V sesja Rady Powiatu Hajnowskiego

Kategoria: Administracja

Dnia 26 lutego 2015r. w sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce odbyła się V sesja Rady Powiatu Hajnowskiego. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Hajnowskiego Lech Jan Michalak. W sesji udział wzięli radni Sejmiku Województwa Podlaskiego: Henryk Łukaszewicz i Włodzimierz Pietroczuk, Komendant Policji Pan Dariusz Kułak, Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Pan Jarosław Trochimczyk, a także kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz mieszkańcy.

Po przyjęciu porządku obrad (porządek został przyjęty jednogłośnie), Stefan Kuczyński złożył uroczyste ślubowanie na radnego (radny wszedł do rady w miejsce wygaszonego mandatu Andrzeja Skiepko). W dalszej części Rada zapoznała się z informacją o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym – informację przedstawił Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk. W okresie międzysesyjnym Zarząd obradował trzy razy. Na ostatnim posiedzeniu podjęto uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i promocji powiatu. Na to zadanie zarezerwowano 50tys. zł, kwota została całkowicie rozdysponowana. Ponadto, Zarząd upoważnił Zarząd Dróg Powiatowych do realizacji robót publicznych na terenie powiatu i zawarcia umowy z Kierownikiem ZDP o zatrudnieniu bezrobotnych kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce. Na wniosek radnej Barbary Wasiluk, Starosta uzupełnił sprawozdanie o informację dotyczącą zastawienia dofinansowanych ofert, ponadto, również na wniosek radnej Barbary Wasiluk, upoważnił naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Włodzimierza Pietruczuka do omówienia propozycji dyrekcji szkół w zakresie naborów na rok szkolny 2015/2016.

W trakcie sesji radni wysychali sprawozdań z działalności:

1. Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2014r. – Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Danuta Rola przedstawiła zadania rzecznika, najczęściej zgłaszane przypadki naruszeń przez konsumentów oraz poinformowała o ostatnich zmianach w prawie w zakresie prawa konsumenta.;

2. Komendy Powiatowej Policji za 2014r.– Komendant Powiatowy Policji w Hajnówce kom. mgr Dariusz Kułak przedstawił sytuację kadrową w jednostce, zreferował działalność Komedy w zakresie przeciwdziałania przestępczości (w tym omówił statystyki dot. rodzajów popełnionych przestępstw) oraz działalności profilaktyczno– edukacyjnej. W związku z pojawieniem się pytań do sprawozdania ze strony radnych Komendant zobowiązał się udzielić szczegółowych wyjaśnień na piśmie. (radny Jan Korcz dopytywał o diagnozę bezpieczeństwa w Kleszczelach oraz o dane dotyczące zatrzymań osób pod wpływem narkotyków oraz o posiadanie przez jednostkę policji odpowiednich testów do wykrywania tych substancji, z kolei radna Barbara Wasiluk zawnioskowała o wyjaśnienie problematyki włączenia się rowerzysty do ruchu w momencie, gdy ścieżka rowerowa kończy się znakiem stop. Radna przytoczyła przykład ścieżki prowadzącej ulicą 11 Listopada do skrzyżowania na ulicy Batorego).;

3. Komendy Powiatowej PSP za 2014r. – Komendant PSP Jarosław Marek Trochimczyk omówił funkcjonowanie powiatowej jednostki w Hajnówce oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, główne zagrożenia (w tym przewozy kolejowe materiałów niebezpiecznych) oraz przedstawił szczegółowe statystyki dotyczące częstotliwości zdarzeń. W związku z pojawianiem się pytań ze strony radnych: Alli Gryc, Stefana Kuczyńskiego i Jana Korcza dotyczących przewozu koleją materiałów niebezpiecznych oraz poziomu ciśnienia wody w hydrantach przeciwpożarowych, Komendant zobowiązał się udzielić szczegółowych wyjaśnień na piśmie.;

4. Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – podczas sesji zreferowano sprawozdanie dotyczące oceny skuteczność działań powiatowych służb, inspekcji i straży nakierowanych na poprawę bezpieczeństwa.

Ponadto, radni zapoznali się z Powiatowym Programem zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, z informacją o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie powiatu oraz sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansów zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat.

W trakcie sesji Rada podjęła uchwały w sprawie:

a. zmian w budżecie na 2015r. (uchwała podjęta większością 11 głosów „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujący się” – w głosowaniu nie brało udziału dwóch radnych);

b. zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2023 – uchwała podjęta większością 13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujący się”;

c. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podlaskiego – pomoc dotyczy przekazania kwoty 37tys. na dokumentację techniczną budowy ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Hajnówka – Bielsk Podlaski z powiatową Dubicze Osoczne – Nowoberezowo w celu poprawy bezpieczeństwa. W wyniku dyskusji Alla Gryc zgłosiła wniosek o przełożenie podjęcia tej uchwały na kolejną sesję. Wniosek został oddalony większością 9 głosów „przeciw”, 6 „za”. Ostatecznie uchwała została podjęta większością 9 głosów „za”, 2”przeciw”, 5 „wstrzymujący się’;

d. powołania składu osobowego Komisji Rady Powiatu – uchwała podjęta jednogłośnie;

e. rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce – uchwała podjęta jednogłośnie;

f. określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015r. – uchwała podjęta jednogłośnie;

g. ustalenia składu osobowego Rady Społecznej SP ZOZ w Hajnówce– uchwała podjęta jednogłośnie;

h. zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Hajnówce– uchwała podjęta jednogłośnie;

i. zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wHajnówce – uchwała podjęta większością 14 głosów „za”, 2 „wstrzymujący się”;

j. zmiany uchwały Nr XXXVI/250/14 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu Publicznemu Gimnazjum Nr 4 w Hajnówce – uchwała podjęta jednogłośnie;

k. zmiany uchwały Nr XVII/130/12 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Hajnowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków uchwała podjęta jednogłośnie.

