IV sesja Rady Powiatu Hajnowskiego

Kategoria: Administracja

Dnia 29.01.2015r. w sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce odbyła się IV sesja Rady Powiatu Hajnowskiego. W sesji wzięło udział 14. radnych. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Hajnowskiego Lech Jan Michalak. W sesji udział wzięli radni Sejmiku Województwa Podlaskiego: Mikołaj Janowski i Włodzimierz Pietroczuk, a także kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Po przyjęciu porządku obrad (porządek obrad na wniosek Wicestarosty został poszerzony o podpunkt 8.2 Powzięcie uchwały w sprawie desygnowania delegata Powiatu Hajnowskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Nowy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie) Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk przedstawił informację o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. Zarząd obradował dwukrotnie -19.01 i 29.01. Podczas ostatnich obrad dokonano autokorekty w budżecie na 2015r. Zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków Domu Dziecka w Białowieży o kwotę 8220zł (środki pochodzą od sponsora z przeznaczeniem na wypoczynek zimowy dzieci) oraz zwiększenia dochodów i wydatków Domu Pomocy Społecznej Rokitnik o kwotę 500 zł pochodzącą z darowizn z przeznaczeniem na przegląd zespołów kolędniczych. Odnośnie pracy Zarządu radni zgłosili następujące zapytania:

1. Radny Jan Adamczuk: pytanie dotyczyło wykorzystania odcinka kolejowego na trasie Nieznany Bór – Białowieża Towarowa w dniach 23-25.01.

Odpowiedzi udzielił Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk. Starosta wyjaśnił, że Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze zwróciło się z prośbą o możliwość nieodpłatnego, jednorazowego skorzystania z przejazdu do Białowieży.

2. Radny Jan Korcz – poruszył kwestię przyczyn braku przyznania dotacji trzem klubom sportowym.

Odpowiedzi udzielił Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk. Starosta zaznaczył, że na ten moment budżet nie pozwala na przekazanie środków, niemniej jednak w perspektywie tego roku Zarząd do tematu z pewnością powróci.

3. Radna Alla Gryc – pytanie dotyczyło przyczyny cięć budżetowych związanych z negatywnym zaopiniowaniem wniosku Związku Nauczycielstwa Polskiego o podwyżkę wynagrodzeń pracownikom oświaty, odmowy przyznania dotacji dla aplikujących klubów sportowych oraz brakiem dotacji dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w sprawie modernizacji łazienek (Zarząd zobowiązał Dyrekcję do pozyskiwania środków z zewnątrz). Ponadto, radna dopytywała o formę wsparcia stowarzyszenia „Granie bez granic” (Zarząd w odpowiedzi na wniosek organizacji o pomoc finansową, poinformował wnioskodawcę o możliwość ubiegania się o środki na dotację w ramach konkursu ofert).

Odpowiedzi udzielił Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk. Starosta poinformował Radę o niekorzystnej sytuacji ekonomicznej powiatu. Starosta wyjaśnił, iż samorząd nie otrzymał ostatecznej informacji z Ministerstwa Finansów odnośnie subwencji. Stąd na ten moment należy podejmować decyzje oszczędnościowe. Odnośnie wniosku stowarzyszenia Granie bez Granic Starosta podkreślił, iż na wsparcie organizacji samorządowych w ramach konkursu ofert przeznaczona została kwota 50 tys. zł.

W dalszej części obrad Rada zapoznała się z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 16.01.2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Skiepko, ponadto podjęła uchwały w sprawach:

1. Nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”:

a) Zespołowi Szkół Zawodowych (uchwała podjęta jednogłośnie);

b) ks. Mitratowi Aleksandrowi Wysockiemu (uchwała podjęta liczbą 12 głosów „za” 2 głosy „wstrzymujące się”)

c) Włodzimierzowi Pietroczukowi (uchwała podjęta liczbą głosów 13 „za”, 1 „wstrzymujący się”);

d) Andrzejowi Skiepko (uchwała podjęta liczbą głosów 10 „za”, 4 „wstrzymujące się”);

e) Leontynie Trochimiuk (uchwała podjęta jednogłośnie);

f) Joannie Sapieżyńskiej (uchwała podjęta jednogłośnie);

g) Jarosławowi Markowi Trochimczykowi (uchwała podjęta jednogłośnie);

2. Zmian w budżecie na 2015r. (uchwała podjęta jednogłośnie);

3. Desygnowania delegata powiatu hajnowskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich (Rada upoważniła Starostę Hajnowskiego Mirosława Romaniuka, uchwała została podjęta jednogłośnie).

W trakcie obrad zostały zgłoszone następujące interpelacje:

1. Radny Jan Adamczuk: interpelacja dotyczyła poprawy stanu nawierzchni w Hajnówce, tam gdzie takie działania są potrzebne. Radny apelował, by prace były przeprowadzane systematycznie i dokładnie.

Odpowiedzi udzielił Przewodniczący Lech Jan Michalak, który podkreślił, iż naprawa problemowej nawierzchni należy do obowiązków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Przewodniczący zaznaczył, że problem naprawy nawierzchni zostanie przekazany zarządcy. W celu treściwego wyjaśnienia Starosta poprosił także o udzielenie informacji Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych Krystynę Miszczuk. Kierownik ZDP wyjaśniła, że okres zimowy nie sprzyja remontom, „łata się większe dziury, które mogą wpłynąć na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu”.

2. Radny Jan Korcz: tematem interpelacji był stan drogi Kleszczele – Wólka Wygonowska. Radny zgłosił problem złego stanu technicznego drogi, która będąc drogą żwirową, jest rozbita. Ponadto, aktualny jest problem krzaków. Radny przyznał, że trasa była remontowana w ubiegłym roku, jednak w związku z zaistniałymi problemami zwrócił się o wyjaśnienie sprawy.

