POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania scaleniowego dotyczącego gruntów położonych na terenie obiektu „Tarnopol” w obrębie Tarnopol, gm. Narewka.

Kategoria: Ogłoszenia

Hajnówka, dn. 30.06.2017r.

 

GK.6620.11.16.2012

POSTANOWIENIE

o wszczęciu postępowania scaleniowego dotyczącego gruntów położonych na terenie obiektu „Tarnopol” w obrębie Tarnopol, gm. Narewka.

 

Na podstawie art. 3, 7 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2014 r. poz. 700 z późn. zm.), art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)

 

wszczyna się

 

z dniem 13 czerwca 2017 roku postępowanie scaleniowe gruntów położonych na terenie wsi Tarnopol , gm. Narewka.

Scaleniem dodatkowo objęto grunty stanowiące własność (posiadanie) następujących uczestników:

 

Gmina Narewka:

wieś Tarnopol:

 

 1. Mirosław Nowik s. Michała i Olgi:
 • działkę nr 395/24 o pow. 0,0221 ha,
 • działkę nr 395/26 o pow. 0,0215 ha,
 • działkę nr 395/28 o pow. 0,0214 ha.
 1. Skarb Państwa, użytkownik wieczysty Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 86, 15-005 Białystok:
 • działkę nr 37 o pow. 0,1900 ha,
 • działkę nr 38 o pow. 0,2200 ha,
 1. Małżeństwo: Marek Stanisław Więckowski s. Stefana i Krystyny oraz Barbara Więckowska c. Zygmunta i Anny:
 • działkę nr 202/3 o pow. 0,1600 ha.
 1.  Marek Stanisław Więckowski s. Stefana i Krystyny:
 • działkę nr 202/4 o pow. 0,0500 ha.
 1. Piotr Skowroński s. Eugeniusza i Marii:
 • działkę nr 366/3 o pow. 0,1668 ha.
 1. Małżeństwo: Tomasz Kozłowski s. Franciszka i Anny oraz Lidia Kozłowska c. Włodzimierza i Marii:
 • działkę nr 366/5 o pow. 0,1368 ha.
 1. Ryszard Konik s. Kazimierza i Ireny:
 • działkę nr 366/6 o pow. 0,0295 ha.
 1. Małżeństwo: Piotr Połowianiuk s. Teodora i Anastazji oraz Eugenia Połowianiuk c. Stefana i Marii:
 • działkę nr 366/7 o pow. 0,0865 ha.
 1. Krystyna Charkiewicz c. Jana i Niny
 • działkę nr 366/8 o pow. 0,0790 ha.

 

Scaleniem dodatkowo objęto obszar o pow. 1,1836 ha.

Scaleniem objęto łącznie obszar o pow. 1048,1434 ha.

Niniejsze postanowienie stanowi integralną część postanowienia Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.16.2012 z dnia 05.01.2017r. o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów położonych na terenie obiektu „Tarnopol”, gm. Narewka o łącznej powierzchni 1046,9598 ha.

Przewidywalny termin zakończenia prac scaleniowych ustala się na dzień 30.06.2019r.

 

Informuje się, że:

 1. W interesie uczestników scalenia jest aby z dniem wszczęcia postępowania scaleniowego obrót gruntami odbywał się za wiedzą Starosty Hajnowskiego.
 2. Dokonanie jakichkolwiek trwałych inwestycji na gruntach poddanych scaleniu bez zgody Starosty Hajnowskiego i wiedzy geodety – projektanta scalenia nie będzie brane pod uwagę przy wydzielaniu gruntów.
 3. Do czasu zakończenia postępowania scaleniowego wstrzymuje się wyrąb na działkach leśnych objętych scaleniem a  nie zrealizowane zezwolenia tracą moc. Nie dotyczy to cięć sanitarnych.

 

UZASADNIENIE

 

Na podstawie wniosków właścicieli i posiadaczy gruntów położonych w obrębie wsi Tarnopol, gm. Narewka, powiat hajnowski o racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów wchodzących w skład ich gospodarstw poprzez objęcie ich działek postępowaniem scaleniowym Starosta Hajnowski wszczął postanowieniem nr GK.6620.11.16.2012 z dnia 05.01.2017r. postępowanie scaleniowe gruntów położonych na terenie obiektu „Tarnopol” gm. Narewka o łącznej powierzchni 1046,9598 ha.

W trakcie prowadzenia prac scaleniowych właściciele i użytkownicy gruntów położonych w obrębie Tarnopol, gm. Narewka wystąpili o objęcie scaleniem dodatkowych działek nie ujętych w pierwszym postanowieniu.

Po zweryfikowaniu tych wniosków z geodetą – projektantem scalenia, organ prowadzący postępowanie uznał za zasadne, że wnioski te zasługują na uwzględnienie poprzez objęcie postepowaniem scaleniowym dodatkowych gruntów. 

Grunty te położone są bezpośrednio przy obszarze scalenia i niezbędne są do prawidłowego ukształtowania rozłogów gruntów oraz urządzeń infrastruktury związanej z rolniczą przestrzenią produkcyjną na tym terenie, m.in. dróg dojazdowych do gruntów objętych scaleniem.

Z analizy dokumentów a także z doświadczenia geodety – projektanta scalenia wynikło, że włączenie wnioskowanych gruntów do scalenia nie spowoduje zwiększenia środków finansowych na zagospodarowanie poscaleniowe oraz niekorzystnego oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, a w szczególności tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie, należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

 

 

POUCZENIE

 

Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego dodatkowych działek odczytuje się na zebraniu uczestników scalenia i wywiesza się na okres czternastu dni na tablicach ogłoszeń: w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, w Urzędzie Gminy Narewka oraz we wsi Tarnopol, a ponadto będzie umieszczone na stronie internetowej www.powiat.hajnowka.pl. Z chwilą upływu wymienionego terminu postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego uważa się za doręczone wszystkim uczestnikom scalenia.

Na postanowienie niniejsze służy prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Uczestnicy scalenia – odczytane  na spotkaniu.
 2. Sołtys wsi Tarnopol – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni.
 3. Gmina Narewka – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni.
 4. Agencja Nieruchomości Rolnych w Suwałkach.
 5. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce.
 6. Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach.
 7. Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Białymstoku.
 8. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.
 9. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.
 10. Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce.
 11. Operatu ewidencji gruntów.
 12. Operatu technicznego.
 13. a/a  - 2 egz.

 

Do wiadomości:

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 2. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.
 3. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku.

 

Sp. A.P.

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi