Zespół Szkół Zawodowych – szansą na przyszłość. Dzień otwarty szkoły

Kategoria: Oświata

Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce zaprezentował swoją ofertę edukacyjną.

Wielkimi krokami zbliża się czas egzaminów– w kwietniu gimnazjaliści przystąpią do egzaminów sprawdzających wiedzę z trzech lat nauki. Przed młodzieżą trudny wybór dotyczący kierunku dalszej edukacji– odpowiedzi na pytania „jaką szkołę wybrać?”, „na jaki kierunek iść?” zaważą o przyszłej karierze zawodowej. Etap wyboru szkoły ponadgimnazjalnej jest jednym z najważniejszych kroków ku planowaniu przyszłości. Szkoły ponadgimnazjalne przygotowują się do przyjęcia nowych uczniów, aktywnie promują swoją ofertę edukacyjną. O tym, że to właśnie Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce jest właściwym wyborem, uczniów ostatniej klasy gimnazjum miała przekonać prezentacja szkoły podczas „dnia otwartego”, zorganizowanego 16 marca br.

Do udziału zaproszono gimnazjalistów ze szkół z terenu powiatu hajnowskiego, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele  zaprzyjaźnionych przedsiębiorstw – Budimex Danwood S.A oraz Pronar.

Podczas prezentacji przyszli adepci zapoznali się z bogatą ofertą edukacyjną szkoły. A jest w czym wybierać – przyszłym roku szkolnym w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce będzie można rozpocząć naukę w:

- technikum budownictwa;

- technikum ekonomicznym;

- technikum informatycznym;

- technikum logistycznym (klasa mundurowa) – część zajęć odbywa się w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Hajnówce;

- technikum mechanicznym;

- technikum technologii drewna;

- technikum żywienia i usług gastronomicznych;

- szkoła branżowa – I stopień – zawód ślusarz, wielozawodowa, II stopień – technik mechanik.

Zespół Szkół Zawodowych od ponad 90. lat kształci rzemieślników i techników. Niewątpliwie, największym atutem szkoły jest możliwość kształcenia w kierunkach potrzebnych na rynku pracy. Uczniowie odbywają zajęcia teoretyczne w dobrze wyposażonych salach lekcyjnych i pracowniach przedmiotowych oraz 4 pracowniach komputerowych. Placówka kształci także wykwalifikowaną kadrę w zasadniczej szkole zawodowej. Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w Centrum Kształcenia Praktycznego  wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce a także w pracowniach zawodowych  wyposażonych zgodnie z wymogami dla kształconych kierunków i zgodnie z wymaganiami wskazanymi w podstawie programowej dla danego zawodu. Obecnie do nauczania praktycznej nauki zawodu szkoła posiada pracownie: ślusarstwa, spawalnictwa, budowlaną, gastronomiczną  i obsługi klienta, logistyczno-ekonomiczną.

Z kolei nauka w technikum stwarza szansę na zdobycie kwalifikacji zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy zaraz po zakończeniu edukacji, a jednocześnie pozwala  kontynuować naukę na uczelniach wyższych. Okres nauki podsumowuje  egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Certyfikaty zawodowe wydawane są także w języku angielskim, są ważne we wszystkich krajach UE– to z pewnością dodatkowy atut kształcenia na kierunku technicznym. Szkoła bardzo inwestuje w ucznia, pomaga mu stawiać pierwsze kroki w karierze zawodowej już na etapie nauki w technikum. W tym celu nawiązana została współpraca z największymi przedsiębiorcami w regionie - Budimex Danwood S.A z Bielska Podlaskiego, firmą Pronar Sp. z o.o z Narwi oraz firmą Forte S.A. z Ostrowi Mazowieckiej. Dzięki tej współpracy uczniowie mają szansę zdobywać cenne doświadczenie zawodowe podczas praktyk i płatnych staży,  ponadto zapoznają się z trendami produkcji oraz technikami wytwarzania, uczestniczą w wycieczkach przedmiotowych, dodatkowych zajęciach podnoszącymi kompetencje zawodowe i językowe. Absolwenci po zakończeniu nauki w technikum mają duże szansę na zatrudnienie. Szkoła stara się zapoznać uczniów z lokalnym rynkiem pracy, w tym celu organizowane są wycieczki przedmiotowe do zakładów pracy. Na tym jednak nie koniec niespodzianek– wybierając technikum budownictwa najlepsi uczniowie mogą liczyć na stypendium ufundowane przez zaprzyjaźnioną firmę Budimex Danwood S.A (brana jest pod uwagę średnia z przedmiotów zawodowych), ponadto każdy uczeń osiągający średnią 5.0 ma szansę otrzymać stypendium im. Simony Kossak, ufundowane przez samorząd powiatowy.

W celu wsparcia swoich uczniów na początku drogi zawodowej szkoła równie aktywnie pozyskuje fundusze unijne, dzięki czemu uczniowie klas technicznych mają możliwość odbywania stażu w kraju i za granicą.  Obecnie w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce realizowany jest projekt dla 20 uczniów w zawodzie technik mechanik pt. „Staże zagraniczne drogą do sukcesu” -, w ramach programu Erasmus+.  Projekt jest realizowany w okresie 01.09.2016r do 31.08.2017r.  Możliwość wyjazdu za granicę mają już uczniowie klas pierwszych – w  ramach tego projektu 20 uczniów Technikum Mechanicznego klas pierwszej, drugiej i trzeciej weźmie udział w zajęciach przygotowawczych do wyjazdu. Trzytygodniowy staż (23.04.2017r do 13.05.2017r.) odbywać się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Götz  w Niemczech. Przyszli technicy otrzymają kieszonkowe w wysokości 300 euro, poznają zagadnienia z zakresu obróbki metali oraz spawalnictwa, instruktażu BHP, słownictwa branżowego w języku niemieckim, będą uczyć się w praktyce obróbki metali oraz spawania metodą MIG, TIG i elektrodą otuloną. A przede wszystkim – otrzymają certyfikat ukończenia stażu. Bardzo ważnym dokumentem potwierdzającym nabyte umiejętności przez uczniów jest Europaszport Mobilność. Dokument ten otrzymają uczniowie z FRSE Krajowego Centrum EUROPASS Mobilność w Warszawie. Dokument jest potwierdzeniem nabytych umiejętności, posłuży uczniom przy ubieganiu się o pracę.– mówi dyrektor ZSZ Eugenia Karwowska. Z kolei w przyszłym roku szkolnym, w ramach projektu InnoGastro, realizowanego w ramach Erasmus+, nauczyciele  z Zespołu Szkół Zawodowych oraz uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych, wezmą udział w praktycznych szkoleniach w Hiszpanii (więcej tutaj)

Natomiast projekt „Kompetentni zawodowcy”, realizowany w okresie 01.03. 2016r -31.10.2017r, pozwoli nabyć pierwsze doświadczenia zawodowe i dodatkowe umiejętności (mocne punkty w CV!) grupie 64. uczniów technikum podczas ponadprogramowych staży w przedsiębiorstwach na terenie województwa podlaskiego.  Grupę docelową projektu stanowią uczniowie technikum o profilach wpisujących się  w inteligentne specjalizacje w województwie podlaskim: żywienie i usługi gastronomiczne, budownictwo, mechanika; a także o profilach: informatyk, ekonomista  oraz nauczyciele kształcenia zawodowego. Staże mają charakter wyjazdowy i stacjonarny, pierwsze z nich odbyły się w sierpniu 2016r. Kolejne  będą miały miejsce w okresie wakacyjnym – lipiec/sierpień 2017r. – mówi dyrektor ZSZ w Hajnówce Eugenia Karwowska.

Na tym nie dość – 150 uczniów ze wszystkich klas technikum  i 20 nauczycieli szkoły ma zostać objętych projektem Akademia zawodowców. W ramach tego uczniowie wezmą udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych z poszczególnych  przedmiotów, kursach i stażach o charakterze wyjazdowym i stacjonarnym. Głównym rezultatem działań podjętych w projekcie będzie podniesienie kompetencji zawodowych. Realizowane przez szkołę projekty obejmują także kadrę pedagogiczną. Szkoła umożliwia nauczycielom podnoszenie kompetencji zawodowych, co procentuje w trakcie pracy z uczniem. Nauka w Zespole Szkół Zawodowych to gwarancja pracy z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną.

Możliwość poznania innych kultur, nawiązania międzynarodowych przyjaźni, zdobycie cennego doświadczenia zawodowego, podniesienie kompetencji i kwalifikacji w ośrodkach i przedsiębiorstwach w kraju i zagranicą – nauka w ZSZ w Hajnówce oferuje uczniom wiele ścieżek rozwoju. Ale nie tylko zawodowegobo w końcu nie samą nauka człowiek żyje. Placówka wspiera uczniów w rozwijaniu indywidulanych zainteresowań i pasji. W szkole funkcjonuje: siłownia, koła: piłki siatkowej chłopców i dziewcząt, rekreacyjno-sportowe, języka polskiego, języka niemieckiego, matematyczne i  informatyczne.  Z kolei  poprzez realizację różnorakich tematycznie inicjatyw i programów – szkoła stara się uczulić uczniów na problemy społeczne, uczy tolerancji i szacunku do drugiego człowieka. Uczniowie regularnie biorą udział w programach edukacyjnych i prelekcjach m.in. z pracownikami policji (zrealizowano m.in. program „Twoje życie – twój wybór”, program „Bezpieczne wakacje – pilnuj drinka”, „Nieletni w świetle prawa – przestępczość wśród młodzieży”, Czym jest cyberprzemoc i kradzież danych), z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej (przy współpracy z PSSE   zorganizowano spotkania z uczniami na temat, m.in. profilaktyki AIDS i chorób krwiopochodnych, szkodliwości palenia papierosów i spożywania alkoholu połączone z badaniami smokerlyzerem, akcję honorowego krwiodawstwa), z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, z doradcą zawodowym. Poza przedsiębiorstwami, szkoła współpracuje także z ośrodkami akademickimi (z Politechniką Białostocką) ale również lokalnymi instytucjami – m.in. z Miejską Biblioteką Publiczną w Hajnówce, Hajnowskim Domem Kultury, Uniwersytetem III Wieku, Poradnią  Psychologiczno – Pedagogiczną.

Wsparcie, jakie szkoła oferuje swoim uczniom procentuje – placówka może pochwalić się dużą liczbą stypendystów (stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium im. prof. Simony Kossak) a także laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych. Uczniowie są bardzo zaangażowani w życie szkoły, co było widoczne także w trakcie dnia otwartego. Poszczególne kierunki promowały stoiska przygotowane przez młodych żaków, na których znaleźć można było ulotki informacyjne o danym kierunku oraz gadżety związane z prezentowaną branżą. Przyszli adepci mogli więc bezpośrednio porozmawiać ze starszymi kolegami, zapytać o ich doświadczenia. W trakcie dnia otwartego dała o sobie znać także przyjazna atmosfera, która panuje w szkole na co dzień. Humorystyczne skecze promujące ZSZ w Hajnówce w wykonaniu uczniów zrobiły furorę.

Właściwy wybór szkoły to klucz do sukcesu. Dzień otwarty w Zespole Szkół Zawodowych z pewnością przekonał wielu gimnazjalistów, że gwarantem powiedzenia będzie nauka właśnie w tej placówce. Zespół Szkół Zawodowych to jedna z trzech placówek ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat.  Rekrutacja trwa. Więcej na:http://www.zszhajnowka.republika.pl/

 

Katarzyna Miszczuk

PS. Redakcja składa dyrekcji oraz kadrze pedagogicznej serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu niniejszego tekstu!

img_0514.jpg

img_0515.jpg

img_0516.jpg

img_0518.jpg

img_0519.jpg

img_0520.jpg

img_0521.jpg

img_0522.jpg

img_0523.jpg

img_0524.jpg

img_0525.jpg

img_0526.jpg

img_0528.jpg

img_0529.jpg

img_0530.jpg

img_0533.jpg

img_0542.jpg

img_0544.jpg

img_0547.jpg

img_0551.jpg

img_0553.jpg

img_0554.jpg

img_0556.jpg

img_0564.jpg

img_0569.jpg

img_0574.jpg

img_0588.jpg

img_0593.jpg

img_0596.jpg

img_0599.jpg

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi