Dyżury aptek na terenie Powiatu Hajnowskiego


UCHWAŁA NR XIX/170/16
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu

Hajnowskiego na 2017 r.

Na podstawie art 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z 2008 r. Nr 45,poz. 271, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788, Nr 98,poz. 817, z 2010 r. Nr 78 poz. 513, Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622,Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122 poz. 696, z 2012 r. poz. 1342, poz. 1544, z 2013 r. poz. 1245, z 2014r. poz. 822, poz. 1491, z 2015r. poz. 28, poz. 277, poz. 788, poz. 875. poz. 1771, poz. 1830, poz. 1918, poz.1926, poz.1991, z 2016 r. poz. 823, poz. 960 ) po zasięgnięciu opinii Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku, Burmistrzów i Wójtów z terenu Powiatu Hajnowskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Hajnowskiego na
2017 r. stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wykaz aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Hajnowskiego pełniących
dyżury w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na 2017 r. stanowiący załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.

2. Wyznaczone apteki ogólnodostępne pełnią dyżury:

  1. w porze nocnej od godz. 20.00 do godz.8.00 rano dnia następnego;
  2. w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy przez całą dobę od godz.8.00 rano do godz. 8.00 rano dnia

następnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Lech Jan Michalak

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/170/16
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 października 2016 r.

 

Lp.

Nazwa apteki

Adres

Godziny otwarcia
poniedziałek -
piątek

Godziny otwarcia
sobota

1

Apteka prywatna
Anna Beata Wróblewska

17-200 Hajnówka,
ul. 3-go Maja 32

7.30 - 18.00

7.30 - 15.30

2

Apteka MaxFarm

17-200 Hajnówka,
ul. Piłsudskiego 10

7.30 - 19.00

8.00 -16.00

3

Apteka prywatna „Melisa”
Ludmiła Wiluk, Wiera Jałoza

17-200 Hajnówka,
ul. Lipowa 53

7.30 - 19.00

8.00 - 15.30

4

Apteka prywatna „Vita”
Halina Wiluk

17-200 Hajnówka,
ul. Piłsudskiego 4

7.30 - 18.00

8.00 - 16.00

5

Apteka prywatna „Cefarm”

17-200 Hajnówka,
ul. 3-go Maja 39

7.30 - 21.00

8.00 - 18.00

6

Apteka prywatna „Salix”
Anna Beata Wróblewska

17-200 Hajnówka,
ul. Doc. Adama
Dowgirda 9

8.00 - 17.00

8.00 - 15.00

7

Apteka Prywatna “OAK”
Anna Beata Wróblewska

17-200 Hajnówka
ul. 3 go Maja 55A

8.00 - 18.00

8.00 - 14.00

8

Apteka „Dosis” sp. z.o.o.

17 - 200 Hajnówka
ul. Batorego 18

7.00 - 22.00

7.00 - 22.00
niedziela 8.00 -
20.00

9

Apteka Bliska Samoobsługowa

17 - 200 Hajnówka
ul.3-go Maja 47

8.00 - 20.00

sobota 8.00 - 16.00
niedziela 9.00 -14.00

10

Apteka Społeczna

17 - 200 Hajnówka
ul. Stefana Batorego
4/1

7.30 - 20.00

sobota 8.00 - 16.00

11

Punkt apteczny

17-207 Czyże 72

8.00 - 16.00

nieczynne

12

Apteka prywatna „AQUA”T.
Sielicka

17-250 Kleszczele,
ul. Parkowa 5

8.00 - 16.00

8.00 - 14.00

13

Punkt apteczny „AQUA”
T. Sielicka

17-240 Czeremcha,
ul. Kolejowa 6

7.30 - 15.30

nieczynne

14

Apteka prywatna „Arnika”

17-240 Czeremcha,
ul. 1Maja 86 D

8.00 - 16.00

8.30 - 12.30

15

Apteka prywatna
W. Chlabicz

17-220 Narewka,
ul. Hajnowska 58

8.00 - 16.00

9.00 - 12.00

16

Punkt Apteczny

17-230 Białowieża,
ul. Puszczańska 2

8.00 - 17.00

9.00 - 15.00

17

Punkt apteczny „AQUA”
T. Sielicka

17-204 Dubicze
Cerkiewne,
ul. Główna 67

7.30 - 15.30

nieczynne

18

Punkt Apteczny

17-210 Narew,
ul. Piaski 1

8.00 - 16.00

8.30 - 13.00

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/170/16
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 października 2016 r.

 

Wykaz aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Hajnowskiego pełniących dyżury w porze  nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2017 r.

Lp.

Nazwa i adres apteki

Telefon

Miesiąc

Dzień

1

Apteka prywatna ,,SALIX” Anna
Beata Wróblewska
ul. Doc. Adama Dowgirda 9
17-200 Hajnówka

85 684 25 52

styczeń

2, 12, 22,

luty

1, 11, 21,

marzec

3, 13, 23,

kwiecień

2, 12, 22,

maj

2, 12, 22,

czerwiec

1, 11, 21

lipiec

1, 11, 21,31,

sierpień

10, 20, 30

wrzesień

9, 19, 29,

październik

9, 19, 29,

listopad

8, 18, 28,

grudzień

8, 18, 28,

2

Apteka „MAKSFARM”
ul. Piłsudskiego 10
17-200 Hajnówka

85 682 20 73

styczeń

3, 13, 23,

luty

2, 12, 22,

marzec

4, 14, 24,

kwiecień

3, 13, 23,

maj

3, 13, 23,

czerwiec

3, 12, 22,

lipiec

2, 12, 22,

sierpień

1, 11, 21, 31,

wrzesień

10, 20, 30,

październik

10, 20, 31

listopad

10, 19, 29,

grudzień

9, 19, 29,

3

Apteka „Dbam o Zdrowie”
ul. S. Batorego 18
17-200 Hajnówka

85 682 31 62

styczeń

4, 14, 24,

luty

3, 13, 23,

marzec

5, 15, 25,

kwiecień

4, 14, 24,

maj

4, 14, 24,

czerwiec

2, 13,23,

lipiec

3, 13, 23,

sierpień

2, 12, 22,

wrzesień

1, 11, 21,

październik

1, 11, 21, 30

listopad

9, 20, 30,

grudzień

10, 20, 30,

4

Apteka Prywatna Anna Beata
Wróblewska
ul. 3 Maja 32
17-200 Hajnówka

85 682 56 99

Dyżur pełni apteka Prywatna Anna Beata
Wróblewska „OAK”
ul. 3 Maja 55A
17 - 200 Hajnówka

5

Apteka prywatna Anna Beata
Wróblewska ,,OAK” ul. 3 Maja
55A

17-200 Hajnówka

85 682 22 03

styczeń

5, 6, 15, 16, 25, 26,

luty

4, 5, 14, 15, 24, 25,

marzec

6, 7, 16, 17, 26, 27,

kwiecień

5, 6, 15, 16, 25, 26,

 

 

 

maj

5, 6, 15, 16, 25, 26,

 

 

 

czerwiec

4, 5, 14, 15, 24, 25,

 

 

 

lipiec

4, 5, 14, 15, 24, 25,

 

 

 

sierpień

3, 4, 13, 14, 23, 24,

 

 

 

wrzesień

2, 3, 12, 13, 22, 23,

 

 

 

październik

2, 3, 12, 13, 22, 23,

 

 

 

listopad

1, 2, 11, 12, 21, 22,

 

 

 

grudzień

1, 2, 11, 12, 21, 22,
31

6

Apteka ,,CEFARM”
ul. 3 Maja 34
17-200 Hajnówka

85 682 22 66

styczeń

7, 17, 27,

 

 

 

luty

6, 16, 26

 

 

 

marzec

8, 18, 28,

 

 

 

kwiecień

7, 17, 27,

 

 

maj

7, 17, 27,

 

 

czerwiec

6, 16, 26,

 

lipiec

6, 16, 26,

 

 

 

sierpień

5, 15, 25,

 

 

 

wrzesień

4, 14, 24,

 

 

 

październik

4, 14, 24,

 

 

 

listopad

3, 13, 23,

 

 

 

grudzień

3, 13, 23,

7

Apteka Prywatna ,,VITA”
ul. Piłsudskiego 4
17-200 Hajnówka

85 682 29 63

styczeń

8, 18, 28,

 

 

 

luty

7, 17, 27,

 

 

 

marzec

9, 19, 29,

 

 

 

kwiecień

8, 18, 28,

 

 

 

maj

8, 18, 28,

 

 

czerwiec

7, 17, 27,

 

lipiec

7, 17, 27,

 

 

sierpień

6, 16, 26,

 

 

 

wrzesień

5, 15, 25,

 

 

 

październik

5, 15, 25,

 

 

 

listopad

4, 14, 24,

 

 

 

grudzień

4, 14, 24,

8

Apteka prywatna „MELISA”
ul. Lipowa 53
17-200 Hajnówka

85 684 50 36

styczeń

9, 19, 29,

 

 

 

luty

8, 18, 28,

 

 

 

marzec

10, 20, 30,

 

 

 

kwiecień

9, 19, 29,

 

 

 

maj

9, 19, 29,

 

 

czerwiec

8, 18, 28,

 

lipiec

8, 18, 28,

 

 

sierpień

7, 17, 27,

 

 

 

wrzesień

6, 16, 26,

 

 

 

październik

6, 16, 26,

 

 

 

listopad

5, 15, 25,

 

 

 

grudzień

5, 15, 25,

9

Apteka Bliska Samoobsługowa
ul. 3 Maja 47
17-200 Hajnówka

85 679 66 82

styczeń

10, 20, 30,

 

 

 

luty

9, 19,

 

 

 

marzec

1, 11, 21, 31,

 

 

 

kwiecień

10, 20, 30

 

 

maj

10, 20, 30,

 

czerwiec

9, 19, 29,

 

 

lipiec

9, 19, 29,

 

 

 

sierpień

8, 18, 28,

 

 

 

wrzesień

7, 17, 27,

 

 

 

październik

7, 17, 27,

 

 

 

listopad

6, 16, 26,

 

 

 

grudzień

6, 16, 26,

10

Apteka Społeczna
ul. Stefana Batorego 4/1
17-200 Hajnówka

85 679 62 00

styczeń

1, 11, 21, 31,

 

 

 

luty

10, 20,

 

 

 

marzec

2, 12, 22,

 

 

 

kwiecień

1, 11, 21,

 

 

 

maj

1, 11, 21, 31,

 

 

czerwiec

10, 20, 30,

 

lipiec

10, 20, 30,

 

 

sierpień

9, 19, 29,

 

 

 

wrzesień

8, 18, 28,

 

 

 

październik

8, 18, 28,

 

 

 

listopad

7, 17, 27,

 

 

 

grudzień

7, 17, 27,