ZAKUPY ZA GRANICĄ


Jednolity rynek Unii Europejskiej stwarza konsumentom większe możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty produktów i usług. Konsumenci mają olbrzymi wybór: asortyment produktów znajdujących się w sprzedaży w całej Unii Europejskiej jest szerszy niż kiedykolwiek, a dzięki euro można łatwo porównywać ceny. Producenci muszą utrzymywać niski poziom cen, ponieważ sprzedają towary na jednym, ogromnym i konkurencyjnym rynku. Wzajemne uznawanie standardów technicznych oznacza też, że produkty znajdujące się legalnie w sprzedaży w jednym z państw członkowskich mogą też być oferowane we wszystkich pozostałych.
 
Przepisy chroniące konsumentów. Konsumentów, kupujących towary i usługi w całej Unii Europejskiej chronią te same przepisy prawa konsumenckiego, warto się z nimi zapoznać nim udamy się na nasze europejskie zakupy. Na poziomie europejskim kwestie sprzedaży i reklamacji reguluje dyrektywa 1999/44/EC z 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji. Dokument ten wyznacza minimalne standardy ochrony, ale w praktyce konsument nie może powołać się tylko na tę dyrektywę podczas dochodzenia roszczeń. Poszczególne państwa członkowskie mogą ustanowić wyższy poziom ochrony konsumenta poprzez wyznaczenie surowszych wymogów w stosunku do przedsiębiorców niż zapewnione w dyrektywie. W Polsce uprawnienia konsumentów w tej sferze reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz.1176 z późn zm.).

Sprzedaż transgraniczna. Przy sprzedaży konsumenckiej o charakterze transgranicznym, jedną stroną jest osoba fizyczna lub prawna, która sprzedaje towary w ramach swojej działalności handlowej, zawodowej lub przedsiębiorstwa, a drugą konsument z innego kraju. W konsekwencji tej definicji kupując produkty od osób, które nie zajmują się tym profesjonalnie nie jesteśmy chronieni przez prawo konsumenckie.

Gdzie składać reklamację? W pierwszej kolejności odpowiedzialność za wadliwy towar ponosi sprzedawca. Jest on zobowiązany do zapoznania się z naszymi roszczeniami. Ze względu na odległość, kontakt ze sprzedawcą mającym siedzibę zagranicą jest utrudniony. Jednak musimy powiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, aby miał szansę podjąć właściwe kroki. Czasami przedsiębiorca z siedzibą zagranicą może skierować nas do firmy w Polsce, z którą współpracuje.

Gwarancja. Jeśli reklamujemy towar na podstawie gwarancji, to należy sprawdzić, kto jest gwarantem w tym konkretnym przypadku. Większość gwarancji jest wystawiana przez producentów towarów. Wtedy trzeba zgłosić reklamację u gwaranta, czyli w serwisie producenta/ sprzedawcy, którego adres powinien być podany w gwarancji. Niezależnie od tej możliwości, w dalszym ciągu możemy oczekiwać pomocy od sprzedawcy. Żeby łatwiej dowieść swoich racji powinniśmy zgłaszać reklamację na wadliwy towar pisemnie, i domagać się potwierdzenia odebrania naszej reklamacji przez przedsiębiorcę.

Termin zgłaszania reklamacji. Przyjmuje się, że każda niezgodność towaru z umową, która uwidoczniła się w ciągu sześciu miesięcy od daty dostawy, istniała w chwili dostawy. Jest to istotne szczególnie w przypadku zakupów transgranicznych. Z doświadczenia ECK wynika, że często po sześciu miesiącach konsument musi sam udowodnić, że towar był wadliwy już w dniu zakupu. W większości przypadków trzeba zwrócić się do specjalisty biegłego w danej dziedzinie i ponieść koszty wydania opinii. Następnie skłonić sprzedawcę do uznania opinii biegłego. W świetle zakupów transgranicznych jest to dość trudne zadanie.

Gwarancja czy niezgodność z umową? Reklamując wadliwy towar możemy zrobić to na dwa sposoby: na podstawie tzw. „niezgodności towaru z umową” lub na podstawie gwarancji. W przypadku niezgodności towaru z umową, a także z zapewnieniami sprzedawcy (np. w reklamie czy na informacji umieszczanej w sklepie) możemy zgłosić się do sprzedawcy, który na podstawie ustawy odpowiada za towar. W przypadku gwarancji – ten, kto jej udzielił (zazwyczaj producent, choć może to być sprzedawca) odpowiada za produkt na zasadach określonych przez siebie. Zawsze należy upewnić się, jakie są to zasady. Wybór, czy skorzystamy z reklamacji czy z gwarancji, powinien być dokonany po dokładnej analizie kilku kwestii: dostępnych sposobów usunięcia wady, kosztów naprawy i dostarczenia towaru do serwisu, terminów rozpatrzenia reklamacji oraz czasu realizacji naszych roszczeń. Przy zakupie towaru zagranicą, szczególnego znaczenia nabiera każdy z tych aspektów reklamacji. Przykładowo, gwarancja może wskazywać, że towar zakupiony w Hiszpanii można oddać do naprawy w Polsce w każdym autoryzowanym serwisie danej marki. Natomiast w przypadku reklamacji na postawie niezgodności towaru z umową, trzeba przesłać produkt do sprzedawcy do Hiszpanii i oczekiwać na naprawę oraz ponowne dostarczenie towaru do Polski.

W jakim terminie można reklamować towar? Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową, w ciągu 2 lat od dnia dostawy lub zakupu. Wyjątkowo odpowiedzialność sprzedawcy za rzeczy używane może być ograniczona do 1 roku. Na takie ograniczenie potrzebna jest zgoda konsumenta. Jeśli dochodzimy swoich praw na podstawie gwarancji, to musimy sprawdzić w dokumencie gwarancyjnym okres jej ważności. Gwarant mógł ustalić dowolnie długi termin, w którym ponosi odpowiedzialność za produkt. Niektóre państwa członkowskie, np. Polska, wprowadziły przepis, że w celu skorzystania ze swojego prawa do reklamacji, musimy powiadomić sprzedawcę o wadzie w okresie dwóch miesięcy od momentu odkrycia, że towar jest niezgodny z umową.

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi