Informacja dla emerytów i rencistów KRUS o/Białystok dotycząca rozliczenia podatku dochodowego za 2009 r.

Kategoria: Informacje urzędowe

Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku informuje, że do 28 lutego 2010 r. przekaże:

  • roczne obliczenie podatku za 2009 r. (PIT-40A) świadczeniobiorcom pobierającym świadczenie przez cały 2009 rok;
  • informację o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2009 r. (PIT 11A);
  • informację o dochodach i pobranych zaliczkach (PIT-11) podatnikom, którym wypłacono niezrealizowane świadczenia po zmarłych świadczeniobiorcach oraz od których pobrano zaliczkę na podatek;
  • informację o wysokości przychodów (PIT-8C) osobom, do rąk których przekazywane są alimenty (nie dotyczy alimentów przekazywanych dla dzieci i zasądzonych przez sąd na rzecz innych osób).

Uwaga!
Jednak Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie rozliczy podatku dochodowego emeryta/rencisty za 2009 w przypadkach, gdy:
1.      emeryturę lub rentę wypłacała w ciągu 2009 r. więcej niż jedna jednostka organizacyjna Kasy, np.: emeryt/rencista zmienił miejsce zamieszkania i wypłatę emerytur/renty podjęła inna jednostka organizacyjna Kasy;
2.      emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna Kasy, a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie;
3.      realizowano w danym roku podatkowym ulgę podatkową, udzieloną przez urząd skarbowy;
4.      obniżono w danym roku podatkowym wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku ze złożonym przez emeryta lub rencistę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (chyba, że takie oświadczenie emeryt lub rencista wycofał w danym roku podatkowym).
 
Jeżeli wystąpi chociaż jedna z podanych wyżej sytuacji, Kasa przekaże emerytowi/renciście  formularz PIT-11A, wówczas emeryt bądź rencista musi bezwzględnie sam złożyć zeznanie podatkowe we właściwym urzędzie skarbowym (formularz PIT-36 lub PIT-37), w terminie do 30 kwietnia 2010 roku.
Informujemy, że jeżeli emeryt/rencista stwierdzi, że korzystniejsze dla niego będzie rozliczenie podatku z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych) wówczas sam składa zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym w terminie do 30 kwietnia 2010 roku. Zeznanie takie składają również emeryci/renciści, którzy:
chcą skorzystać z ulg podatkowych określonych w ustawie (np. z tytułu wychowania dzieci, z tytułu poniesienia wydatków na cele rehabilitacyjne, z tytułu dokonania darowizny pieniężnej na rzecz organizacji pożytku publicznego) lub chcą wnioskować o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.
Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia od podatku ulgi z tytułu wychowywania dzieci - obowiązani są do samodzielnego złożenia zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym (niezależnie od tego, czy od organu rentowego otrzymają PIT-40A czy PIT-11A).
Rozliczając podatek dochodowy emeryta lub rencisty za 2009 r. KRUS, podobnie jak inne organy rentowe, nie uwzględnia w rocznym rozliczeniu podatkowym ulgi z tytułu wychowywania dzieci.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009r. nie płacą osoby (w tym emeryci/renciści), których roczny przychód, podlegający opodatkowaniu nie przekroczył w 2009 r. kwoty 3.091,00 zł.  
KIEROWNIK WYDZIAŁU WYPŁAT
mgr inż. Danuta Walesiuk

');
//-->

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi