Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta radzi: konsument na wakacjach

Kategoria: Informacje prasowe

Sezon urlopowy w pełni.  I choć to nie jest czas na studiowanie żmudnych przepisów, warto pamiętać o przysługujących nam prawach, tak by wymarzone wakacje odbyły się bez przykrych, „dodatkowych atrakcji”.

Wakacje z biurem podróży

Po pierwsze planowanie wycieczki za pośrednictwem biura podróży najlepiej zacząć od sprawdzenia organizatora  takiego wyjazdu. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych wskazuje, że prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizacji przedsięwzięć turystycznych wymaga uzyskania wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Obowiązek prowadzenia takiego rejestru spoczywa na marszałku województwa właściwego ze względu na siedzibę biura. Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystyki jest dostępna pod adresem: www.turystyka.gov.pl – jeszcze przed podpisaniem umowy warto sprawdzić  wybrane przez siebie biuro. Pomocne w tym zakresie będą też opinie innych osób, którzy przed nami korzystali z usług danego organizatora  – internetowe fora to kopalnia wiedzy. 

Kolejną kwestią jest umowa – pamiętajmy, by dokładnie ją przeanalizować! Ustawa o usługach turystycznych szczegółowo określa, co powinna zawierać umowa (art.14) – generalnie muszą  znaleźć się w niej zapisy dotyczące m.in. miejsca pobytu, terminu rozpoczęcia i zakończenia wycieczki, sposób zapłaty, program zwiedzania i inne usługi wliczone w cenę imprezy turystycznej, standard hotelu, posiłków oraz rodzaj środka transportu. Zwróćmy także szczególną uwagę na prawa i obowiązki stron, warunki rezygnacji oraz sposób złożenia reklamacji. Ponadto organizator jeszcze przed zawarciem umowy powinien poinformować potencjalnych klientów o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych, sanitarnych i ubezpieczeniowych  (art.13).  

Po trzecie pamiętajmy, że cena określona w umowie może zostać zmieniona w okresie do 20 dni przed terminem wyjazdu – ale tylko w przypadku wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak lotniskowe czy załadunkowe oraz w wyniku wzrostu kursu walut (art.17). Organizator powinien również udokumentować zajście jednej z powyższych okoliczności, jednak konsument nie ma obowiązku przyjęcia proponowanej zmiany wysokości ceny – na skutek zmian może zrezygnować z udziału w imprezie bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Jeżeli w tracie trwania wycieczki klient stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę oraz organizatora wyjazdu – tryb postępowania w takim wypadku powinna zawierać umowa. Podstawą do zgłoszenia zastrzeżeń mogą być m.in. zgubiony bagaż, brak obiecanego widoku na morze, niższy niż w umowie standard hotelu, zmiana programu wycieczki, a nawet hałas w nocy. Żeby nie być gołosłownym, na potwierdzenie swoich zarzutów warto posiadać dowody: zdjęcia, rachunki, oświadczenia innych osób np. rezydenta itp. Warto również na wyjazd zabrać ze sobą kopię umowy, katalog  oraz program imprezy, gdyż łatwiej nam będzie weryfikować, czy biuro wypełnia swoje zobowiązania. W przypadku stwierdzenia uchybień klientowi przysługuje prawo: żądania obniżenia ceny wycieczki, naprawienia szkody poprzez odpowiednie świadczenie zastępcze, odstąpienie od umowy – organizator w takich okolicznościach nie ma prawa wymagać od klienta zapłaty kary umownej. Nadto, jest zobowiązany na swój koszt zapewnić klientowi powrót do miejsca rozpoczęcia imprezyczyli zazwyczaj do portu lotniczego, z którego rozpoczęła się podróż. Pamiętajmy jednak, że organizator nie odpowiada na należyte wykonanie w umowy w momencie, gdy jest to spowodowane np. działaniem lub zaniechaniem  klienta czy siłą wyższą (art.11a).

Niezależnie od tego klientowi przysługuje reklamacja. Można ją zgłosić terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Reklamację składamy na piśmie (chociaż wersja ustna i elektroniczna także jest dopuszczana). Jeżeli organizator nie ustosunkuje się do reklamacji na piśmie w terminie 30 dni od daty jej złożenia lub w ciągu 30 dni od dnia zakończenia imprezy (jeżeli reklamacja została złożona w trakcie trwania wycieczki), przyjmuje się, że reklamacja została uznana za zasadną (art. 16b ust.5).

Urlop na własną rękę

W przypadku urlopu na własną rękę Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta przypomina, by z rozwagą dobierać miejsce noclegowe. Ustawa o usługach turystycznych określa rodzaje obiektów hotelarskich oraz ich kategoryzację. Są to: hotele, motele i pensjonaty (dla których ustalone jest pięć kategorii oznaczonych gwiazdkami), campingi (dla których ustalone są cztery kategorie oznaczonych gwiazdkami), domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska (oznaczone cyframi rzymskimi I- III) i pola biwakowe. Ustawa wymienia także agroturystykę jako rodzaj obiektu noclegowego.  Każdy obiekt hotelarski musi zostać zaszeregowany oraz musi mu zostać nadana odpowiednia kategoria określająca jakość obiektu. Na stronie www.turystyka.gov.pl znajduje się ogólnodostępny Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich (CWOH). Zaszeregowania obiektów hotelarskich, ich kategoryzacji, ewidencji oraz kontroli dokonuje marszałek województwa. W przypadku pozostałych obiektów, w tym pól biwakowych - wójt/burmistrz/prezydent.

Z nazwą obiektu oraz kategoryzacją wiążą się także określone standardy, ponadto nazwy takie jak hotel, motel czy pensjonat podlegają ochronie prawnej – uważajmy więc na zdrobnienia, przyrostki czy niepełne nazwy obiektów takie jak np. hotelik, motelux – tego typu punkty nie mają obowiązku ustawowego do spełnienia określonych przepisami prawa wymagań. Pamiętajmy także, że w momencie stwierdzenia różnicy między stanem rzeczywistym pokoju a usługą, które zamówiliśmy klientowi przysługuje reklamacja. Podstawą do dochodzenia naszych praw jest przede wszystkim rozbieżność między informacjami zawartymi w reklamie, na stronie internetowej, w katalogu, udzielonymi przez właściciela e-mailowo czy telefonicznie, a tym co zastaniemy na miejscu. Pomocne przydadzą się także zeznania osób trzecich, zdjęcia i filmy potwierdzające stwierdzenie niedogodności. Jeśli sami zarezerwowaliśmy pobyt w obiekcie hotelarskim, bez udziału pośredników zasady reklamowania usługi hotelarskiej, co do zasady, uregulowane są w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi. Reklamację składajmy najlepiej bezpośrednio po zauważeniu nieprawidłowości w realizowaniu umowy. Jeżeli przedsiębiorca bezzwłocznie nie usunie zgłaszanych przez nas zastrzeżeń (np. nie zamieni nam pokoju na taki, jaki zarezerwowaliśmy, ewentualnie na lepszy bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez konsumenta), możemy żądać obniżenia ceny albo – w ostateczności – odstąpić od umowy.

Zwróćmy również szczególną uwagę na formy zapłaty uiszczonej z góry na poczet wykonania umowy w przyszłości tj. zaliczkę czy zadatek. Jest między nimi zasadnicza różnica, ale istotna dopiero w momencie niewykonania umowy przez którąś ze stron. Zaliczka w przeciwieństwie do zadatku podlega zwrotowi bez względu na to, z winy której ze stron nie doszło do wykonania umowy. W przypadku zadatku, jeśli do wykonania usługi nie dojdzie z winy usługodawcy, zadatek powinien zostać zwrócony w podwójnej wysokości, natomiast jeżeli to konsument nie wywiązałby się z umowy, wtedy zadatek zostaje u przedsiębiorcy. Jeśli natomiast niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony, wtedy zadatek zostaje zwrócony stronie która go dała.

Wybierając się na wakacje pamiętajmy o przysługujących nam prawach, gdyż znajomość przepisów chroni nasz interes oraz sprawi, że długo wyczekiwany urlop spędzimy bez niespodzianek. Organem, który może pomóc konsumentowi w sporze jest Powiatowy  Rzecznik Praw Konsumenta. Biuro Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce (ul. A. Zina, pokój nr 21, w godz. 7.30 – 15.30 pn. – pt.).

Katarzyna Nikołajuk

Konsultacje: Danuta Rola, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi