Informacja dla emerytów i rencistów KRUS dotycząca rozliczenia podatku dochodowego za 2009 r.

Kategoria: Informacje urzędowe

Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku informuje, że do 28 lutego 2010 r. przekaże:
-roczne obliczenie podatku za 2009 r. (PIT-40A) świadczeniobiorcom pobierającym świadczenie przez cały 2009 rok;
-informację o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2009 r. (PIT 11A);
-informację o dochodach i pobranych zaliczkach (PIT-11) podatnikom, którym wypłacono niezrealizowane świadczenia po zmarłych świadczeniobiorcach oraz od których pobrano zaliczkę na podatek;
-informację o wysokości przychodów (PIT-8C) osobom, do rąk których przekazywane są alimenty (nie dotyczy alimentów przekazywanych dla dzieci i zasądzonych przez sąd na rzecz innych osób).

Uwaga!
Jednak Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie rozliczy podatku dochodowego emeryta/rencisty za 2009 w przypadkach, gdy:
1.emeryturę lub rentę wypłacała w ciągu 2009 r. więcej niż jedna jednostka organizacyjna Kasy, np.: emeryt/rencista zmienił miejsce zamieszkania i wypłatę emerytur/renty podjęła inna jednostka organizacyjna Kasy;
2.emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna Kasy, a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie;
3.realizowano w danym roku podatkowym ulgę podatkową, udzieloną przez urząd skarbowy;
4.obniżono w danym roku podatkowym wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku ze złożonym przez emeryta lub rencistę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (chyba, że takie oświadczenie emeryt lub rencista wycofał w danym roku podatkowym).

Jeżeli wystąpi chociaż jedna z podanych wyżej sytuacji, Kasa przekaże emerytowi/renciście  formularz PIT-11A, wówczas emeryt bądź rencista musi bezwzględnie sam złożyć zeznanie podatkowe we właściwym urzędzie skarbowym (formularz PIT-36 lub PIT-37), w terminie do 30 kwietnia 2010 roku.    

Informujemy, że jeżeli emeryt/rencista stwierdzi, że korzystniejsze dla niego będzie rozliczenie podatku z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych) wówczas sam składa zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym w terminie do 30 kwietnia 2010 roku. Zeznanie takie składają również emeryci/renciści, którzy:
chcą skorzystać z ulg podatkowych określonych w ustawie (np. z tytułu wychowania dzieci, z tytułu poniesienia wydatków na cele rehabilitacyjne, z tytułu dokonania darowizny pieniężnej na rzecz organizacji pożytku publicznego) lub chcą wnioskować o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.
Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia od podatku ulgi z tytułu wychowywania dzieci - obowiązani są do samodzielnego złożenia zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym (niezależnie od tego, czy od organu rentowego otrzymają PIT-40A czy PIT-11A).
Rozliczając podatek dochodowy emeryta lub rencisty za 2009 r. KRUS, podobnie jak inne organy rentowe, nie uwzględnia w rocznym rozliczeniu podatkowym ulgi z tytułu wychowywania dzieci.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009r. nie płacą osoby (w tym emeryci/renciści), których roczny przychód, podlegający opodatkowaniu nie przekroczył w 2009 r. kwoty 3.091,00 zł.   

Kierownik
Wydziału Wypłat
mgr inż. Danuta Walesiuk