Orlik krzykliwy wymaga koszonych łąk czyli czynna ochrona przyrody w BPN

Kategoria: Informacje prasowe

W 1984 r. zostały przekazane do Białowieskiego Parku Narodowego łąki leżące na południe od Rezerwatu Ścisłego (ok 250 ha). Zostały one włączone w skład parku i objęte ochroną czynną. Do początku 90-tych były one wykaszane. Na nie użytkowane w ostatnich latach łąki zaczął wkraczać las a duża presja zwierzyny spowodowała, że wiele drzewek, szczególnie gatunków związanych z wcześniejszą działalnością człowieka (jabłonie, śliwy, grusze), przybrało formę „bonsai".

W 2010 roku BPN zaplanował stopniowe przywracanie wcześniejszej formy użytkowania tego terenu. Zabiegi związane z przeciwdziałaniem procesowi sukcesji wtórnej w ekosystemach nieleśnych poprzez usuwanie drzew i krzewów, mechanicznym koszeniu łąk z zebraniem i wywiezieniem biomasy lub ze złożeniem w brogi na miejscu oraz pozostawieniem 10-20 % powierzchni nieskoszonej zostały zaplanowane na powierzchni do 100 ha.

W trakcie konsultacji społecznych planów zadań ochronnych na rok 2011 oraz 20-letniego planu ochrony nie zostały zgłoszone uwagi do tych czynności.

W tym samym roku zostało podpisane porozumienie z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków na wykonanie prac, dzięki którym możliwe będzie ponownie wykaszanie tego obszaru. Prace te zostaną wykonane w ramach realizacji na terenie Puszczy Białowieskiej działań w ramach projektu pn. "Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000" finansowanego z Life+ gdyż obszar ten jest obecnie miejscem żerowania pary orlika krzykliwego, który najlepsze możliwości zdobywania pokarmu, zwłaszcza w okresie karmienia młodych (szczególnie w czerwcu) znajduje na otwartych przestrzeniach pokrytych niską roślinnością.

Na rok 2011 zostały zaplanowane prace na obszarze około 35 ha.

www.bpn.com.pl