Komunikat dotyczący Programu wyrównywania różnic między regionami III – 2016 rok

Kategoria: Ogłoszenia

Dnia 25 lutego 2016 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdził procedury realizacji oraz wyznaczył termin naboru wniosków w 2016 roku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

W związku z powyższym samorząd powiatu hajnowskiego przyjął zaproszenie do realizacji ww. Programu w br.

Program wyrównywania różnic między regionami III  w 2016 roku obejmuje następujące obszary:

1.Obszar B  - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

2. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

3. Obszar D – likwidacja barier transportowych,

4. Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

5.Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,

6. Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Kierunki działań,zasady i inne uwarunkowania realizacji programu

Opracowano na postawie następujących dokumentów zamieszczonych na stronie Zarządu PFRON: www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr..... )

1) Procedury realizacji programu

2)Program wyrównywania różnic między regionami III – treść programu

3) Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2016 roku
4) Zasady dotyczące wyboru ,dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu

5) Zasady wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu

 

Zasady ogólne programu

1.Samorząd powiatowy zgłasza na podstawie zaproszenia  właściwego terytorialnie  Oddziału PFRON akces do udziału ww.  programie. ( został (zgłoszony)

2. Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Oddział Wojewódzki PFRON - samorząd powiatowy ogłasza informację o możliwości składania projektów do poszczególnych obszarów programu przez zainteresowane podmioty i ustala termin ich przyjmowania.

3.Projektodawcy ubiegający się o dofinansowanie nie mogą posiadać:

a) wymagalnych zobowiązań wobec  PFRON ( wymagane  oświadczenie)

b) zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON ( wymagane oświadczenie)

c) wymaganych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.Zaświadczenia z właściwego Urzędu  powinny być wydane nie wcześniej niż  3 miesiące przed złożeniem projektu.

4.Projekt powinien zawierać:

1) nazwę projektodawcy – potencjalnego beneficjenta,

2) opis projektu , zgodny z celami projektu,

3) opis projektu w zależności od obszaru:

a) w obszarze B – nazwę i lokalizację obiektu (budynku), w którym projektowana jest likwidacja barier, wykaz robót budowlanych, ich opis i koszt, wykaz urządzeń i sprzętu wraz z opisem ich przeznaczenia i cenę,

b) w obszarze C – informację o podmiotach, które zamierzają utworzyć spółdzielnię osób prawnych, której utworzenia dotyczy projekt, wykaz ewentualnych robót adaptacyjnych, dotyczących obiektu spółdzielni ich opis i koszt, wykaz wyposażenia spółdzielni, w tym wykaz tworzonych stanowisk pracy osób niepełnosprawnych zawierający nazwę stanowiska, specyfikację  niezbędnego

wyposażenia stanowiska oraz koszt jego wyposażenia,

c) w obszarze D – uzasadnienie potrzeby zakupu lub przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych zawierające informacje o placówce lub placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych , których uczestnicy będą mięli zapewniony transport w wyniku realizacji projektu,

d) w obszarze F – zgodnie z wymogami Rozporządzenia MGPiPS z dnia  25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej,

e) w obszarze G – uzasadnienie potrzeby skierowania do powiatu dodatkowych środków na zadania dotyczące aktywizacji zawodowej  osób niepełnosprawnych

            Wymogi wspólne dla wszystkich obszarów dotyczą w szczególności:
- diagnozę sytuacji z której wynika potrzeba realizacji danego projektu,

- harmonogram realizacji projektu,

- koszt realizacji projektu w rozbiciu na planowane źródła finansowania

- wartość wskaźników bazowych dotyczących projektu,

- planowane wartości wskaźników ewaluacji,

- wydane przez bank zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o

ewentualnych obciążeniach,

- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do zaciągania zobowiązań finansowych,
- aktualny dokument potwierdzający status prawny projektodawcy,

- oferty cenowe dotyczące: sprzętu, urządzeń, pojazdów, czy wyposażenia – w ramach projektu,

f) w przypadku obszaru B programu – następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna niezbędna do weryfikacji kosztorysów,

-  rzuty poziome i pionowe stanu istniejącego i projektowanego do wykonania – o ile dotyczy,

- dokument potwierdzający tytuł prawny obiektu,

- pozwolenie na budowę – jeśli jest wymagane,

- zgoda właściciela obiektu na realizację zadań będących  przedmiotem projektu.

g) w przypadku obszaru C – programu porozumienie intencyjne w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych a jeżeli projekt dotyczy robót adaptacyjnych dokumenty podobne jak w obszarze B programu.

h) w przypadku obszaru G programu dokument potwierdzający wysokość środków algorytmu zabezpieczonych w planie finansowym powiatu.

5.Opinia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych o znaczeniu realizacji projektu dla rehabilitacji zawodowej i społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych w rejonie.
(Opinia zostanie pozyskana przez PCPR po wpłynięciu wniosków od projektodawców )

6. Projekty dla Obszarów: B , C , D ,  i F składane są w jednostkach samorządu powiatowego a następnie  samorząd powiatowy składa do Oddziału PFRON wystąpienie w sprawie uczestnictwa  w realizacji programu.

7. Samorząd powiatowy dokonuje weryfikacji projektów pod względem formalnoprawnym i merytorycznym.

8. W roku 2016 ustala się termin  składania projektów do samorządu powiatowego do 10 kwietnia 2016 r.

9. Zweryfikowane projekty wraz ze stosownym wnioskiem lub wystąpieniem  zostaną przekazane przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce do Oddziału Podlaskiego PFRON.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia projektów – projektodawcy zostaną poproszeni do podpisania umowy celem realizacji projektu.

10.. W sprawach szczegółowych opracowywania i realizacji projektów można zapoznać się na stronie- www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr... – zapoznając się z dokumentami zamieszczonymi przez Zarząd PFRON pod podanym adresem.

Tabela Nr 1 – dotyczy wybranych informacji  dotyczących Programu wyrównywania różnic między regionami  III – obowiązujących w 2016 r.

Obszar programu

Warunki brzegowe

Maksymalna kwota dofinansowania do wybranego zadania

Intensywność pomocy dla powiatu hajnowskiego wynikająca z Uchwały Nr 126/15 Zarządu PFRON z dnia 12.11.2015 r. i załącznika

B- likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub ŚDS

150.000 zł. do projektu

Załącznik Nr 2  do ww. Uchwały do 30% tj. do 45.000 zł.

C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych

34.000 zł. na

każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni

Załącznik Nr 3 do ww. Uchwały

do 50% tj. do17.000 zł.

D- likwidacja barier transportowych

80.000 zł. mikrobus 9 osobowy dostosowany do przewozu wóz. inwalidzkich

 

Załącznik Nr 4 do ww. Uchwały

Do 70 % WTZ tj.56.000 zł. i 60% dla pozostałych projektodawców

tj. do 48.000 zł.

70.000 zł. mikrobus  9 osób – wersja stand.

 

WTZ – 70 % tj.

49.000 zł.

 

250.000 zł. dla autobusów

Pozostali projektodawcy  60% tj. do 42.000 zł.

WTZ – 70% tj. 175.00 zł.

Pozostali 60% tj. 150.000 zł.

E – dofinansowanie wkładu własnego w projektach aktyw./ integracji osób niepełnosprawnych

9.000 zł. na osobę uczestniczącą w projekcie

Załącznik Nr 5 do ww. Uchwały do 20% tj. 1.800 zł. na 1 osobę uczestnika projektu

F – tworzenie WTZ

Do 70% kosztów tworzenia WTZ nie więcej niż 14.000 zł. na 1 osobę

Dotyczy nowych WTZ-ów

G -  skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań rehabilitacji zawodowej

 

Załącznik Nr 6 do ww. Uchwały

do 30% środków nie więcej niż wykorzystanych na rehabilitację zawodową zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu na dany rok

Projektodawcy do składania wniosku mogą wykorzystać wzory wniosku zamieszczone na stronie http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro/3107,Procedury-realizacji-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-III.html w załącznikach do procedur pt. „Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach obszaru B , C , D , F i G – wpisując dane w części dotyczącej danego obszaru lub stworzyć własny wniosek/projekt zawierający dane wynikające z  zasad Programu.

W sprawie realizacji ww. Programu można kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce w siedzibie Centrum ( ul. Piłsudskiego 10A) lub

Telefonicznie ; telefon; 85-682-59-83 ; 85-682-36-42

Mail: pcpr@powiat.hajnowka.pl

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Piosenka Białoruska 2018 – 11.02.2018

KINO CINEMA LUMIERE w Hajnówce, 12.02.2018

 

                     Więcej zapowiedzi