Podczas sesji zgłoszone zostały następujące interpelacje:

1. Radny Jan Adamczuk – interpelacja dotyczyła przekwalifikowania drogi powiatowej Narew – Klejniki – Bielsk Podlaski na wojewódzką w celu łatwiejszego pozyskania funduszy na jej modernizację. Radny argumentował, iż Komisja Europejska przydzieliła na lata 2014 – 2020 około miliarda euro na drogi wojewódzkie, ponadto na wojewódzkie [drogi przyp. red.] są pieniądze, powiatowych tam nie ma. Jan Adamczuk zawnioskował, by w tej sprawie porozumieć się z zainteresowanymi samorządami gminnymi z terenu powiatu hajnowskiego, powiatem bielskim oraz samorządem województwa.

Na interpelację odpowiedział Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk, który zadeklarował podjęcie kroków w tej sprawie.

2. Radny Jarosław Gerasimiuk- tematem interpelacji był problem niedokończonych działań remontowych przy drodze wojewódzkiej nr 693 związanych z brakiem przepustu z drogi asfaltowej na działkę rolną. Jarosław Gerasimiuk zwrócił się także do radnych wojewódzkich z prośbą pomoc w załatwieniu tej kwestii.

Na interpelację odpowiedział Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk, który zobowiązał się przekazać sprawę do Zarządu Dróg Wojewódzkich.

3. Radna Jadwiga Dąbrowska- interpelacja dotyczyła uruchomienia kursu autobusów na trasie Hajnówka – Siemiatycze.

Na interpelację odpowiedział Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk, który zadeklarował się zwrócić do przewoźników o możliwość uruchomienia przewozów.

4. Radna Olga Rygorowicz – interpelacja dotyczyła porozumienia w sprawie przekazania środków na dokumentację techniczną modernizacji drogi Zwodziekcie – Juszkowy Gród. Radna dopytywała o kwestie przekazania pieniędzy na ten cel.

Na interpelację odpowiedział Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk. Starosta wyjaśnił, że w marcu ulegną rozstrzygnięciu konkursy ze schetynówek, co daje nadzieję na pozyskanie w ramach oszczędności, funduszy na ten cel.

5. Radna Alla Gryc – radna zwróciła uwagę na problematykę podcinania drzew. Radna wystąpiła z wnioskiem o uwzględnienie tych prac na ulicach powiatowych, w tym na terenie miasta.

W celu treściwego wyjaśnienia Starosta poprosił o udzielenie informacji Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych Krystynę Miszczuk. Kierownik ZDP stwierdziła, że w przypadku drzew, które są rozrośnięte, mają rozbudowaną koronę, w ramach zabiegów pielęgnacyjnych można odcinać tylko wyschnięte, obumarłe gałęzie, konary tych drzew, co też jest czynione. Krystyna Miszczuk dodała, iż w kwestii zadrzewienia planowane są działania na ulicy Batorego w Hajnówce. Aktualnie Zarząd Dróg Powiatowych czeka na decyzję. 

 W punkcie wolne wnioski radny sejmiku województwa Henryk Łukaszewicz zaapelował o pochylenie o zajęcie się problematyką szkolnictwa zawodowego. Wiąże się z tym także kwestia organizacji kursów w Powiatowym Urzędzie Pracy. Głos w tym temacie zabrała także radna Jadwiga Dąbrowska, która zaproponowała włączenie przedsiębiorców do dialogu o wsparciu oświaty. Z kolei radna Olga Rygorowicz postulowała organizację spotkań z młodzieżą w celu poznania ich oczekiwań. Głos w debacie zabrał także Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk. Starosta poinformował Radę, iż w związku z podpisaną umową z Politechniką Białostocką 16.03 odbędzie się spotkanie z młodzieżą. Wypracowane porozumienie zakłada możliwość skorzystania przez uczniów z dorobku uczelni, w ramach zajęć praktycznych w laboratorium, zajęć z wykładowcami oraz studentami. Starosta odniósł się także do pytania radnego sejmiku województwa Włodzimierza Pietorczuka o Program Rozwoju Puszczy Białowieskiej– Starosta poinformował, że opracowany dokument został złożony w Urzędzie Marszałkowskim.

Na wniosek Przewodniczącego Lecha Jana Michalaka Rada Powiatu uczciła minutą ciszy pamięć osób zesłanych na Syberię oraz uczestników drugiej konspiracji niepodległościowej – Żołnierzy Wyklętych. 

Więcej informacji odnośnie przebiegu sesji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Sporz. Katarzyna Nikołajuk

 

 

aUYJKwd.jpg

lO1IHHm.jpg

ZTua8Bw.jpg

t2fiTMe.jpg

 

 

 

 

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi