Mniej wypadków w rolnictwie w powiecie hajnowskim

Kategoria: Informacje urzędowe

W 2009 roku rolnicy z powiatu hajnowskiego zgłosili do Placówki Terenowej KRUS w Hajnówce 63 wypadki przy pracy rolniczej. W porównaniu do roku 2008 zgłoszono o 12 wypadków mniej. Wskaźnik wypadkowości liczony wg liczby uznanych zdarzeń za wypadki przy pracy w rolnictwie w ubiegłym roku wyniósł 13,1 wypadków na 1000 ubezpieczonych i był o 1,7 mniejszy w stosunku do 2008 roku.

W 2009 roku nadal dominowały wypadki z grupy „upadki osób” - 18 wypadków oraz „uderzenia, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta” - 10 wypadków. Natomiast w grupie „pochwycenie i uderzenie przez ruchome części maszyn” zanotowano spadek wypadków o 4,5 % w porównaniu do 2008 roku. W 2009 r. zgłoszono 2 wypadki ze skutkiem śmiertelnym w grupie „przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środki transportu w ruchu”. Poniższy schemat przedstawia ilość wypadków ze względu na przyczynę jego powstania.

 

 

Najczęściej do wypadków dochodziło podczas prac związanych z obsługą zwierząt. Zdarzały się one głównie w obrębie podwórza, obejść gospodarskich, w budynkach gospodarczych i inwentarskich, a ¼ wypadków podczas użytkowania maszyn rolniczych oraz innych urządzeń.

Do głównych przyczyn wypadków należy zaliczyć:

    * niewłaściwy sposób wykonywania pracy,
    * nieprawidłowe postępowanie spowodowane brakiem wiedzy w zakresie zagrożeń,
    * niewłaściwy stan maszyn, urządzeń, narzędzi i obiektów budowlanych,
    * niewłaściwa organizacja pracy.

W 2009 roku Placówka Terenowa KRUS w Hajnówce we współpracy z innymi instytucjami prowadziła różnorodne formy działań prewencyjnych, które miały na celu upowszechnienie wiedzy o zagrożeniach zdrowia i życia przy pracy rolniczej oraz zasad bezpiecznej pracy.

 

Na 18 szkoleniach i spotkaniach przeszkolono 509 osób. Program szkoleń dostosowano do najczęściej występujących zagrożeń, wynikających z prowadzonych przez placówkę analiz wypadkowych. Obejmował:

    * - zapobieganie upadkom podczas pracy rolniczej,
    * - bezpieczeństwo pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich,
    * - zasady bezpiecznej pracy z maszynami i urządzeniami rolniczymi,
    * - profilaktykę chorób zawodowych rolników.

Popularyzowano wykaz prac i czynności szczególnie niebezpiecznych, których nie należy powierzać dzieciom do lat 15. Promowano wśród rolników stosowanie przy pracy ochron osobistych, przekazując maski, okulary i rękawice ochronne. Uczestnikom szkoleń rozdawano kalendarze prewencyjne, broszury oraz ulotki o zagrożeniach wypadkowych w rolnictwie.

 

Zorganizowano 7 konkursów propagujących bezpieczną pracę w rolnictwie, w tym 2 konkursy dla rolników, cztery konkursy dla uczniów rolniczej szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz jeden konkurs dla dzieci na półkoloniach letnich. Prowadzono program prewencyjny Zdrowie i Bezpieczeństwo Pracy w Gospodarstwie Rolnym, wpływający na poprawę warunków pracy, porządek i estetykę w obejściach gospodarskich. Odbywały się pokazy środków ochrony osobistej i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

 

Stan bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych powiatu hajnowskiego ulega systematycznej poprawie, co potwierdza statystka wypadków z udziałem rolników.

Eugenia Malinowska
Placówka Terenowa KRUS
w Hajnówce

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi