Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RŚ.6224-30/09

Kategoria: Administracja

Starostwo Powiatowe w Hajnówce zawiadamia, iż dnia 29.12.2009r. na wniosek Biura Projektów i Obsługi Inwestycji sp.zo.o w Hajnówce, działającego w imieniu Urzędu Miasta Hajnówka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych – budowę studni chłonnych w ciągu ul. Dalekiej w Hajnówce.
Zainteresowane strony mogą zgłosić swoje stanowisko oraz uzyskać wgląd do dokumentów w przedmiotowej sprawie w Starostwie Powiatowym, ul. Zina 1, pokój nr 10 w terminie do dnia 19.01.2010r..
Znak sprawy: RŚ.6224-30/09
Hajnówka, dn. 04.01.2010

');
//-->