W celu treściwego wyjaśnienia Starosta poprosił o udzielenie informacji Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych Krystynę Miszczuk. Kierownik ZDP stwierdziła, że „droga powiatowa 1747B ma długość 4,515 km i ok. 3 km drogi stanowi nawierzchnia gruntowa. Faktem jest, że w roku ubiegłym w ramach bieżącego utrzymania dróg zostały przeprowadzone roboty polegające na odkrzaczeniu tej drogi i nadaniu jej kształtu”. Krystyna Miszczuk zaznaczyła, że prace nie zostały jeszcze skończone, w ramach bieżącego utrzymania dróg podjęte zostaną działania polegające na wyprofilowaniu fragmentów drogi, nadaniu jej kształtu oraz podżwirowaniu”.

3. Wiceprzewodniczący Andrzej Szwarc: interpelacja dotyczyła parkingu przy ul. Piłsudskiego 10. Wiceprzewodniczący dopytywał o organizację ruchu przy wyjeździe między przychodnią a bankiem.

Na interpelację odpowiedział Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk, który zobowiązał się porozmawiać w tej sprawie z Burmistrzem Miasta Hajnówka.

4. Radny Sejmiku Województwa Mikołaj Janowski: zgłosił dwie interpelacje. Pierwsza dotyczyła utworzenia w Połowcach przejścia fitosanitarnego – randy zwrócił się z wnioskiem do Zarządu o wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Ministra Infrastruktury w tej sprawie. Kolejna interpelacja dotyczyła wybudowania ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Hajnówka – Bielsk Podlaski z powiatową Dubicze Osoczne – Berezowo w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze. Radny zaznaczył, że samorząd województwa odniósł się do tej inicjatywy pozytywnie. W związku z tym radny zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu, by wspólnie z gminą Hajnówka wyasygnować środki na projekt ronda w kwocie 30 –50 tys. zł. Z kolei całkowity koszt budowy ronda wyniesie 2 – 3 mln zł. Po zgłoszeniu wątpliwości przez radnego Jana Korcza dotyczących wysokich kosztów, radny Mikołaj Janowski sprecyzował, iż ciężar finansowy inwestycji poniesie samorząd województwa.

Na interpelacje odpowiedział Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk, który zobowiązał się nadać obu sprawom odpowiedni bieg.

Podczas posiedzenia padło wiele skłaniających do refleksji wniosków. Radny Sejmiku Województwa Włodzimierz Pietroczuk poruszył problem dofinansowania przez samorząd województwa bezpośredniego połączenia kolejowego Hajnówka– Warszawa. Radny apelował o wspólne działania w tej sprawie. Kolejna sprawa dotyczyła kwestii upamiętnienia przypadającej za rok 70. rocznicy pacyfikacji wsi Zaleszany. Wniosek poparła radna Olga Rygorowicz, wnioskując o uczczenie pamięci poległych mieszkańców minutą ciszy. Z kolei radny Jan Korcz zwrócił się do radnego Mikołaja Janowskiego jako Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmiku Województwa o uwzględnienie w planach ścieżki rowerowej od Jelonki do Kleszczel. Głos zabrała także radna Jadwiga Dąbrowska, poruszając problem hajnowskiego dworca kolejowego. Radna zaapelowała o podjęcie działań na rzecz zaniechania likwidacji dworca oraz jego ponownego zaadaptowania. Wiceburmistrz Andrzej Skiepko wyjaśnił, iż rozważana jest możliwość przejęcia budynku.

W trakcie sesji Przewodniczący Lech Jan Michalak zwrócił się do Rady z wnioskiem o ustanowienie przedstawiciela Rady Powiatu do Komisji Konkursowej powoływanej w związku z ogłoszonym konkursem na realizację zadań publicznych. Decyzją rady, na wniosek Starosty Hajnowskiego, przedstawicielem została Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Jadwiga Dąbrowska.

Podczas sesji Starosta Mirosław Romaniuk, na wniosek radnej Olgi Rygorowicz, naświetlił kierunki działania Zarządu. Starosta podkreślił, iż najpilniejszą kwestią dla skutecznego rozwoju powiatu jest pozyskanie funduszy z zewnątrz. W tym celu samorząd pracuje nad programem Bieńkowskiej oraz prowadzi rozmowy dotyczące współpracy z przedstawicielami Lasów Państwowych, samorządu województwa czy BPN. Priorytetem jest również dyscyplina budżetowa– Starosta podkreślił, iż kluczową kwestią jest ustabilizowanie sytuacji finansowej powiatu, stąd planowane jest ograniczenie wydatków. Wypowiedź stanowiła rozwinięcie programu z dnia 30 grudnia 2014r, kiedy to w swoim wystąpieniu Starosta zwrócił uwagę na konieczność reformy oświaty i pomocy społecznej w powiecie hajnowskim– jest to problematyka, która wymaga zastanowienia. Ponadto, podkreślił znaczenie położenia powiatu oraz infrastruktury kolejowej i związanej z nią przejść granicznych w Połowcach i Siemianówce, zwrócił uwagę na problematykę nieczynnych odcinków kolejowych, do jakich należy m.in. Białowieża– Nieznany Bór. W dalszej części Starosta pogratulował wszystkim kandydatom tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”. Dodał również, że w ciągu roku Zarząd zaproponuje nowy regulamin powołujący niezależną kapitułę, podejmującą decyzję o nadaniu tytułu.

Więcej informacji odnośnie przebiegu sesji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Sporz. Katarzyna Nikołajuk