Projekt pt. „Szansa w integracji" - weź udział!

Kategoria: fundusze unijne
plakat
Projekt pt. „Szansa w integracji" nr RPPD.07.01.00-20-0036/16 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1584023,87 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.
Projekt realizowany jest przez Fundację OKNO NA WSCHÓD z Białegostoku w partnerstwie z Powiatem Hajnowskim oraz Gminą Miejską Hajnówka w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2018 r. i obejmuje następujące etapy:
1. promocja i rekrutacja (I tura: 1-15.02.2017 r., II tura: 1-15.06.2017 r.)
2. integracja społeczna, w tym m.in. :
– indywidualne i grupowe zajęcia psychologiczno-pedagogiczne
– wsparcie coachingowe
3. integracja zawodowa, w tym m.in:
– indywidualne wsparcie doradcze
– warsztaty z technik poszukiwania pracy
– szkolenia zawodowe
4. pośrednictwo pracy
5. staże zawodowe ze stypendium stażowym.

Do uczestnictwa w Projekcie zrekrutowanych zostanie 100 osób, które otrzymają bezpłatnie wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej. Projekt przewiduje również udzielenie wsparcia dla dzieci zrekrutowanych uczestników – zajęcia sportowe, w świetlicach dziecięcych i młodzieżowych oraz wakacyjny obóz.

Dodatkowe świadczenia przysługujące Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu:
– Catering (przy zajęciach trwających dłużej niż 6 godzin) oraz przerwa kawowa (przy zajęciach trwających dłużej niż 4 godziny)
– Materiały szkoleniowe, portfolio
– Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
– Zwrot kosztów dojazdów na staże, odzieży ochronnej, szkoleń bhp
– Objęcie ubezpieczeniem NNW
– Stypendium szkoleniowe
– Stypendium stażowe.

Uczestnikami/czkami mogą zostać mieszkańcy/nki Hajnówki powyżej 18 r.ż., korzystający/e lub kwalifikujący/e się do korzystania z usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wybrani/e przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie danych zawartych w Formularzu rekrutacyjnym. Dokumenty rekrutacyjne dostępne u pracowników socjalnych MOPS w Hajnówce, ul. 11 Listopada 24.

ZAPRASZAMY!

Kierownik projektu: Agnieszka Siewko
e-mail: agnieszka.siewko@onw.org.pl,
tel./fax: 85 661 09 33, tel. kom. 602 50 49 49