PROW 2014-2020. Możesz otrzymać nawet pół miliona zł, jeśli będziesz świadczyć usługi rolnicze

Kategoria: Region

Od 31 października do 29 listopada 2016 r. w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych”, finansowanej ze środków PROW 2014 - 2020. Wsparcie może wynieść maksymalnie 500 tys. zł. Jednak trzeba będzie udowodnić, że zakupionym sprzętem będą świadczone usługi.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O pomoc na rozwój usług rolniczych może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub spółka cywilna, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie następujących usług dla gospodarstw rolnych (w ramach kodów PKD):

 – 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;

– 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;

– 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach.

Ważne jest, by ubiegający się o wsparcie posiadał numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Istotne jest również to, że pomoc może być przyznana jedynie wtedy, gdy podmiot wykonuje działalność gospodarczą w zakresie co najmniej jednego z wymienionych kodów PKD przez okres przynajmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie wsparcia (wlicza się również czas, w którym prowadzenie tej działalności zostało zawieszone). Z pomocy wykluczeni są natomiast ci, którzy otrzymali wsparcie na „Modernizację gospodarstw rolnych” z PROW 2007-2013.

Maksymalna pomoc, jaką może otrzymać jeden beneficjent w całym okresie realizacji PROW 2014 - 2020 wynosi 500 000 zł. Wsparcie jest udzielane w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, poniesionych na realizację inwestycji.

 

No co otrzymasz wsparcie

W całym PROW 2014 - 2020 na taką pomoc przewidziano 260 mln zł. Podmioty starające się o przyznanie pomocy mają również możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji.

Pomoc można otrzymać na:

1. Zakup (także  w formie leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej:

a)  – przeznaczonych do: uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin, przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży, przygotowywania pasz, rozdrabniania i szarpania słomy i roślin,

– ciągników, kombajnów zbożowych, sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych,

b) aparatury pomiarowej i kontrolnej,

c) sprzętu komputerowego i oprogramowania, służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagające sterowanie procesem świadczenia usług;

2. Wdrożenie systemu zarządzania jakością;

3. Pokrycie rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczających ceny netto  nabycia rzeczy (jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową);

4. Opłaty za patenty i licencje;

5. Koszty ogólne np. przygotowanie biznesplanu (do wysokości kwoty 10 tys. zł netto) oraz dokumentacji technicznej operacji, w szczególności kosztorysów, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości czy projektów technologicznych.

 

Te przedsięwzięcia mają pierwszeństwo

O kolejności przysługiwania pomocy decydować będzie liczba punktów. Będzie je można otrzymać za:

– innowacyjność operacji (2 pkt.),

– operacje wpływające korzystnie na ochronę środowiska i oszczędność zasobów, w tym wody i energii (2 pkt.),

– operacje realizowane w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym (0-3 pkt.),

– podmioty, które nie uzyskały pomocy finansowej w ramach PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” lub działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” lub działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach tych działań (2 pkt.).

 

Świadczy usługi, nie narzeka na brak klientów

Usługi dla rolników świadczy m.in. Tomasz Porzeziński ze wsi Porzeziny Mendle (gm. Grodzisk). Twierdzi, że jest na nie zapotrzebowanie.

Jakie maszyny kupić, by inni rolnicy chętnie z nich korzystali?

– Przede wszystkim nowoczesne, takie, których zazwyczaj nie mają sąsiedzi, czyli mieszkańcy okolicznych wsi.

Tomasz Porzeziński skorzystał w poprzednim PROW z działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Wówczas dofinansowanie było sporo mniejsze, wynosiło 100 tys. zł. Wystarczyło na jedna maszynę. Ale jego oferta jest dużo szersza, gdyż ma dobrze prosperujące, rozwinięte gospodarstwo i posiada dużo nowoczesnych sprzętów. 

– Teraz, jesienią, największe zapotrzebowanie jest na wywóz obornika i opryski – mówi Tomasz Porzeziński.

Dodaje, że pomimo tego, iż ma zarejestrowaną działalność, sam także korzysta z usług innych podmiotów. Uprawia on m.in. kukurydzę, przeznaczoną na paszę dla krów i woli do jej zbioru wynająć sprzęt z najwyższej półki, niż kupić byle jaki.

– Koszty zakupu dobrej sieczkarni są bardzo duże, a w tej chwili, przynajmniej w mojej okolicy, rynek jest nasycony sieczkarniami – tłumaczy.

za: wrotapodlasia.pl

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi