Aktualności

Archiwum

WRZESIEŃ

 

INFORMACJE...
   AKTUALNOŚCI - ARCHIWUM -  2003 WRZESIEŃ
 

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI NOWEGO PROJEKTU W POWIECIE HAJNOWSKIM

   Starostwo Powiatowe w Hajnówce otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Poznajmy się wzajemnie – edukacja kulturowa młodzieży polskiej i białoruskiej w regionie Puszczy Białowieskiej” z Funduszu Małych Projektów PHARE 2001 Euroregionu „Niemen”. Przewidywany okres realizacji projektu: 15 września 2003 - 30 czerwca 2004.

    

Projekt polega na organizacji wieloaspektowego przedsięwzięcia z dziedziny edukacji kulturowej młodzieży z graniczących ze sobą regionów – Powiatu Hajnowskiego oraz 3 rejonów białoruskich – Świsłoczy, Prużan i Kamieńca.
Cele projektu :
      1. Podniesienie świadomości kulturowej oraz wzrost zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych historią, kulturą i językiem regionu leżącego po drugiej stronie granicy, który pomimo swej bliskości jest młodzieży w dużym stopniu nieznany
      2. Stworzenie trwałej sieci współpracy pomiędzy obu regionami przygranicznymi oraz rozszerzenie idei spotkań transgranicznych do jak największej grupy młodzieży i opiekunów po obu stronach granicy . Projekt zainicjuje cykl wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, nada im rangę imprez docelowo organizowanych przemiennie po obu stronach granicy, pozwoli zdobyć alternatywne źródła finansowania, rozpropaguje informację o tym i innych przedsięwzięciach z udziałem młodzieży obu krajów (za pomocą publikacji w języku polskim i białoruskim oraz wystawy). 
      W początkowej fazie projekt obejmować będzie wydanie publikacji informacyjnej o regionie Puszczy Białowieskiej po obu stronach granicy, i przesłaniu jej do placówek edukacyjnych w obu krajach, przeprowadzeniu edukacji kulturowej o sąsiadującym kraju w szkołach po obu stronach granicy, oraz organizacji wyjazdów studyjnych dla młodzieży polskiej i białoruskiej.
      W dwóch wyjazdach (młodzież z danego kraju wyjeżdża do kraju sąsiada), nastawionych na poznanie miejsc związanych ze wspólną historią obu narodów, udział wezmą uczniowie 8 szkół – łącznie 64 uczniów z obu krajów. Faza ta będzie mieć charakter edukacyjny, będąc jednocześnie przygotowaniem młodzieży do zasadniczego komponentu projektu - konkursu dla szkół polskich i białoruskich. Konkurs obejmować będzie różnorodne dziedziny, zaś elementem łączącym będą kultura, historia i język kraju sąsiedniego. W konkursie udział wezmą osoby, które wcześnie uczestniczyły w wyjazdach studyjnych. W konkursie przewidziany jest udział 4 szkół powiatu hajnowskiego oraz 4 szkół z Białorusi, przynajmniej po jednej z każdego z rejonów. Rejonowy Komitet Wykonawczy ze Świsłoczy będzie zagranicznym partnerem w projekcie – jego rola polegać będzie na przygotowaniu i organizacji imprezy wspólnie z wnioskodawcą.
      Jako podsumowanie przedsięwzięcia wydana zostanie na ten temat publikacja promująca projekt, zachęcająca młodzież i opiekunów do podejmowania wspólnych międzynarodowych inicjatyw. Ostatnim wydarzeniem w ramach przedsięwzięcia będzie zorganizowanie wystawy podsumowującej.


 

/ aktualności / archiwum wrzesień 2003 /