VII sesja Rady Powiatu Hajnowskiego

Kategoria: Administracja

Dnia 30 kwietnia 2015r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce odbyła się VII sesja Rady Powiatu Hajnowskiego. W sesji wzięło udział 16. radnych. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Hajnowskiego Lech Jan Michalak. W sesji udział wzięli Radni Sejmiku Województwa Podlaskiego: Mikołaj Janowski i Henryk Łukaszewicz, a także kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

W trakcie sesji Rada zapoznała się z informacjami:

- o sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz o przeciwdziałaniu bezrobociu z uwzględnieniem zadań realizowanych przez Powiatową Radę Zatrudnienia;

- z przebiegu realizacji powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2014r.;

- o realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014r.;

- o realizacji zadań powiatowych wynikających z ustawy o pomocy społecznej z uwzględnieniem działalności Domu Pomocy Społecznej w Białowieży, Domu Dziecka w Białowieży, Powiatowego Ośrodka Wsparcia, Warsztatów Terapii Zajęciowej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce;

- oceną zasobów pomocy społecznej na terenie powiatu;

Sprawozdania przedkładali kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych i naczelnicy wydziałów, realizujących określone zadania publiczne. W trakcie wystąpień zreferowano realizację programów, przedstawiono statystyki, szeroko omówiono wyzwania i dotychczas zrealizowane cele oraz działalność poszczególnych placówek. W dalszej części sesji Rada przyjęła uchwały w sprawach:

 • zmian w budżecie na 2015r.– uchwała podjęta liczbą 15 głosów „za”, 1 „wstrzymujący się”;
 • zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2023– uchwała podjęta liczbą 15 głosów „za”, 1 „wstrzymujący się”;
 • uchwalenia powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2015-2020– uchwała podjęta jednogłośnie;
 • utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego– uchwała przyjęta bezwzględną większością głosów 11 „za”, 2 „przeciw”, 3 „wstrzymujący się”;
 • przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego– uchwała podjęta liczbą 9 głosów „za”, 3 „przeciw”, 4 „wstrzymujący się”;
 • zasad reprezentacji Powiatu Hajnowskiego w Związku Powiatów Województwa Podlaskiego– uchwała podjęta liczbą 15 głosów „za”, 1 „wstrzymujący się”;
 • określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Hajnowski– uchwała podjęta jednogłośnie;
 • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin– uchwała podjęta jednogłośnie;
 • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów– uchwała podjęta liczbą 14 głosów „za”, 2 „wstrzymujący się”;
 • ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Powiatu Hajnowskiego– głosowanie poprzedził wniosek radnej Barbary Wasiluk o zrównanie diet dla radnych do kwoty 800zł, zaś dla przewodniczącego – 1000zł. Wniosek został oddalony większością 9 głosów „przeciw”, 7 „za”. Poddany pod głosowanie projekt dotyczący obniżek diet dla radnych wypracowany przez Zarząd Powiatu został przyjęty liczbą 9 głosów „za”, 6 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”;
 • powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce– uchwała podjęta jednogłośnie;
 • udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podlaskiego– uchwała podjęta liczbą 15 głosów „za”, 1 „wstrzymujący się”.

Treści uchwał oraz ich uzasadnienia znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej(zakładka „Rada Powiatu”- podzakładka „Uchwały Rady”). Podczas sesji zostały zgłoszone następujące interpelacje:

Radny Jan Adamczuk:

interpelacje dotyczyły:

1. bieżących remontów na drogach powiatowych:

a. Gorodczyno – Lachy: radny wnosił o wyrównanie całkowitej nawierzchni drogi.

b. w Borysówce: radny zwrócił się z wnioskiem o naprawę niedrożnego przepustu.

oraz ulic miejskich:

c. ul. Białowieskiej: radny zwrócił uwagę na problem zaniżonej studzienki na zakręcie oraz wielość dziur na drodze.

d. ul. Armii Krajowej: radny poruszył problem dziur na drodze przy wjeździe w okolicy sklepu.

e. ul. Reja: radny wrócił uwagę na problem braku odpływu w studzienkach.

