Wyniki Konsultacji

Kategoria: Ogłoszenia

Informacja o wynikach konsultacji projektu ,,Programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku”

          W dniach od 9 do 16 października 2013 r. zostały przeprowadzone konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku” w następujących formach:

  1. pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na ,,Formularzu zgłaszania uwag i wniosków do projektu Programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku"

  2. spotkanie z organizacjami pozarządowymi

          W wyznaczonym terminie nie wpłynęły pisemne uwagi i wnioski dotyczące projektu „Programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku”.

Natomiast na spotkaniu z organizacjami pozarządowymi przedstawiono następujące uwagi:

 1.  W § 7 dodać ust. 4 o następującej treści: Zasady wymiany informacji pomiędzy Powiatem Hajnowskim, a organizacjami pozarządowymi:

  1) Wszystkie informacje dla organizacji pozarządowych będą przekazywane poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej urzędu, na stronie internetowej powiatu: www.powiat.hajnowka.pl w zakładce Organizacje pozarządowe oraz wysyłane e-mailem organizacjom.

  2) Organizacje mogą kontaktować się z urzędem poprzez adres e-mail: organizacjepozarzadowe@powiat.hajnowka.pl

  3) Wszelkie zmiany dotyczące funkcjonowania organizacji powinny być wnoszone drogą elektroniczną na adres e-mail:organizacjepozarzadowe@powiat.hajnowka.pl bądź pisemnie na adres : Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1.

 2.  W § 8 pkt 2 c po słowie ,,starszych'' należy dodać słowo: ,,niepełnosprawnych'' 
   
 3.  W § 8 w pkt. 3 dodać literę e o następującej treści : ,,Wspieranie inicjatyw związanych z identyfikacją i rozwojem produktów lokalnych i tradycyjnych''. 
   
 4.  W § 12 ust. 3 dodać na końcu zdania słowa: ,,i stronie internetowej powiatu''. 
   
 5.  W § 13 po pkt. 2 dodać pkt 3 o następującej treści: ,,Spotkanie konsultacyjne programu z organizacjami pozarządowymi”.

   

Włodzimierz Pietruczuk

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi