Lokalna Grupa Działania zamierza w najbliższym czasie ogłosić nabory

Kategoria: fundusze unijne

Lokalna Grupa Działania zamierza w najbliższym czasie ogłosić nabory z zakresu OŚ PRIORYTETOWA VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach:

CELU OGÓLNEGO II. Zrównoważony rozwój sfery gospodarczej obszaru LGD

Celu szczegółowego II.2. - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Przedsięwzięcia 2.2.1 Wzrost potencjału turystycznego LGD

na typ projektu:

5) Ochrona bioróżnorodności i klimatu:

- projekty związane z łagodzeniem skutków zmiany klimatu sprzyjające odbudowie cennych ekosystemów,

- projekty rozwijające infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo, m. in. szlaki turystyczne, mała infrastruktura turystyczna, z zastrzeżeniem, że projekty będą bezpośrednio i silnie związane z promowaniem biologicznej i przyrodniczej różnorodności (wraz z działaniami z zakresu edukacji ekologicznej)

zatwierdzony termin naboru wniosków: 15.05.2017 r. - 30.05.2017 r.

6) Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych

zatwierdzony termin naboru wniosków: 01.06.2017 r. - 16.06.2017 r.

CELU OGÓLNEGO III. Rozwój potencjału LGD

Celu szczegółowego III.2. - Zachowanie i promowanie potencjału kulturowo-przyrodniczego LGD ze szczególnym uwzględnieniem środowiska życia mieszkańców obszaru LGD

Przedsięwzięcia 3.2.3 Dziedzictwo kulturowe LGD wsparciem potencjału turystycznego

 

na typ projektu:

 

7) Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego:

zakup trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego Działania z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług TIK, w tym digitalizacja, jedynie w przypadku gdy stanowią uzupełniający i integralny element szerszego projektu.  Nie przewiduje się budowy od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej oraz wspierania przedsięwzięć mających na celu organizację imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, festiwale itp.

 

Do obiektów kultury zaliczmy także gminne i miejskie domy/ośrodki kultury z obszaru LGD

planowany termin naboru wniosków: 01.06.2017 r. - 16.06.2017 r.

W związku z powyższym prosimy zainteresowane naborem podmioty o jak najszybszy kontakt z biurem LGD w celu pozyskania szczegółowej informacji i o realizowanych naborach, a szczególnie informacji dotyczącej zgromadzenia niezbędnej dokumentacji do wniosku o przyznanie pomocy

 

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

  • pracownicy Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska" ul. Parkowa 3 17-200 Hajnówka tel./faks: (85) 682 50 26
  • Dyrektor Biura/Koordynator EFRR, Eugeniusz Kowalski tel. 780 130 200 e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze)

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi