OBWIESZCZENIE STAROSTY HAJNOWSKIEGO

Kategoria: Administracja

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz zgodnie  z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194, ze zm.: zwanej dalej „ustawą”) zawiadamiam, że na wniosek p.o. Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu Hajnowskiego w dniu 27.01.2010r. została wydana decyzja Nr 1/10 znak AB7331-29/09/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie (przebudowie) drogi powiatowej Nr 1630 B Białki  – Ogrodniki – Iwanki od km rob. 0+000 do km rob. 6+289 na terenie gminy Narew w powiecie hajnowskim, województwo podlaskie.                                                      

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
 - nr geod. 212, 45 oraz 85 (85/1, 85/2), 351 (351/1, 351/2, 351/3) – obręb ewidencyjny Białki,
- nr grod. 53, 138, 185, 330, 388, 158, 350,
254 (254/1, 254/2) – obręb ewidencyjny Ogrodniki,
- nr geod. 3, 49 – obręb ewidencyjny Iwanki.

(oznaczenia przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi; w nawiasie numery działek po podziale; tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję).

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, ul. A. Zina 1, Wydział Architektury i Budownictwa, pok. 24 w godzinach od 7:30 - 15:30 w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, ze zm.) zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia stron o jej wydaniu.

Znak. AB 7331-29/09/10

STAROSTA  HAJNOWSKI
Włodzimierz  Pietroczuk

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi