Działanie: 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili"

Kategoria: Ogłoszenia

Działanie 8.4 ma na celu stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na etapie tzw. „ostatniej mili” dla grupy docelowej (dostarczanie Internetu bezpośrednio do użytkownika) poprzez wsparcie mikro- małych i średnich przedsiębiorców zamierzających dostarczać tę usługę na obszarach, na których prowadzenie przedmiotowej działalności na zasadach rynkowych jest nieopłacalne finansowo.
W ramach tego działania można otrzymać dofinansowanie na budowę infrastruktury teleinformatycznej stworzonej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a grupą docelową (lub grupami docelowymi).
Priorytet:  8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki.
 
Program:  Program Innowacyjna Gospodarka
 
Beneficjenci: Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy. Organizacje pozarządowe non-profit.
 
Przewidywany termin ogłoszenia konkursu: 15 luty 2010 rok.
 
Przewidywany termin naboru wniosków: - 1 marca 2010 r. - 28 maja 2010 r.,
UWAGA: Na obszarze gminy może być realizowany więcej niż 1 projekt tego typu.
Forma wsparcia: Maksymalny udział środków UE w kwocie dofinansowania - 85 proc.
Minimalna/Maksymalna kwota dofinansowania: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Władzę WdraŜającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 204, poz. 1280)  (minimalna kwota dofinansowania – 30 tyś PLN).
Źródło: Serwis Społeczeństwo Informacyjne Województwa Podlaskiego http://si.wrotapodlasia.pl/pl/
');
//-->