KOMUNIKAT dotyczący zmian w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych – w obszarze pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Kategoria: Ogłoszenia

W dniu 18 października 2016 roku  Zarząd PFRON U chwałą Nr 48/2016 wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku:

1. Wprowadzono możliwość zwiększenia (ponad 3.000 zł) kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego dla Wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania mogą podjąć Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Biurze PFRON na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii samorządu powiatowego lub Oddziału PFRON. Podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania brane będą pod uwagę: atrakcyjność kierunku nauki Wnioskodawcy na otwartym rynku pracy oraz inne ważne okoliczności zasługujące na  indywidualne rozpatrzenie sprawy.
  Decyzja może także dotyczyć wyrażenia zgody na wyrównanie kwoty dofinansowania czesnego za drugi semestr roku szkolnego/akademickiego 2015/2016.

2. Następuje zmiana charakteru dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia - na progresywny i motywacyjny. Wysokość wypłacanego dodatku będzie zależała obecnie także od postępów Wnioskodawcy w nauce.

 

Wypłata dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

 

KWOTA DODATKU NA POKRYCIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

 

POZIOM I FORMA EDUKACJI

Do 25% maksymalnej kwoty dodatku

I rok nauki- w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym ( szkoła policealna, kolegium, studia wyższe)

Do 50 % maksymalnej kwoty dodatku

*II rok nauki- w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym ( szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa)

*I rok nauki- w przypadku form kształcenia trwających jeden rok

Do 75% maksymalnej kwoty dodatku

*III rok nauki -w ramach danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia I stopnia, magisterskie jednolite)

*II rok nauki- w ramach studiów II stopnia

Do 100% maksymalnej kwoty dodatku

*Od IV roku nauki – w ramach danej formy edukacji na poziomie wyższym( studia magisterskie)

*Na każdym etapie nauki w ramach studiów doktoranckich

 

Przekazanie wnioskodawcy dodatku następować będzie po przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem  lub  po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni , że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/programem nauki/studiów.

 

 

 

3. Następuje zmiana sposobu wypłacania kwoty dofinansowania na opłacenie czesnego oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. Przekazanie dofinansowania będzie następowało w dwóch transzach.

 

Wypłata dofinansowania na opłacenie czesnego oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego:

 

I transza w wysokości 80% przyznanego dofinansowania

 Po zawarciu umowy dofinansowania

II transza w wysokości 20% przyznanego dofinansowania

Po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/programem nauki/studiów a w przypadku przewodu doktorskiego, po złożeniu zaświadczenia, że Wnioskodawca realizuje przewód doktorski zgodnie z przyjętym harmonogramem

 

4. Następuje ograniczenie możliwości podejmowania decyzji przez Realizatora programu o wyrażeniu zgody na dofinansowanie powtarzanego przez Wnioskodawcę semestru. Obecnie wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru /półrocza /roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę możliwa będzie nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia). Wnioskodawca, który po raz trzeci nie zaliczy semestru/półrocza, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie będzie mógł korzystać z pomocy w module II;

5. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

6. Wprowadzono zasadę, iż Wnioskodawcę, który ukończył 25 rok życia i nie osiąga własnych dochodów, zalicza się do wspólnego gospodarstwa domowego rodziców/ opiekunów.  

Szczególny niniejszej informacji dostępne są również na stronie: www.pfronorg.pl w zakładce: Komunikaty ˃ Czwartek. 20 października 2016 ˃ Uwaga – wprowadza się zmiany w dokumencie „Kierunki działań (…) obowiązujące w 2016 roku.

 

 

 

 

 

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Piosenka Białoruska 2018 – 11.02.2018

KINO CINEMA LUMIERE w Hajnówce, 12.02.2018

 

                     Więcej zapowiedzi