Z upoważnienia Starosty Hajnowskiego Mirosława Romaniuka na interpelacje dotyczące przeprowadzenia remontów na drogach powiatowych odpowiedziała kierownik Zarządu Dróg Powiatowych Krystyna Miszczuk wyjaśniając, że w bieżącym roku, o ile pozwolą na to finanse, Zarząd Dróg poczyni starania na rzecz nadania kształtu korony drogi Gorodczyno - Lachy. Z kolei droga do Borysówki będzie realizowana już od 4 maja. Do tej pory trwały prace w Socach, gdzie poprawiano przejezdność. Krystyna Miszczuk zaznaczyła ponadto, że drogi nawierzchni bitumicznej były wykonane w latach 1960-75 i tak jak człowiek się starzeje, tak i nawierzchnie się starzeją, one nie są przygotowane do przenoszenia takich obciążeń jakie mamy w tej chwili i tak naprawdę wszystkie drogi wymagają przebudowy, regeneracji i zabiegów inwestycyjnych.

W kwestii ulic miejskich na zgłoszone interpelacje odpowiedział Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk oraz Przewodniczący Rady Lech Jan Michalak. Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk zaproponował, by zwrócić się w tych sprawach do Burmistrza Miasta Hajnówka. Informacji udzielił Przewodniczący Rady Lech Jan Michalak, który  poinformował, że problem studzienki na ul. Białowieskiej ma zostać rozwiązany w terminie do 10 maja. Przewodniczący podkreślił ponadto, że ubytki na drodze są systematycznie naprawiane. W kwestii ul. Armii Krajowej Przewodniczący Rady Lech Jan Michalak zaznaczył, że omawiany teren należy do Spółdzielni Mieszkaniowej. W planach jest projekt przebudowy całego odcinka ul. Armii Krajowej, począwszy od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego aż do mostu kolejowego, niemiej termin realizacji nie jest znany. Odnośnie ul. Reja Przewodniczący Rady Powiatu Hajnowskiego Lech Jan Michalak podkreślił, że podjęte zostały próby naprawy stanu rzeczy– wynajęto maszynę, która usuwała korzenie odpowiedzialne za brak odpływu. Przewodniczący wyjaśnił, że pomimo udrożnienia, rury nadal nie nadążają odbierać tej całej wody ze względów technicznych – ich przekroje są zbyt niskie.

Radna Olga Rygorowicz:

1. interpelacja dotyczyła kwestii chodnika przy budynku przychodni. Radna argumentowała, że ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z pobliskich placówek, którzy narażeni są na kontakt ze wzmożonym ruchem samochodowym, należy podjąć starania o dobudowę chodnika. Radna wystąpiła z propozycją by rosnące przy werandzie ZOZu krzaki przesadzić na plac przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, a w tym miejscu położyć chodnik.

Na interpelację odpowiedział Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk. Starosta zaproponował, by w porozumieniu z dyrektorem SP ZOZ oraz kierownikiem Zarządu Dróg Powiatowych zastanowić się nad rozwiązaniem problemu.

Radny Jan Korcz:

1. interpelacje dotyczyły naprawy stanu nawierzchni dróg: Kleszczele– Żuki– Pietrowszczyzna, Saki– Toporki, a także w Dobrowodzie i Rudce oraz wyrównania nawierzchni drogi żwirowej do Górnego Grodu.

2. kolejne interpelacje nawiązywały do problemu odkrzaczania pobocza dróg. Radny zwrócił uwagę, że odkrzaczenie na drodze Dubicze Cerkiewne – Wojnówka został zrobione niesolidnie, ponieważ doszło do zagrożenia rozprószenia ognia. Ponadto radny zgłosił, że odkrzaczanie zostało do wykonania na drodze Dubicze – Tofiłowce. Radny zgłosił również problem wyciętych krzaków leżących przy drodze Kleszczele – Wólka Wygonowska.

3. interpelacja dotyczyła usunięcia akacji na drodze Witowo – Długi Bród, przy posesji jednego z mieszkańców.

4. radny zapytał na jakim etapie jest realizacja wykonania dokumentacja drogi Tarnopol – Siemianówka.

Z upoważnienia Starosty Hajnowskiego na interpelacje odpowiedziała kierownik Zarządu Dróg Powiatowych Krystyna Miszczuk. Kierownik wyjaśniła, że od początku roku zużyto ponad 20 ton masy na zimno do robienia tych ubytków, które decydują i wpływają na zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu. Krystyna Miszczuk dodała, że po 15 maja kiedy już temperatury nie będą spadać poniżej 10 stopni nawierzchnia będzie łatana grysami i emulsją, bo jest to bardziej ekonomiczny sposób i bardziej trwały. Kierownik dodała ponadto, że w Dobrowodzie w dniach 24 i 25 kwietnia były uzupełniane ubytki, stwierdziła ponadto, że we wsi znajduje się odcinek, który ulega systematycznemu niszczeniu pod wpływem obciążeń.

W kwestii odkrzaczania kierownik Zarządu Dróg Powiatowych Krystyna Miszczuk wyjaśniła, że czynności te powinny być wykonywane co dwa lata. Kierownik poinformowała, że działania Starosty przyczyniły się do tego, że jesteśmy na etapie pozyskania do testowania maszyny do wycinania zakrzaczenia firmy Pronar. Jest to maszyna z czterema piłami, która pozwoli nam w skrajnie pionowo wycinać gałęzie drzew, jak i również na poboczach dróg oraz w rowach. Kierownik zwróciła uwagę na kwestię braku możliwości wykonywania odkrzaczania na terenach objętych ochroną np. Natura 2000 czy rezerwaty. Krystyna Miszczuk zaznaczyła, że w okresie lęgowym ptaków nie jest wskazane w ogóle wycinanie tego zakrzaczenia, czyli od marca do końca września. Wycinane jest tylko te zakrzaczenie w ciągu całego roku, które ogranicza widoczność, wpływa na potencjalnie zagrożenie w ruchu drogowym. Odnośnie wycięcia akacji kierownik Zarządu Dróg Powiatowych poinformowała o możliwości wycięcia drzewa, zaś co do drogi Tarnopol – Siemianówka wyjaśniła, że fiszka z tego projektu została zgłoszona do Programu Polska – Białoruś - Ukraina. Program ten na dzień dzisiejszy jeszcze nie jest zatwierdzony przez Unię Europejską. Nie ruszył nabór wniosków.

Radna Alla Gryc:

1. interpelacja budowy nawierzchni ulicy Górnej.

Z upoważnienia Starosty Hajnowskiego Mirosława Romaniuka na interpelację odpowiedziała Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych Krystyna Miszczuk wyjaśniając, że w tym roku zamówiono więcej grysu i emulsji z myślą, by podnieść trochę lewą stronę i zlikwidować dużą koleinę. Krystyna Miszczuk zauważyła, że ta droga wymaga przygotowania dokumentacji i wykonania gruntownej przebudowy.

Radny Mikołaj Aleksiuk:

1. interpelacja dotyczyła zniszczonej drogi powiatowej biegnącej przez Postołowo do skraju wsi. Radny zawnioskował o postawienie znaku tonażowego na drodze, co ograniczy proces niszczenia drogi.

Na interpelację odpowiedział Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk wyjaśniając, że postawianie znaku utrudniłoby prowadzenie działalności gospodarczej, natomiast co do drogi to bezdyskusyjnie, wymaga ona nadzoru i usunięcia usterek.

2. kolejna interpelacja dotyczyła skrzyżowania drogi powiatowej Nowoberezowo – Dubicze Osoczne z wojewódzką Hajnówka – Bielsk Podlaski. Radny zawnioskował o postawienie znaków, które rozstrzygały by o ruchu na skrzyżowaniu. Radny argumentował, że koszty postawienia znaków są niskie, a ich odpowiednie usytuowanie może spowodować,  że rondo przestanie być potrzebne.

Na interpelację odpowiedział Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk, który zaznaczył, że w promieniu kilometra stoją duże, żółte tablice ostrzegające przed niebezpieczeństwem. Ponadto są znaki stopu.

W punkcie wolne wnioski radny Mikołaj Aleksiuk poruszył kwestię gazyfikacji. W tej sprawie wypowiedział się radny sejmiku Mikołaj Janowski podkreślając, że stroną wnioskującą są gminy, zaapelował o podjęcie próby przekonania wójtów i burmistrza miasta Hajnówka o zainteresowanie tym tematem. Radny podkreślił konieczność określenia potrzeb surowcowych, a takowe powinny wykazać gminy. W dalszej części Przewodniczący Lech Jan Michalak poinformował Radę o inicjatywie samorządu województwa, jaką jest nadanie tytułu Podlaski Samorządowiec 25lecia. Rada Powiatu wytypowała do tytułu radnych: Mikołaj Aleksiuk, Andrzej Downarowicz, Sergiusz Kojło, Lech Jan Michalak, Mikołaj Michaluk, Włodzimierz Pietroczuk, Jerzy Sirak, Mirosław Romaniuk, Stefan Sadowski. Więcej informacji odnośnie przebiegu sesji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Katarzyna Nikołajuk

 

 sesja VII Rady Powiatu Hajnowskiego sesja VII Rady Powiatu Hajnowskiego sesja VII Rady Powiatu Hajnowskiego sesja VII Rady Powiatu Hajnowskiego

sesja VII Rady Powiatu Hajnowskiego sesja VII Rady Powiatu Hajnowskiego

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi