USŁUGI TURYSTYCZNE


Unia Europejska stara się ujednolicić przepisy poszczególnych krajów dotyczące usług turystycznych. Turystyka jest filarem gospodarki Grecji, Włoch czy Hiszpanii. Turyści korzystają z środków transportu, kupują towary i usługi generując ruch na jednolitym rynku europejskim.
 
Przepisy prawne. Standardy prawne w Unii Europejskiej w zakresie ochrony konsumentów usług turystycznych zawiera dyrektywa 90/314 z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek. W Polsce zagadnienia te reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Dyrektywa obejmuje swym zakresem umowy, których przedmiotem jest pakiet świadczeń określanych jako „podróż” czy też „impreza turystyczna”. „Impreza turystyczna” oznacza wcześniej ustaloną kombinację nie mniej niż dwóch usług sprzedawanych lub oferowanych do sprzedaży w łącznej cenie, o okresie ich świadczenia dłuższym niż 24 godziny lub obejmującym nocleg, transport, zakwaterowanie i inne usługi turystyczne niezwiązane z transportem lub zakwaterowaniem stanowiące znaczną część imprezy turystycznej.

Obowiązek informacyjny. Konsument jako słabsza i mniej doświadczona strona umowy zasługuje na rozbudowaną ochronę w formie wyczerpującej informacji. Jednym słowem - konsument ma prawo zawsze wiedzieć co, od kogo i na jakich warunkach kupuje. Dlatego wszelkie broszury, katalogi i foldery powinny zawierać zrozumiałą i nie wprowadzającą w błąd informację, w szczególności o: cenie usługi turystycznej (albo o sposobie jej ustalenia) miejscu pobytu lub planowanej trasie rodzaju, klasie, kategorii lub charakterystyce środka transportu położeniu, rodzaju i kategorii obiektu zakwaterowania np. hotelu ilości i rodzaju posiłków ewentualnym programie zwiedzania i innych atrakcjach turystycznych obowiązujących przepisach wizowych, paszportowych i sanitarnych Jeszcze przed zawarciem umowy, organizator turystyki ma obowiązek poinformować konsumenta o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej, przepisach paszportowych i wizowych, możliwościach ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej, o zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków itp.

Umowa usługi turystycznej. Umowa powinna zawierać obszerne i wyczerpujące informacje na temat wycieczki, wyjazdu, a w szczególności określać: organizatora turystyki, numer jego zezwolenia oraz dane osoby, która w jego imieniu podpisała umowę, miejsce pobytu lub trasę wycieczki, czas trwania, program całej imprezy (w tym rodzaj, jakość i termin oferowanych usług), cenę całej imprezy oraz określenie okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny, sposób zapłaty, informacje o ubezpieczeniu, sposób składnia reklamacji, termin powiadomienia o ewentualnym odwołaniu imprezy z powodu braku zgłoszeń. Co ważne, organizator ma obowiązek niezwłocznie powiadomić konsumenta, jeżeli przed rozpoczęciem realizacji usługi turystycznej zmuszony jest, z przyczyn od siebie niezależnych, do zmiany istotnych warunków umowy z klientem (takimi postanowieniami są m.in. cena, hotel, termin imprezy). W takiej sytuacji konsument może przyjąć proponowaną zmianę umowy lub odstąpić od umowy ze zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.

Zmiana ceny usługi turystycznej. Umowa powinna w sposób wyraźny precyzować okoliczności podwyższenia ceny. Generalnie cena raz ustalona nie powinna być zmieniana, jednakże możliwe są pewne wyjątki, przykładowo: wzrost kosztów transportu, wzrost opłat urzędowych, podatków i innych opłat niezależnych oraz wzrost kursu walut. Jednak bez względu na okoliczności, w okresie 20 dni przed datą wyjazdu, cena ustalona w umowie nie może być zmieniona. Co zrobić, jeśli wyjazd nie spełnił naszych oczekiwań? Jeżeli zostaliśmy zakwaterowani w hotelu o niższym standardzie, brak jest basenu, posiłki są zimne, a dzieci nie mogą bawić się na wymarzonym placu zabaw, który skłonił nas do wyboru tej, a nie innej oferty, powinniśmy zawiadomić wykonawcę/organizatora o nieprawidłowościach (w sposób określony w umowie), a następnie możemy dochodzić odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych. Generalnie, tylko trzy przypadki powodują wyłączenie odpowiedzialności organizatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Są to okoliczności spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie lub, jeżeli tych działań czy zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć.

Oferty „last minute”. W Polsce, a także w innych państwach członkowskich UE, coraz większą popularność zdobywają tzw. oferty „last minute”. Konsumenci często słyszą, że od takich wyjazdów nie przysługuje reklamacja. Argumentowane jest to promocyjną ofertą, która zazwyczaj jest dużo tańsza, a impreza ma odbyć się już zaraz. To nieprawda. Tego rodzaju ofertę także możemy reklamować w przypadku nie dotrzymania warunków umowy przez przedsiębiorcę.

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi