USŁUGI TELEFONII STACJONARNEJ


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził warunki, na jakich operatorzy telefonii stacjonarnej zawierają umowy z abonentami. U wszystkich skontrolowanych stwierdzono nieprawidłowości

Jak wynika z badania przeprowadzonego w tym roku przez IMAS International ponad połowa badanych gospodarstw domowych – 56 proc. – posiada telefon stacjonarny. Jest to spadek o 7 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jednocześnie ze skarg napływających do Infolinii Konsumenckiej 0800 800 008 – około 7 proc. wszystkich – wynika, że abonenci często mają problemy z operatorami. Głównie skarżą się na trudności z wypowiedzeniem umowy, nienależyte świadczenie usług oraz nierzetelne informowanie o ofercie. Z tego względu UOKiK skontrolował dziewięciu przedsiębiorców świadczących usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu oraz telewizji kablowej. Przeanalizowano cenniki, regulaminy i warunki oferowane przez największych operatorów: UPC, Dialog, Toya, Aster, Tele2, Netia, Vectra, Multimedia oraz GTS Energis. Wszyscy przedsiębiorcy stosowali wzorce umowne budzące wątpliwości Urzędu.

Podpisując umowę z operatorem telekomunikacyjnym najczęściej decydujemy się na kontrakt kilkunastomiesięczny. Większość umów o usługę dostępu do Internetu, telefonii czy telewizji zawiera postanowienia o automatycznym przedłużaniu umowy na czas nieoznaczony. Postanowienia te są zgodne z prawem i nie budzą zastrzeżeń Urzędu. Podczas kontroli UOKiK zakwestionował jednak utrudnianie rezygnacji konsumentom z automatycznego przedłużania umowy. Wątpliwości budzą umowy, które nie przewidują możliwości złożenia oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy lub nie precyzują, na jakich warunkach dochodzi do jej automatycznego przedłużenia. Zdaniem Urzędu automatyczne przedłużenie możliwe jest jedynie na warunkach aktualnie obowiązujących – po wcześniejszym dostarczeniu ich konsumentowi.

Badając umowy UOKiK zwrócił również uwagę na warunki, które mogą istotnie finansowo obciążać konsumentów. Wątpliwości budzą praktyki polegające na różnicowaniu wysokości opłaty pobieranej za zmianę taryfy w zależności od posiadanego abonamentu (zmiana na taryfę o niższym abonamencie – 122 zł, o wyższym – bezpłatnie). Według UOKiK pobierana opłata ma charakter jednorazowy, dotyczy zapłaty za dokonanie tej samej czynności – zmiany taryfy i nie powinna rekompensować operatorowi utraconych korzyści, jakie osiągnąłby gdyby abonent nadal korzystał z wyższego abonamentu.

Prezes Urzędu zakwestionowała także postanowienia, w których operatorzy zastrzegali sobie prawo do dodatkowych opłat za ponowną aktywację lub włączenie usług po ich uprzednim zawieszeniu lub wyłączeniu. W przypadku, gdy abonent nie opłaca terminowo rachunków, operator może żądać zapłaty odsetek za czas opóźnienia. Jednak naliczanie dodatkowo opłat – w tym za ponowną aktywację – zdaniem Urzędu jest przerzucaniem kosztów przedsiębiorców na konsumentów i jest niezgodne z prawem.

W toku kontroli zakwestionowane zostało także ograniczanie przez operatorów odpowiedzialności w przypadku wystąpienia przerw w świadczeniu usługi. Kontrola wykazała unikanie odpowiedzialności głównie w związku z przerwami trwającymi średnio 36 lub 48 godzin – zdaniem Urzędu takie działanie operatorów jest uciążliwe dla klientów, ponadto niezgodne z prawem. Abonentom przysługuje obniżenie opłat w związku z każdą przerwą w świadczeniu usługi. Powinno być adekwatne do poniesionych strat.

Podczas kontroli Urząd przyjrzał się również działalności operatorów związanej ze świadczeniem usług internetowych i telewizyjnych. Za szczególnie uciążliwe uznał praktyki operatorów telewizyjnych polegające na zmianie oferty programowej w dowolny sposób, arbitralne zastępowanie wykupionego kanału innym, przy jednoczesnym utrudnianiu abonentom rezygnacji z umowy. Przedsiębiorcy o wprowadzanych zmianach programowych informują nierzetelnie, dając abonentom bardzo krótki czas na rezygnację z kontraktu. Zmiana oferty programowej w związku z wystąpieniem nawet niezależnych od przedsiębiorcy przyczyn, np. wycofaniem się z działalności stacji telewizyjnej, powinna zawsze gwarantować konsumentowi możliwość wypowiedzenia umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Ponadto o zmianach w ofercie operatorzy powinni – co do zasady – zawiadamiać z wyprzedzeniem, pozwalając konsumentom na swobodne podjęcie decyzji o kontynuowaniu umowy.

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości wszystkich skontrolowanych wezwano do dobrowolnej zmiany kwestionowanych postanowień. Należy podkreślić, że część przedsiębiorców zadeklarowała chęć współpracy i dobrowolnie dokonała zmian w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Przeciwko czterem operatorom: Dialog, Toya, Aster i Tele2, którzy nie zastosowali się do zaleceń UOKiK, wszczęte zostały postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Ponadto w stosunku do dwóch operatorów – Aster, Toya – skierowane zostały pozwy do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Hajnówce przypomina, że w przypadku spornej sytuacji z przedsiębiorcą lub wątpliwości związanych z zawarciem umowy możemy liczyć na pomoc Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Hajnówce, który udziela porad od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00. po numerem telefonu 085 682 30 45 e-mail rzecznik@powiat.hajnowka.pl oraz Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, które udziela porad pod bezpłatnym numerem telefonu 0 800 800 008 w dni powszednie od 9.00 do 17.00.

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi