione w rozliczeniu ani nie przejdzie na kolejny rok.

Ograniczenie kwotowe dotyczy tylko jednego podatnika. W sytuacji, gdy na fakturze widnieją imiona i nazwiska obojga małżonków, każde z nich ma prawo do własnego limitu. Np. jeśli w ciągu roku wydali łącznie 900 zł na abonament za internet, każde z nich może odliczyć po połowie tej kwoty lub w dowolnych proporcjach. Należy jedynie pamiętać, aby nie odliczyć całego wydatku podwójnie.

W przypadku dokumentu wystawionego na jednego z małżonków, podatnik może skorzystać z odliczenia pod warunkiem, że sam odprowadzał comiesięczne raty. Jeśli jednak zapłata została dokonana z konta drugiego małżonka, w dalszym ciągu może skorzystać z ulgi internetowej pod warunkiem, że istnieje wspólność majątkowa.

Ulga odsetkowa

W rocznym rozliczeniu PIT z ulgi odsetkowej mogą skorzystać podatnicy, którzy w latach 2002 - 2006 brali pożyczkę lub kredyt mieszkaniowy. Przysługuje im prawo do odliczenia od dochodu odsetek za zobowiązania zaciągnięte na realizację własnych celów mieszkaniowych. Dotyczy to wyłącznie odsetek już zapłaconych.

Obowiązują jednak pewne ograniczenia. Ulga obejmuje wyłącznie tę część odsetek, które odpowiadają 70 mkw mieszkania. Jeśli powierzchnia jest większa, pozostała kwota nie podlega odliczeniu. Odpis nie łączy się też z ulgą budowlaną. Odsetki należy spłacić do upływu terminu określonego w umowie kredytowej (zawartej przed 1 stycznia 2007 roku). Nie później niż 31 grudnia 2027 roku.

Z ulgi można skorzystać dla odsetek:

 • od kredytu mieszkaniowego;
 • od tzw. kredytu refinansowanego, czyli zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego*;
 • od każdej kolejnej pożyczki zaciąganej na spłatę kredytu mieszkaniowego lub kredytu refinansowego;

*W tym przypadku, termin podstawowy spłaty zobowiązania może zostać wydłużony umową refinansującą, ale odsetki i tak będą odliczane wyłącznie do końca upływu terminu spłaty podstawowego kredytu (nie może to być później niż 31 grudnia 2027 roku).

Kto i kiedy może dokonać odpisu z tytułu ulgi odsetkowej? Jak ją rozliczyć? Czy można odliczyć odsetki z zagranicy? Odpowiedzi na te i więcej pytań można znaleźć w poradnikach podatkowych.

Ulga rehabilitacyjna

Osoba niepełnosprawna lub podatnik, który się nią opiekuje ma prawo do skorzystania z tak zwanej ulgi rehabilitacyjnej.

Pozwala ona odpisać od dochodu wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz te, związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. To oznacza, że podatek będzie obliczony od niższej kwoty i, w efekcie, mniej trzeba będzie oddać fiskusowi.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje dwa rodzaje wydatków, które uprawniają do odliczeń. Są to:

 • wydatki nielimitowane, czyli w całości odliczane od dochodu;
 • wydatki limitowane, które podlegają odliczeniu tylko do pewnej, limitowanej, wysokości (2280 zł);

Wysokość kosztów ustala się z reguły na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Może nimi być faktura, rachunek, dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego. Dokument musi zawierać informacje na temat stron, przedmiotu, daty oraz ceny sprzedaży. W niektórych przypadkach okazanie dowodu nie jest potrzebne.

W przypadku wydatków limitowanych, nie ma potrzeby dołączania dowodów, stwierdzających wysokość poniesionych kosztów. Warto jednak zachować potwierdzenia wpłat. Urząd skarbowy może sprawdzić ich poprawność w dowolnym momencie.

Jak skorzystać z ulgi? Odliczenia można dokonać od dochodu, podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej lub od przychodu (ryczałt ewidencjonowany). Do rozliczenia w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28, należy dołączyć formularz PIT-0, w którym zawiera się informacja o odliczeniach.

Ulga B+R na badania i rozwój

Podatnicy, którzy w ramach działalności gospodarczej prowadzą prace rozwojowe czy badania naukowe, mogą rozliczyć poniesione wydatki. Ulga B+R funkcjonuje od początku zeszłego roku i w zeznaniu podatkowym PIT 2016 po raz pierwszy można z niej skorzystać.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową pozwala pomniejszyć podstawę opodatkowania. Istnieje jednak kilka warunków. Wydatki musiały zostać uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, a także przeznaczone na określone cele. Działania B+R muszą być twórcze, podejmowane systematycznie w celu zwiększenia zasobów wiedzy i wykorzystania ich do tworzenia nowych zastosowań.

Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą odliczyć do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, bez względu na ich rodzaj. Duże firmy natomiast mają możliwość odpisania do 50 proc. kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowników (z tytułu umów o pracę i składek na ubezpieczenie) oraz do 30 proc. na inne cele związane z działalnością B+R.

Czas na odpis wynosi 6 lat. Jak rozliczyć ulgę? Wystarczy wypełnić odpowiednią deklarację podatkową - PIT-36 (dla firm opodatkowanych według skali podatkowej) lub PIT-36L (dla podatników liniowych) i dołączyć do niej nowy załącznik oznaczony symbolem PIT-BR. W formularzu należy wykazać koszty poniesione na działania B+R, uprawniające do ulgi, a następnie przenieść je do odpowiedniej rubryki we właściwym druku.

Ulga nie jest przewidziana dla osób, które w danym roku podatkowym prowadziły działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, ale tylko na podstawie zezwolenia.

Darowizny i ulga dla krwiodawców

Pomagasz innym? Możesz zmniejszyć podatek należny fiskusowi przy okazji rocznego rozliczenia PIT. Ze specjalnej ulgi mogą skorzystać osoby, które w danym roku podatkowym honorowo oddały krew lub przekazały darowiznę (pieniężną lub rzeczową) na cele charytatywne. Kwoty odpisuje się od podstawy opodatkowania, czyli od dochodu.

Ulga dla krwiodawców

Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej nieodpłatnie krwi lub jej składników. Liczbę litrów mnożymy przez kwotę rekompensaty 130 zł, czyli ustalony ekwiwalent pieniężny za jeden litr krwi. O czym trzeba pamiętać? Odliczenie łączy się z darowiznami na cele szlachetne oraz cele kultu religijnego. Łączna suma nie może przekroczyć 6 proc. dochodu (lub przychodu) wykazanego w zeznaniu.

Ulga za darowiznę na cele pożytku publicznego

Na zmniejszenie dochodu do opodatkowania pozwalają te dotacje, które wspierają organizacje realizujące cele pożytku publicznego (wskazane w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Wybrane instytucje powinny więc wspomagać np. rozwój gospodarczy czy technologiczny, innowacje, naukę, szkolnictwo, sport, kulturę i sztukę, a także osoby w trudnej sytuacji życiowej, ochronę i promocję zdrowia.

źródło: www.money.pl/pit

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

Hajnowski Dom Kultury ogłasza XI PRZEGLĄD NA HAFT I KORONKĘ – Powiatu Hajnowskiego 2018

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Spotkajmy się na ławeczce – czyli promocja książki, 16.03.2018

                     Więcej zapowiedzi