Konkurs Wojewody Podlaskiego - "Inicjatywa Społeczna Roku 2009"

Kategoria: Konkursy

„Inicjatywa Społeczna Roku” Organizator: Wojewoda Podlaski Maciej Żywno Honorowy patron konkursu: Sekretarz Stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda Adresaci konkursu: aktywne w lokalnym środowisku organizacje pozarządowe z terenu województwa podlaskiego, które realizują projekty i działania na rzecz społeczności lokalnej.

Cel konkursu: promowanie działań organizacji, które swoim zaangażowaniem działają na rzecz rozwoju społeczności lokalnej (gminy, powiatu, regionu), kształtują zasady współżycia społecznego oraz integrują społeczność.

Bloki tematyczne objęte konkursem:

   1. Inicjatywy edukacyjne i sportowe
   2. Inicjatywy na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego
   3. Inicjatywy z zakresu polityki społecznej
   4. Inicjatywy na rzecz ochrony środowiska

Zasady uczestnictwa i termin zgłaszania organizacji: Organizacja ubiegająca się o tytuł Inicjatywy Społecznej Roku musi uzyskać rekomendację 2 innych organizacji, instytucji współpracujących lub ewentualnie opinię beneficjentów inicjatywy. Termin składania zgłoszeń rozpoczyna się 26 stycznia 2010 r. i upływa z dniem 26 lutego 2010 r.

Zgłoszenia dokonuje się e-mailem na adres: inicjatywaspoleczna@bialystok.uw.gov.pl.
Decyduje data wysłania zgłoszenia drogą elektroniczną.

Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na formularzu załączonym na stronie: www.wojewodapodlaski.pl w zakładce Inicjatywa Społeczna. Do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć opis inicjatywy. Opis może mieć dowolną formułę. Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcia konkursu dokonuje powołana przez Wojewodę Podlaskiego komisja konkursową, składająca się z:

   1. przedstawiciel Wojewody Podlaskiego;
   2. Centrum Wolontariatu;
   3. przedstawicieli Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych;
   4. przedstawiciel wyższej uczelni;
   5. dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
   6. przedstawiciele mediów

Kryteria oceny zgłoszonych inicjatyw:

   1. znaczenie społecznej inicjatywy dla społeczności lokalnej, osiągnięta zmiana społeczna, rozwiązany problem lub zaspokojone potrzeby;
   2. wpływ na rozwój współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi w regionie, w tym samorządem lokalnym;
   3. umiejętność zaangażowania innych organizacji , wolontariuszy do realizacji inicjatywy (partnerstwa lokalne);
   4. innowacyjność podjętego działania;
   5. wpływ na rozwój trzeciego sektora lokalnie i regionalnie; Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie: www.wojewodapodlaski.pl

Uroczysta Gala Inicjatywy Społecznej Roku 2009: marzec/kwiecień 2010 r.

 

Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowy do pobrania na stronie
www.wojewoda podlaski.pl

 

Wszelkie informacje:
Dorota Moroz-Mojsiuszko
Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego
do Spraw Organizacji Pozarządowych,
pod numerem telefonu 085/74-39-526
lub adresem e-mail: inicjatywaspoleczna@bialystok.uw.gov.pl

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi