PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE ORGANIZOWANY PRZEZ PCPR W HAJNÓWCE W 2017 r.

Kategoria: Informacje prasowe

Założenia programowe

Podstawą prawną do pracowania i realizacji programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie stanowi art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493).

Program ma charakter edukacyjno-korekcyjny. W części edukacyjnej skoncentrowany jest na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy, część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcia społecznego.

Uczestnicy

Nabór i selekcja uczestników programu

 Adresatami niniejszego programu są sprawcy przemocy domowej, dlatego zasadniczym warunkiem przyjęcia do programu jest uznanie przez nich faktu stosowania przemocy we własnej rodzinie.

 • Uczestnikami programu mogą być:
 • osoby samodzielnie zgłaszające się,
 • osoby kierowane przez sąd, skazane za przestępstwo przeciwko rodzinie ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy, korzystające z warunkowego zawieszenia wykonywania kary pozbawienia wolności,
 • osoby kierowane przez organy ścigania objęte procedurą Niebieskiej Karty,
 • osoby zobowiązane przez inne organy, instytucje i organizacje.
 • Uczestnictwa w programie odmawia się:
 • osobom z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi, w szczególności z zaburzeniami osobowości pogranicznej,
 • chorym psychicznie,
 • osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków z wyłączeniem osób, które przeszły lub są w trakcie podstawowego cyklu terapii uzależnień.

Odmowa uczestnictwa w programie następuje w czasie wstępnego rozpoznania diagnostycznego.

Rozpoznanie indywidualnej sytuacji obejmuje zadania:

 • rzeczywiste okoliczności skierowania do programu,
 • określenie czy uczestnik programu aktualnie stosuje przemoc,
 • formy i okoliczności przemocowych zachowań,
 • aktualną sytuację rodzinną i zawodową,
 • cechy osobiste istotne do pracy korekcyjnej,
 • doświadczenie związane z nadużywaniem alkoholu i narkotyków,
 • historia pomocy medycznej i psychoterapeutycznej w zakresie zaburzeń psychicznych,
 • kontakty z wymiarem sprawiedliwości.

Uzyskane informacje objęte są zasadą poufności z wyjątkiem informacji wskazujących na popełnienie czynów zabronionych przez prawo.

 Reguły uczestnictwa w programie

 Przed przystąpieniem do programu uczestnicy podpisują kontrakt określający zasady uczestnictwa w programie.

 • Kontrakt zawiera:
 • formalne wymogi systematycznej obecności na zajęciach wraz z określeniem sankcji za uchlanie się od udziału w programie,
 • zobowiązanie do powstrzymywania się od przemocowych zachowań w kontaktach z członkami rodziny i innymi ludźmi,
 • zobowiązanie od powstrzymywania się od spożywania alkoholu i zażywania substancji psychotropowych,
 • obowiązek bezpiecznego i zgodnego z zasadami współżycia społecznego i zachowania w trakcie uczestnictwa na zajęciach,
 • uznanie osobistej odpowiedzialności za fakt stosowania przemocy w rodzinie.

Ponadto, kontrakt powinien zawierać informacje o monitorowaniu sytuacji rodzinnej i zachowań uczestnika.

 • Wobec osób, których uczestnictwo w programie związane jest z decyzją sądu, policji lub prokuratury stosuje się powiadomienia tych organów o:
 • przystąpieniu sprawcy przemocy do programu,
 • każdej sytuacji uchylania się od udziału w programie,
 • zakończenia uczestnictwa w programie.

Fakt uczestnictwa w programie osób dobrowolnie zgłaszających się jest objęty tajemnicą.

 Cele programu:

Jednym z głównych założeń programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na celu:

 • uświadomienie sprawcy czym jest przemoc,
 • uzyskanie przez niego świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich,
 • rozpoznanie przez niego sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe,
 • opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy,
 • nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów bez użycia agresji,
 • naukę umiejętności partnerskich stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych,
 • naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

 Zawartość programu

Zasadniczą część programu stanowi:

a) edukacja - przekazywanie wiedzy odbywa się w sposób aktywizujący uczestników, między innymi przez prowadzenie otwartej dyskusji oraz odwoływanie się do indywidualnych doświadczeń,

b) praca nad rozpoznawaniem i zmianą przekonań i postaw osobistych poprzez analizę sytuacji przedstawionych w programie oraz swoich własnych sytuacji życiowych,

c) ćwiczenia nowych konstruktywnych form myślenia i reagowania w grupie.

 Podstawowe treści edukacyjne (bloki tematyczne):

 • nie używanie przemocy,
 • nie zastraszanie zachowania,
 • szacunek,
 • zaufanie i wsparcie
 • szczerość i odpowiedzialność,
 • szacunek seksualny,
 • partnerstwo,
 • negocjacje i sprawiedliwość.

 Zakładane rezultaty

Działania diagnostyczne, edukacyjne i ćwiczenia mają przyczynić się do:

 • uświadomienia sprawcy, czym jest przemoc,
 • uzyskania przez niego świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich,
 • nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów i sporów w rodzinie bez używania agresji,
 • nabycie umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć,
 • nabycie umiejętności partnerskiego współdziałania w rodzinie oraz korzystania z pomocy innych.

Monitoring i ewaluacja

 • Przeprowadzenie badania ankietowego wśród uczestników zakwalifikowanych do programu, dotyczącego postaw wobec przemocy, przed rozpoczęciem programu oraz po jego zakończeniu.
 • Monitorowanie sytuacji rodzin sprawców przemocy w rodzinie - informacje uzyskane z ośrodków pomocy społecznej właściwych ze względu na miejsce zamieszkania rodzin bądź informacje uzyskane bezpośrednio od rodzin - dwukrotnie w ciągu roku, w odstępach sześciomiesięcznych, od zakończenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych przez okres 3 lat.
 • Współpraca z zespołami interdyscyplinarnymi oraz innymi organami, które zajmują się problematyką przemocy.

 Sposób realizacji

Program przewiduje 15 spotkań grupowych po 4 godziny i 1 jednogodzinne spotkanie indywidualne.

Planowane są następujące etapy:

Etap I – 1 jednogodzinne, indywidualne na każdego uczestnika programu,

Etap II – 15 spotkań grupowych po 4 godziny każde, odbywające się raz w tygodniu, których celem jest przekazanie treści edukacyjnych połączonych z ćwiczeniami praktycznymi.

            Zajęcia grupowe odbywać się będą w składzie nie więcej niż 12 osób i prowadzone będą przez dwie osoby.

Prowadzący zapoznają się także z sytuacją rodzinna i prawną osoby zgłaszającej się, diagnozując sytuację życiową oraz specyfikę stosowanej przemocy.

Informacje pozyskane od uczestników są objęte zasadą poufności.

Cały program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie będzie trwał 61 godzin.

Przyjmuje się, iż uczestnik ukończył program w całości po zaliczeniu łącznie co najmniej 75% godzin zajęć.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce,

ul. Piłsudskiego 10 a, 17-200 Hajnówka, tel.  85 6823642

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Piosenka Białoruska 2018 – 11.02.2018

KINO CINEMA LUMIERE w Hajnówce, 12.02.2018

 

                     Więcej zapowiedzi