1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

Kategoria: Ogłoszenia

Od 1 stycznia 2004 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny podatek o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego, jednak nie więcej niż do wysokości 1% należnego podatku.
Od 2007 r. wprowadzono dwie zmiany w sposobie przekazywania 1% podatku. Poszerzono grupę podatników, którzy mogą wspierać opp 1% należnego podatku dochodowego, o:
podatników opodatkowanych wg stawki 19% z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej,
podatników opodatkowanych wg stawki 19% z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych
Druga zmiana polega na tym, że podatnik nie musi sam dokonywać wpłaty na rachunek wybranej opp. W składanym zeznaniu wskazuje organizację, którą chce wesprzeć, podając jej nazwę i numer KRS, a 1% podatku przekazuje naczelnik urzędu skarbowego.
JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO - KROK PO KROKU
Kto może przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

  • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnik objęty liniową, 19 - procentową stawką podatku,
  • podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych

 
KROK 1 - należy wybrać organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcemy przekazać 1% podatku
Lista organizacji uprawnionych do otrzymywania 1% podatku, a więc:
posiadających status opp na dzień 30 listopada 2008 r.,
nie prowadzących działalności gospodarczej, polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej MONITOR POLSKI z dnia 31 grudnia 2008 r. ukazało się Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2008 r. (Nr 96, poz.827)
Do pobrania  >>>  http://dokumenty.rcl.gov.pl/M2008096082701.pdf
Lista OPP uprawnionych do otrzymania odpisu 1% podatku - EXCEL
http://www.pozytek.gov.pl/files/pozytek/1%20procent/Wykaz_opp.xls
KROK 2 - należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT - 38.
W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy nazwę organizacji pożytku publicznego, jej numer KRS i kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz tejże organizacji. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Podatnik może także zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące jego preferencji co do rozdysponowania środków z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. konkretny cel), w rubryce Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem.
Urząd Skarbowy przekaże następnie łączną kwotę, którą podatnicy przekazali danej organizacji, na jej konto.
Dodatkowe informacje:
1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.
W przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień
Podatnik nie może podzielić swojego 1% na kilka organizacji

źródło: www.pozytek.gov.pl
');
//-->