Obwieszczenie Starosty Hajnowskiego AB.673.11.2011

Kategoria: Administracja

Obwieszczenie Starosty Hajnowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194, ze zm.: zwanej dalej „ustawą”) zawiadamiam, że na wniosek Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu Hajnowskiego w dniu 22.08.2011r. została wydana decyzja Nr 1/11 znak: AB.673.11.2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie  ulicy Prostej w Hajnówce

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:

- miasto Hajnówka, obręb 3 Paszki:
- ark. 6, dz. nr ewid.:  581/12, 29/20, 29/22, 488/1,
- ark. 5, dz. nr ewid.:  581/17, 36/12.

miasto Hajnówka, obręb 2 Dolne:
- ark. 6, dz. nr ewid.:  396, 219/19 (219/45, 219/44), 219/30 (219/43, 219/42),
- ark. 7, dz. nr ewid.:  226/5, 226/7, 227 (227/2, 227/1), 226/2 (226/11, 226/10), 226/3 (226/9, 226/8), 219/4 (219/47, 219/46).
 (oznaczenia przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi; w nawiasie numery działek po podziale; tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję).

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, ul. A. Zina 1, Wydział Architektury i Budownictwa, pok. 24 w godzinach od 800 - 1500 w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, ze zm.) zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia stron o jej wydaniu.

 

                                                

STAROSTA  HAJNOWSKI
Włodzimierz  Pietroczuk

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi