Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Kategoria: Ogłoszenia

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce informuje, iż od kwietnia 2016 r. prowadzony  będzie program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc wobec najbliższych  - Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz. 1390), - Krajowy Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Uchwała Rady Ministrów Nr 76 z dnia 29 kwietnia 2014r, poz. 445), - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz.U. z 2011 r., Nr 50, poz. 259),

 Program realizowany będzie przez ok. 3 miesiące. Planowany termin zakończenia programu lipiec 2016 r.

 Program edukacyjno – korekcyjny dla sprawców przemocy domowej adresowany jest do pełnoletnich mężczyzn i kobiet stosujących przemoc wobec partnerek / partnerów lub nieradzących sobie z kontrolowaniem i opanowywaniem własnych negatywnych emocji.

 Ma on kształtować postawę partnerstwa i szacunku w stosunku do innych osób, oraz odpowiedzialności za zachowania agresywne. Do Programu kwalifikowani są skazani prawomocnymi wyrokami za przestępstwo z art. 207 Kodeksu Karnego (lub inne przeciwko rodzinie, ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy), zarówno korzystający z warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności jak i osoby po odbyciu kary.

 Do udziału w programie osoby skazane mogą być kierowane przez Sąd. Ponadto osoby chętne, które chcą dokonać zmian w swoim życiu i nauczyć się radzenia sobie z własną agresją, mogą zgłaszać się indywidualnie do Centrum. Program finansowany jest z Budżetu Wojewody Podlaskiego. Spotkanie indywidualne oraz zajęcia grupowe będą odbywać się 1 lub 2 razy w tygodniu.

Program ma charakter edukacyjny i korekcyjny. W części edukacyjnej uczestnicy zapoznają się z wiedzą na temat zjawiska przemocy. W części korekcyjnej zdobędą umiejętności jak nie stosować przemocy, będą trenować umiejętności społeczne i zachowania asertywne, a także uczyć się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie lub ich najbliżsi proszeni są o kontaktowanie się ze Specjalistą Pracy Socjalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce ul. Piłsudskiego 10A, 17-200 Hajnówka, pokój nr 4,  tel. 856823642 w godzinach 730-1530 od poniedziałku do piątku

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Piosenka Białoruska 2018 – 11.02.2018

KINO CINEMA LUMIERE w Hajnówce, 12.02.2018

 

                     Więcej zapowiedzi