Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Paprotka" w Białowieży zatrudni osobę na stanowisko głównego księgowego- 1/4 etatu

Kategoria: Informacje urzędowe

Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Paprotka” w Białowieży ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze główny księgowy -1/4 etatu.

1.Wymagania formalne

Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku, oraz określonych ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009
-wykształcenie ekonomiczne wyższe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe oraz co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub
- wykształcenie średnie ekonomiczne, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna oraz co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości.

2. Wymagania dodatkowe

- preferowana osoba posiadająca doświadczenie w księgowości budżetowej (placówki oświatowe),
- biegła znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office,
- znajomość programu płacowego „Progman” ,
- biegła znajomość obsługi programu „Progman” służącego do sporządzania sprawozdawczości budżetowej w jednostkach podległych samorządom,
- znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej,
- znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prawa podatkowego, Karty Nauczyciela, ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Pracy,
- znajomość rozliczeń z ZUS- program Płatnik. .
- umiejętność posługiwania się j. angielskim w stopniu komunikatywnym

3. Zakres obowiązków

- Prowadzenie rachunkowości placówki
- Prowadzenie gospodarki finansowej placówki.
- Opracowywanie sprawozdań finansowych oraz ich analiz.
- Dokonywanie kontroli wewnętrznej.
- Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych.

4. Warunki pracy i płacy

1. Umowa o pracę na okres próbny, następnie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
2. Wynagrodzenie wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (Dz.U.Nr50,poz.398) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Paprotka” w Białowieży
3. Miejsce pracy: Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Paprotka” w Białowieży, ul. gen.Waszkiewicza 6

5. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny i CV
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dodatkowe uprawnienia, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy
4. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r nr 101 poz. 926 z Póź. zmian.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem
5. Oświadczenie o niekaralności (Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie -tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres :
Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Paprotka”, 17-230 Białowieża, ul. gen. Waszkiewicza 6 z dopiskiem '" NABÓR - GŁÓWNY KSIĘGOWY" w terminie do 23 sierpnia 2011 r.
Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej / http://www.bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl / oraz na tablicy informacyjnej Schroniska.
Uwaga! Wynik postępowania obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rezultat rozmowy kwalifikacyjnej.

7. Ilość etatów

1/4 etatu

Dyrektor mgr Jarosław Kisielewski

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi