REFORMA OŚWIATY W POWIECIE HAJNOWSKIM

Kategoria: Ogłoszenie

Dnia 9 stycznia 2017 r. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę o reformie oświaty. Zmienia ona dotychczasowy ustrój szkolny obejmujący 6 letnią szkołę podstawową, 3 letnie gimnazjum, 3 letnie liceum ogólnokształcące, 4 letnie technikum, 3 letnią zasadniczą szkołę zawodową oraz szkoły policealne. Zgodnie z założeniami zawartymi w nowej ustawie – prawo oświatowe nowa struktura szkolnictwa stworzy następujące typy szkół, których organem prowadzącym będzie Powiat, a mianowicie:

1)4 letnie liceum ogólnokształcące

2)5 letnie technikum

3)3 letnią szkołę branżową I stopnia

4)2 letnią szkołę branżową II stopnia

5)8 letnią szkołę podstawową specjalną

6)3 letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy

Sprawne i efektywne wprowadzenie nowej struktury szkolnictwa wymaga kilkuletniego okresu przejściowego. Umożliwi on dostosowanie obecnego systemu oświaty do nowych rozwiązań ustrojowych. Wśród przepisów znalazły się rozwiązania prawne dotyczące m. in. zakładania, prowadzenia, przekształcania, włączania i likwidacji szkół – zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018.

 

1.Szkoła Podstawowa Specjalna

a)rok szkolny 2017/2018

Szkoła podstawowa 6 letnia stanie się szkołą podstawową 8 letnią. Uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej będą uczniami VII klasy szkoły podstawowej 8 letniej.

 

b)rok szkolny 2018/2019

Uczniowie kończący w roku szkolnym 2017/2018 klasę VII szkoły podstawowej będą uczniami VIII klasy szkoły podstawowej 8 letniej.

2.Gimnazjum Publiczne nr 4 przy LO im. Marii Curie – Skłodowskiej, Gimnazjum z DNJB przy LO z DNJB oraz Gimnazjum Specjalne

a)rok szkolny 2017/2018

Nie będzie prowadzona rekrutacja do I klasy gimnazjów, naukę będą kontynuować tylko dzieci w II i III klasie.

      b)  rok szkolny 2018/2019

      Będzie tylko III klasa gimnazjum.

      c)  rok szkolny 2019/2020

Od tego roku zakończą działalność gimnazja.

3.Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej oraz Liceum Ogólnokształcące z DNJB

a)rok szkolny 2017/2018

Przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do I klasy 3 letniego liceum. Będą również klasy II i III 3 letniego liceum.

b)rok szkolny 2018/2019

Przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do I klasy 3 letniego liceum. Będą także klasy II i III 3 letniego liceum.

c)rok szkolny 2019/2020

Z dniem 1 września 2019 roku dotychczasowe 3 letnie LO stanie się 4 letnim LO.

Dzieci kończące klasę III gimnazjum rozpoczną naukę w 3 letnim liceum ogólnokształcącym, natomiast dzieci które ukończyły VIII klasę szkoły podstawowej rozpoczną naukę w 4 letnim liceum ogólnokształcącym. Przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do I klasy 3 letniego liceum. Przeprowadza się pierwsze postępowanie rekrutacyjne do I klasy 4 letniego liceum. Będzie zatem I klasa 4 letniego liceum oraz klasy I, II i III 3 letniego liceum.

      d)rok szkolny 2020/2021

Nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do I klasy 3 letniego liceum. Będą

klasy I i II 4 letniego liceum oraz klasy II i III liceum 3 letniego.

e)rok szkolny 2021/2022

Będą klasy I, II i III 4 letniego liceum i klasa III liceum 3 letniego.

f)rok szkolny 2022/2023

Od tego roku zakończą działalność 3 letnie licea i zostaną licea 4 letnie.

 

4.Technikum im. Tadeusza Kościuszki

a)rok szkolny 2017/2018

Przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do I klasy 4 letniego technikum. Będą zatem

klasy I-IV 4 letniego technikum.

b)rok szkolny 2018/2019

Przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do I klasy 4 letniego technikum. Będą zatem

klasy I-IV 4 letniego technikum.

c)rok szkolny 2019/2020

Z dniem 1 września 2019 roku dotychczasowe 4 letnie technikum stanie się 5 letnim technikum.

Dzieci, które ukończyły gimnazjum rozpoczną naukę w 4 letnim technikum. Natomiast dzieci kończące VIII klasę SP rozpoczną edukację w 5 letnim technikum. Przeprowadza się pierwsze postępowanie rekrutacyjne do I klasy 5 letniego technikum. Przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do I klasy 4 letniego technikum. Będzie zatem I klasa 5 letniego technikum oraz klasy I-IV 4 letniego technikum.

        d)rok szkolny 2020/2021

Nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do I klasy 4 letniego technikum. Będą

klasy I i II 5 letniego technikum oraz klasy II - IV technikum 4 letniego.

e)rok szkolny 2021/2022

Będą klasy I, II i III 5 letniego technikum i klasy III- IV technikum 4 letniego.

        f) rok szkolny 2022/2023

Będą klasy I - IV 5 letniego technikum i klasa IV technikum 4 letniego.

           g)rok szkolny 2023/2024

Od tego roku zakończą działalność 4 letnie technika i zostaną technika 5 letnie.

 

5.Zasadnicza Szkoła Zawodowa

a)rok szkolny 2017/2018

W miejsce zasadniczej szkoły zawodowej wprowadzona zostanie branżowa szkoła I stopnia, nie będzie naboru do I klasy szkoły zawodowej, tylko branżowej.

b)rok szkolny 2018/2019

Będzie klasa I i II szkoły branżowej, klasy II i III szkoły zawodowej.

            c)rok szkolny 2019/2020

Zarówno dzieci, które ukończyły gimnazjum, jak i kończące VIII klasę SP rozpoczną naukę w szkole branżowej I stopnia. Będzie klasa III szkoły zawodowej.

d)rok szkolny 2020/2021

Wprowadzenie szkoły branżowej II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia.

Od tego roku zakończą działalność Zasadnicze Szkoły Zawodowe.

 

6.Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

a)rok szkolny 2017/2018

Dotychczasowa szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi stanie się nową szkołą specjalną przysposabiającą do pracy.

Od roku szkolnego 2023/2024 szkolnictwo średnie i zawodowe będzie działać wyłącznie w nowym systemie oświaty, który w Powiecie Hajnowskim będzie wyglądać następująco:

1)I LO im. Marii Curie –Skłodowskiej (4 letnie)

2)II LO z DNJB (4 letnie)

3)Technikum im. Tadeusza Kościuszki (5 letnie)

4)Szkoła Branżowa I stopnia (3 letnia)

5)Szkoła Branżowa II stopnia (2 letnia)

 

 

 

Ewa Cieślik

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych

Starostwa Powiatowego w Hajnówce 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi