Komunikat o realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II" w roku 2010

Kategoria: Ogłoszenia

Samorząd powiatu hajnowskiego informuje ,iż przyjął zaproszenie do uczestnictwa w realizacji „ Programu wyrównywania różnic między regionami II „  w 2010 roku w związku z ofertą Oddziału Podlaskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w Białymstoku .

 Zgodnie z Uchwałą nr 9/2009 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 17 marca 2009 r. , Uchwałą 177/2009 Zarządu PFRON  z dnia 28 maja 2009 oraz Uchwałą  Nr 455/2009 Zarządu PFRON z dnia 17 grudnia 2009  informuje się  ,iż istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację projektów w obszarze :

 1.Obszar A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny.

 W tym obszarze wnioski składa się do samorządu województwa podlaskiego.

 2.Obszar B – dotyczy pomocy finansowej udzielanej ze środków PFRON  na likwidację barier w zakresie  umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania się.

Dofinansowanie może dotyczyć likwidacji barier w powyższym zakresie  w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych , które zostały wybudowane  i są użytkowane przez projektodawców przed dniem  01.01.1995 r.

3. Obszar D –  dotyczy pomocy finansowej udzielanej ze środków PFRON na likwidację barier transportowych.

Pomoc może dotyczyć dofinansowania do zakupu samochodów – mikrobusów i autobusów.

4. Obszar E -  dotyczy rozwoju infrastruktury służącej edukacji osób niepełnosprawnych przy jednoczesnym składaniu stosownego projektu o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego.

W obszarze B , D i E wnioski składa się do samorządu powiatu hajnowskiego do dnia 28 luty 2010 r. (17-200 Hajnówka , ul. Zina 1 , sekretariat Starostwa Powiatowego w Hajnówce lub drogą pocztową)

 Projektodawcy zainteresowani złożeniem wniosków w  wybranych obszarach mogą zapoznać się szczegółowo z obowiązującymi zasadami i procedurami programu oraz wymaganiami do spełnienia dotyczącymi  poszczególnych obszarów i przez projektodawców na stronie internetowej Zarządu PFRON : www.pfron.org.pl

W przypadku pytań i wątpliwości związanych ze składanym projektem  (dotyczy obszaru B , D i E) można kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce telefon; 085-682-36-42 lub 085-682-59 -83